Hjem  >  eFormidling  >  installasjon

Konfigurering av integrasjonspunkt-local.properties

Konfigurering av integrasjonspunkt-local.properties-filen.

Denne delen av veiledningen er delt opp slik at du først finner litt generell informasjon før du deretter finner eksempler på integrasjonspunkt-local.properties oppsett spesifikt for den tjenesten du skal ta i bruk.

Anbefalt rekkefølge for installasjon av eFormidling

Vi anbefaler å konfigurere integrasjonspunktet i følgende rekkefølge.

  1. Minimumskonfigurasjon for å få starte integrasjonspunktet.
  2. Konfigurere sak-arkivsystem til å prate med integrasjonspunktet (under DPO innstillinger i tabellen under)
  3. Konfigurere DPO innstillinger (brukernavn og passord) eller DPI.
  4. Konfigurere DPV/DPF innstillinger

Vi anbefaler dere å konfigurere DPO før DPV/DPF for å unngå å motta post fra svarUt til virksomhetens SvarInn innboks. Ved å konfigurere DPO først vil dere motta post i sak-arkivsystemet. Om ønsket kan en også sette opp DPI først.

Husk å melde fra til servicedesk@digdir.no når dere har konfigurert slik at Digitaliseringsdirektoratet kan åpne opp tilganger. Ellers vil du få 400 Bad request feil.

Integrasjonspunkt-local.properties

Her laster du ned integrasjonspunkt-local.properties-filen Per i dag så benytter vi Java Key Store (JKS). Vi jobber med en virtuell HSM-løsning som alternativ til JKS. Vi har valgt å pensjonere Windows Certificate Store løsningen fordi den ikke støtter alle former for eFormidling. Om du allerede bruker WCS og trenger støtte, ta kontakt med servicedesk@digdir.no.

  1. Start med å opprette en mappe med navn integrasjonspunkt på for eksempel c:\
  2. Last så ned integrasjonspunkt-local.properties filen. den kan lastes ned her og lagre i overnevnte mappe
  3. last ned integrasjonspunkt[versjonsnummer].jar filen. Den finner du her

Når du er ferdig skal strukturen på området se slik ut:

c:/
|-- integrasjonspunkt/
   |-- integrasjonspunkt-local.properties
   |-- integrasjonspunkt[versjon].jar

i integrasjonspunkt-local.properties-filen må du fjerne bortkommentering for den typen eformidling du skal bruke. keystore.alias er case-sensitivt

NB: Benytt skråstrek (/) eller dobbel omvendt skråstrek (\\) som ressursdeler når dere angir filbaner.

Eksempler på konfigurering finner du lenger nede under hver enkelt tjeneste.

eFormidling - Digital Post til virksomheter

Når en virksomhet sender digital post til virksomheter kan virksomheten sende både til og motta fra andre virksomheter som har et integrasjonspunkt. Sende til virksomheter som ikke har.

Om du ikke bruker eInnsyn må du i tillegg legge inn difi.move.feature.enableDPE=false for å skru av eInnsyn. Ellers får du feilmeldinger.

NB! Sørg for å fjerne alle whitespace bak hver linje.


Properties DPF/DPO/DPV

Når du skal ta i bruk DPF/DPO/DPV må du legge inn en rekke properties og fylle ut desse. Se etter DPV/DPO/DPF i tabellen under og legg inn innstillinger som kreves for denne tjenesten. Se under tabellen for unntak.

