Hjem  >  eFormidling  >  installasjon

Integrasjonspunkt i AKS

Forutsetninger

Det forutsettes også at det er satt opp en ressursgruppe, et Azure kubernetes-cluster, og Azure Key Vault. Dette kan gjøres enten via Azure web portal, eller via Azure CLI som forklart her: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/aks/kubernetes-walkthrough

Videre i dokumentasjonen vil ressursgruppen, AKS-clusteret, og Key Vault bli referert til ved navn ip-rg, ip-akscluster, og ip-kv respektivt.

Steg-for-steg

1. Logg inn i Azure

$ az login

2. Sett opp kubectl til å gå mot AKS

$ az aks get-credentials --resource-group ip-rg --name ip-akscluster

Verifisér at oppsett for kubectl er riktig:

$ kubectl get all

3. Installer database

Database installeres via Helm.

$ helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
$ helm repo update
$ helm search repo postgresql
NAME                  CHART VERSION  APP VERSION   DESCRIPTION
bitnami/postgresql           8.10.5     11.8.0     Chart for PostgreSQL, an object-relational data...
...
$ helm install postgresql bitnami/postgresql

Postgresql-instansen kan så nåes fra clusteret på postgresql.default.svc.cluster.local.

Installasjonen oppretter en standard database ved navn postgres, denne vil bli benyttet videre i guiden.

3.1

Alternativt kan man opprette egen database. Eksportér passord til miljøvariabel, og koble til:

$ export POSTGRES_PASSWORD=$(kubectl get secret --namespace default postgresql -o jsonpath="{.data.postgresql-password}" | base64 --decode)
$ kubectl run postgresql-client --rm --tty -i --restart='Never' --namespace default --image docker.io/bitnami/postgresql:11.8.0-debian-10-r19 --env="PGPASSWORD=$POSTGRES_PASSWORD" --command -- psql --host postgresql -U postgres -d postgres -p 5432
postgres=# create database testdb;
CREATE DATABASE
postgres=# exit
pod "postgresql-client" deleted

4. Sett opp ActiveMQ

NB - bør settes opp som persistent volume, ikke dekket av guide

Eksempel på deployment.yaml:

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 creationTimestamp: null
 labels:
  app: activemq
 name: activemq
spec:
 replicas: 1
 revisionHistoryLimit: 1
 selector:
  matchLabels:
   app: activemq
 strategy: {}
 template:
  metadata:
   creationTimestamp: null
   labels:
    app: activemq
  spec:
   containers:
   - image: rmohr/activemq:5.15.9
    name: activemq
    resources: {}
status: {}
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 creationTimestamp: null
 labels:
  app: activemq
 name: activemq
spec:
 ports:
 - name: 61616-61616
  port: 61616
  protocol: TCP
  targetPort: 61616
 selector:
  app: activemq
 type: ClusterIP
status:
 loadBalancer: {}

Deployes med kubectl:

$ kubectl apply -f deployment.yaml

5. Azure Key Vault og Azure Key Vault Env Injector

Azure Key Vault kan brukes til å lagre secrets. Her vil vi lagre passordet til keystoren integrasjonspunktet benytter.

Steget forutsetter at Azure Key Vault er satt opp i Azure portalen. Alternativt kan den opprettes via følgende kommando:

az keyvault create --name "ip-kv" --resource-group "ip-rg" --location norwayeast

Legg til secret for keystore passord

az keyvault secret set --vault-name "ip-kv" --name "kspass" --value "hemmelig passord"

For å tilgjengeliggjøre denne secret’en som en miljøvariabel, slik at den kan suppleres til integrasjonspunktet, benytter vi akv2k8s (Azure Key Vault to Kubernetes) (https://akv2k8s.io/)

$ kubectl create ns akv2k8s
$ helm repo add spv-charts http://charts.spvapi.no
$ helm repo update
$ helm upgrade --install akv2k8s spv-charts/akv2k8s --namespace akv2k8s

akv2k8s trenger lesetilgang til Azure Key Vault for å hente secrets, enten via service principal eller managed identity. Clusteret i dette eksempelet ble satt opp med managed identity:

$ az aks show -n ip-akscluster -g ip-rg | jq .identityProfile.kubeletidentity.objectId -r
7c8ce058-55f0-4ae2-b1f2-c22521ae0893
$ az keyvault set-policy --name ip-kv --object-id 7c8ce058-55f0-4ae2-b1f2-c22521ae0893 --secret-permissions get