Properties Eksempel Java Keystore (JKS) Beskrivelse
server.port 9093 Portnummer integrasjonspunktet skal kjøre på (default 9093)
difi.move.org.number 123456789 Organisasjonsnummer til din organisasjon (9 siffer)
difi.move.org.keystore.alias alias alias=navnet på virksomhetssertifikatet som ligger i JKS(case sensitivt)
difi.move.org.keystore.password changeit Passord til java keystore
difi.move.org.keystore.path file:c:/integrasjonspunkt/keystore.jks Path til .jks fil
Spesifikk for Digital post til virksomheter (DPV) Digital post til alle virksomheter.
difi.move.feature.enableDPV=true Skrur på muligheten til å sende meldinger til private virksomhter via AltInn true
difi.move.dpv.username Brukernavn for AltInn tjenesteeier Mottas på epost til oppgitt kontaktperson
difi.move.dpv.password Passord for overnevnte bruker Mottas på SMS til oppgitt kontaktperson(TIPS. Kopier og lim)
difi.move.dpv.notificationText=din tekst valgfri: Overstyr tekst i epost og mobilvarsel. ikke mulig å skille mellom mobil og epost.
Spesifikk for Digital post til offentlige virksomheter (DPO) Digital post til virksomheter som har integrasjonspunktet.
difi.move.feature.enableDPO=true Skrur på muligheten til å sende og motta DPO meldinger vi integrasjonspunktet true
difi.move.noarkSystem.endpointURL URL integrasjonspunktet finner sak-/arkivsystemets BestEdu tjenester Se eksempel i properties-filen
difi.move.noarkSystem.type Sak/-arkivsystem type ephorte/P360/WebSak/mail
difi.move.noarkSystem.username* Brukernavn for autentisering mot sak-/arkivsystem svc_sakark
difi.move.noarkSystem.password* Passord for autentisering mot sak-/arkivsystem changeit
difi.move.noarkSystem.domain* Domene sakarkivsystemet kjører på
difi.move.dpo.username Opprett bruker Her
difi.move.dpo.password Passord du satte når du opprettet Altinn systembruker
difi.move.dpo.message-channel Identifikator for meldingskanal, maks 25 tegn test123
Spesifikk for Digital post til kommuner (DPF) Digital post til kommuner via FIKS
difi.move.fiks.inn.username= KS FIKS brukernavn for svarInn (mottaker)
difi.move.fiks.inn.password= KS FIKS passord for svarInn
difi.move.fiks.ut.username= KS FIKS brukernavn for svarUt (avsender)
difi.move.fiks.ut.password= KS FIKS passord for svarUt
difi.move.mail.smtpHost= Host navn
difi.move.mail.smtpPort= Portnummer
difi.move.mail.receiverAddress= Mailadresse til postmottaket
difi.move.mail.senderAddress= avsenderadresse (intern e-postadresse)
difi.move.fiks.inn.mailOnError=false Brukes for å skru av mailsending ved feil
difi.move.mail.username= Brukernavn til autentisering mot epostserver Kan stå blank om autentisering ikke kreves
difi.move.mail.password= Passord til autentisering mot epostserver Kan stå blank om autentisering ikke kreves
difi.move.feature.enableDPF=true må være på for å bruke mailinnstillinger
difi.move.mail.enableAuth=false må være på for å bruke mailinnstillinger
difi.move.mail.trust=${difi.move.mail.smtpHost} la stå som dette
difi.move.fiks.inn.fallbackSenderOrgNr=000048755 Alternativt: Workaround for hente inn meldinger fra svarInn utan orgnr i metadata Sett et vilkårlig nummer (9 siffer). feks 000048755
Spesifikt for FIKS IO
difi.move.feature.enableDPFIO= Toggle for FIKS IO-integrasjon (true/false)
difi.move.fiks.io.konto-id= FIKS IO kontoId (UUID)
difi.move.fiks.io.integrasjons-id= Id til valgt integrasjon (UUID)
difi.move.fiks.io.integrasjons-passord= Passord til valgt integrasjon
difi.move.fiks.io.sender-orgnr= Statisk avsender-orgnr for mottatte meldinger (orgnr)
Kun om du skal bruke egen database Legg inn følgende
difi.move.nextmove.useDbPersistence=true skrur på bruk av database for persistering NB! Denne må brukes sammen med ekstern database dersom en kjører med Docker
difi.datasource.url=jdbc:mysql://databaseserver/databasenavn?serverTimezone=UTC Path til databasen Om du bruker ?serverTimeZone=UTC trenger du ikke den andre tidssone propertyen
spring.jpa.properties.hibernate.jdbc.time_zone=Europe/Oslo Sørger for å bruke rett tidssone Bruk denne eller legg det på etter datasource url. Se over.
difi.datasource.username= Bruker til databasen
difi.datasource.password= Passord til databasen
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
Diverse Beskrivelse
difi.move.nextmove.default-ttl-hours=24 Levetiden på en forsendelse.**

* Autentisering mot sakarkivsystem benyttes av P360

** Dette har en default verdi på ca 24 timer, men kan overstyres av virksomheten ved hjelp av denne propertien. Når levetiden er utgått vil avsender få tilbakemelding om meldingen ikke ble levert og må sendes på nytt.