Alternativt med service principal:

$ az keyvault set-policy --name ip-kv --spn <spn> --secret-permissions get

Skru på env-injection for default namespace

cat << EOF | kubectl apply -f -
apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
 name: default
 labels:
  azure-key-vault-env-injection: enabled
EOF

Key Vault secret’en må så gjøres tilgjenglig for clusteret:

apiVersion: spv.no/v2beta1
kind: AzureKeyVaultSecret
metadata:
 name: kv-kspass
 namespace: default
spec:
 vault:
  name: ip-kv
  object:
   type: secret
   name: kspass

6. Java KeyStore

Selve keystoren lagres som en kubernetes secret.

$ kubectl create secret generic keystore.jks --from-file=./keystore.jks

Denne vil bli referert i integrasjonspunktets deployment.

7. Integrasjonspunktet

Følgende deployment kan brukes som eksempel på å sette opp integrasjonspunktet med DPO i staging-miljøet. Merk at properties settes som miljøvariable, og må byttes ut med egne verdier.

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 creationTimestamp: null
 labels:
  app: ip-staging
 name: ip-staging
spec:
 replicas: 1
 selector:
  matchLabels:
   app: ip-staging
 strategy: {}
 revisionHistoryLimit: 3
 template:
  metadata:
   creationTimestamp: null
   labels:
    app: ip-staging
  spec:
   containers:
   - image: digdir/integrasjonspunkt:2.2.6
    name: integrasjonspunkt
    resources: {}
    volumeMounts:
    - name: keystore
     mountPath: "/etc/keystore"
     readOnly: true
    env:
    - name: SPRING_PROFILES_ACTIVE
     value: "staging"
    - name: DIFI_MOVE_ORG_NUMBER
     value: "123123123"
    - name: DIFI_MOVE_ORG_KEYSTORE_ALIAS
     value: "123123123"
    - name: DIFI_MOVE_ORG_KEYSTORE_PATH
     value: "file:/etc/keystore/keystore.jks"
    - name: DIFI_MOVE_ORG_KEYSTORE_PASSWORD
     value: "kv-kspass@azurekeyvault"
    - name: DIFI_MOVE_FEATURE_ENABLEDPO
     value: "true"
    - name: DIFI_MOVE_FEATURE_ENABLEDPE
     value: "false"
    - name: DIFI_MOVE_DPO_USERNAME
     value: "brukernavn"
    - name: DIFI_MOVE_DPO_PASSWORD
     value: "passord"
    - name: DIFI_MOVE_NEXTMOVE_USE_DB_PERSISTENCE
     value: "true"
    - name: SPRING_DATASOURCE_URL
     value: "jdbc:postgresql://postgresql.default.svc.cluster.local:5432/postgres"
    - name: SPRING_DATASOURCE_USERNAME
     value: "postgres"
    - name: SPRING_DATASOURCE_PASSWORD
     valueFrom:
      secretKeyRef:
       name: postgresql
       key: postgresql-password
    - name: SPRING_ACTIVEMQ_BROKERURL
     value: "tcp://activemq.default.svc.cluster.local:61616"
   volumes:
   - name: keystore
    secret:
     secretName: keystore.jks
     items:
     - key: keystore.jks
      path: keystore.jks
status: {}
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 creationTimestamp: null
 labels:
  app: ip-staging
 name: ip-staging
spec:
 ports:
 - name: 9093-9093
  port: 9093
  protocol: TCP
  targetPort: 9093
 selector:
  app: ip-staging
 type: ClusterIP
status:
 loadBalancer: {}

Deploy:

$ kubectl apply -f integrasjonspunkt.yaml

Servicen er her satt opp med type ClusterIP - port 9093 må forwardes for å få kontakt med tjenesten lokalt:

$ kubectl get service ip-staging
NAME     TYPE    CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP  PORT(S)  AGE
ip-staging  ClusterIP  10.0.166.107  <none>    9093/TCP  15h

$ kubectl port-forward svc/ip-staging 9093
Forwarding from 127.0.0.1:9093 -> 9093
Forwarding from [::1]:9093 -> 9093
Handling connection for 9093

Integrasjonspunktet skal da kunne nåes på følgende adresse (bytt ut med egen ekstern ip):

$ curl http://localhost:9093/manage/health