eInnsyn

Properties Eksempel Java Keystore (JKS) Beskrivelse
server.port 9093 Portnummer integrasjonspunktet skal kjøre på (default 9093)
difi.move.org.number 123456789 Organisasjonsnummer til din organisasjon (9 siffer)
difi.move.org.keystore.alias alias alias=navnet på virksomhetssertifikatet som ligger i JKS(case sensitivt)
difi.move.org.keystore.password changeit Passord til java keystore
difi.move.org.keystore.path file:c:/integrasjonspunkt/keystore.jks Path til .jks fil

eFormidling - Digital post til innbyggere

Properties Eksempel Java Keystore (JKS) Beskrivelse
server.port 9093 Portnummer integrasjonspunktet skal kjøre på (default 9093)
difi.move.org.number 123456789 Organisasjonsnummer til din organisasjon (9 siffer)
difi.move.org.keystore.alias alias alias=navnet på virksomhetssertifikatet som ligger i JKS(case sensitivt)
difi.move.org.keystore.password changeit Passord til java keystore
difi.move.org.keystore.path file:c:/integrasjonspunkt/keystore.jks Path til .jks fil
Påkrevd DPI properties Denne må settes for å bruke DPI
difi.move.feature.enableDPI=true true Skrur på muligheten til å sende meldinger til innbygger
difi.move.feature.statusQueueIncludes= DPI Gjeld kun dersom en bruker DPI proxyklient (JAVA og .NET)
Valgfrie DPI properties Default verdi Disse kan brukes
difi.move.dpi.language NO
difi.move.dpi.priority NORMAL
difi.move.dpi.printSettings.shippingType ECONOMY
difi.move.dpi.printSettings.inkType BLACK_WHITE
difi.move.dpi.printSettings.returnType SHREDDING
difi.move.dpi.mpcId no.difi.move.integrasjonspunkt Kanal for å lese DPI-kvitteringer
difi.move.dpi.mpcConcurrency 1 Antall kanaler for å lese DPI-kvitteringer
difi.move.dpi.mpcIdListe difi.move.dpi.mpcIdListe[0]=id1 Denne overstyrer kombinasjonen av mpcId + mpcConcurrency dersom den er satt. De kanalene som listes opp her vil bli brukt ved polling av DPI-kvitteringer
difi.move.dpi.avsenderidentifikatorListe difi.move.dpi.avsenderidentifikatorListe[0]=ai1 Ved polling av DPI-kvitteringer brukes denne for å indikere at man kun ønsker kvitteringer med gitt avsenderindikator
difi.move.dpi.pollWithoutAvsenderidentifikator true Om det skal polles etter kvitteringer uten bruk av avsenderindikator
difi.move.dpi.clientMaxConnectionPoolSize 10 Antall tråder som DPI-klienten kan bruke til sending og kvittering
difi.move.dpi.client-type xmlsoap Mulige verdier er: json (Ny DPI), xmlsoap (Gammel DPI) og json+xmlsoap (Ny DPI som også poller etter kvitteringer i gammel løsning).
difi.move.dpi.receipt-type json Mulige verdier er: json (Ny DPI), xmlsoap (Gammel DPI). Denne brukes kun i ny DPI, men den må settes til xmlsoap for de som bruker proxy-klienten mot IP, da denne krever kvitteringer på gammelt format.
difi.move.dpi.timeout.connect 5000 Connection timeout mot hjørne2 i millisekunder
difi.move.dpi.timeout.read 60000 Read timeout mot hjørne2 i millisekunder
difi.move.dpi.timeout.write 60000 Write timeout mot hjørne2 i millisekunder
difi.move.dpi.certificate.recipe classpath:/pki/recipe-dpi-norway-production.xml Oppskriften til validering av virksomhetssertifikater
difi.move.feature.enableDsfPrintLookup true Skru på / av DSF oppslag for DPI. Settes til false for å skru av
difi.move.nextmove.statusPollingCron 0 * * * * * Hvor ofte en sjekker etter meldingsstatus i DPF, DPI og DPV
difi.move.queue.concurrency 10 Antall tråder for ActiveMQ køen

Valgfrie properties

Integrasjonspunktet har støtte for mange flere properties enn de som er nevnt over. Denne listen er ikke (per 01.10.21) helt utfyllende for alle properties, men vil bli utvidet:

Valgfrie properties Eksempel verdier Beskrivelse
difi.ssl.enabled true Om en bruker SSL/TLS på proxy eller sak-arkivsystem og har eigen sertifikatkjede
difi.ssl.key-store-type PKSC12
difi.ssl.key-store file:ssl.p12
difi.ssl.key-store-password password
difi.ssl.key-alias ssl
ifi.security.enable true Basic auth på rest-endepunkt. feks /conversations
difi.security.user.name a
difi.security.user.password abc
difi.datasource.url jdbc:postgresql://localhost:5432/ip_db URL til eigen database
difi.datasource.username postgres
difi.datasource.password password1
difi.activemq.broker-url tcp://localhost:61616 Overstyre activemq for å benytte egen instans av activemq
difi.activemq.user foo
difi.activemq.password bar

Regel:

Alle innstillinger for gitt type forsendelse(DPO/DPF/DPV) må legges inn, men det finnes noen unntak.

DPF

Du trenger alle innstillinger utenom difi.move.fiks.inn.fallbackSenderOrgNr=. Denne er for at eFormidling skal kunne videresende post fra SvarInn som kommer fra virksomheter som ikke sender med orgnummer i metadata. Her setter du et helt valgfritt og fiktivt organisasjonsnummer. AppReceipts tilbake til dette orgnummeret blir discardet og dermed ikke sendt.

Ved bruk av denne propertyen så vil all post se ut til å komme fra samme fiktive orgnummer, så her må arkivar lese i meldingen for å se hvem den ekte avsenderen er.

DPO

Av erfaring så er av og til ikke følgende properties brukt. Dette kommer an på sak-arkivsystemet og lokalt oppsett. difi.move.noarkSystem.username , difi.move.noarkSystem.password=, difi.move.noarkSystem.domain=

DPV og DPF

Ikke et unntak, men også viktig å merke seg. For å koble sak-arkivsystemet til integrasjonspunktet for DPV- og DPF-forsendelser så DPO være aktivert. difi.move.feature.enableDPO=true. Altså for å få feks difi.move.noarkSystem.endpointURL til å fungere

DPI

difi.move.feature.enableDPI=true Må settes til true om du skal bruke DPI. Ingen andre DPI-spesifikke properties kreves, men en har mulighet til å overstyre ved å sette de.

NB! En forutsetning for å bruke DPI gjennom eFormidling er at sak/arkiv/fagsystem er integrert mot eFormidling 2.0 grensesnittet. Spør din leverandør om dette. Les mer her.


Hvordan opprette brukere for DPO/DPF/DPV?

Denne delen er flyttet

For DPI kreves ingen bruker, da benyttes virksomhetssertifikatet.


HashiCorp Vault

Integrasjonspunktet støtter HashiCorp Vault for innlesing av properties og filer. Dokumentasjon på installasjon og oppsett finnes her: https://www.vaultproject.io/

Property Eksempelverdi Beskrivelse
vault.uri http://localhost:8200 Adresse til tjeneste
vault.token s.7NP3IvIjdpHqaInbNQD4NpIY Token for autentisering
vault.path secret/move Sti til Key/Value secrets
vault.resource-path secret/resource Sti til secrets som vil lastes som filer, må være Base64-encoded. Disse kan referes i properties med prefix “vault:”

Eksempelkonfigurasjon

Følgende eksempel viser hvordan man kan benytte vault til å referere keystore og passord.

Legg til ønskede properties og keystore i vault:

$ vault kv put secret/move difi.move.org.keystore.password=p4ss0rD difi.move.dpo.password=h3mm3L16
$ vault kv put secret/resource keystore="$(base64 keystore.jks)"

Filer legges under egen ressurs, referert av vault.resource-path, med Base64-encoded verdi.

Keystore kan nå refereres i integrasjonspunkt-local.properties med følgende syntaks:

...
difi.move.org.keystore.alias=fiktivtalias
difi.move.org.keystore.path=vault:keystore
...

Integrasjonspunktet støtter kun token-autentisering. Token kan angis som et JVM-argument:

$ java -Dvault.token=s.7NP3IvIjdpHqaInbNQD4NpIY ... -jar integrasjonspunkt-2.2.5.jar