Hjem  >  idporten  >  saml

Hurtigguide teknisk integrasjon

Hurtigguide teknisk integrasjon

HURTIGGUIDE: Teknisk Integrasjon

Typisk saksgang for en integrasjon

Hva må utveksles?

ID-porten støtter ikke alt i SAML2-standarden

Metadata definerer hva som er tillatt

Typisk metadata-fil

Her er eksempel på en metadatafil. Forklaring på hva som må være med, se hurtigsjekk av metadata

<EntityDescriptor entityID="testsp2" xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata">
  <SPSSODescriptor AuthnRequestsSigned="true" WantAssertionsSigned="true" protocolSupportEnumeration="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol">
    <KeyDescriptor use="signing">
      <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
        <ds:X509Data>
				<ds:X509Certificate>MIICTzCCAbigAwIBAgIETh17DjANBgkqhkiG9w0BAQUFADBsMQswCQYDVQQGEwJOTzEZMBcGA1UECBMQU29nbiBvZyBGam9yZGFuZTESMBAGA1UEBxMJTGVpa2FuZ2VyMQ0wCwYDVQQKEwREaWZpMQwwCgYDVQQLEwNVRkkxETAPBgNVBAMTCEpvaG4gRG9lMB4XDTExMDcxMzExMDEzNFoXDTIxMDcxMDExMDEzNFowbDELMAkGA1UEBhMCTk8xGTAXBgNVBAgTEFNvZ24gb2cgRmpvcmRhbmUxEjAQBgNVBAcTCUxlaWthbmdlcjENMAsGA1UEChMERGlmaTEMMAoGA1UECxMDVUZJMREwDwYDVQQDEwhKb2huIERvZTCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAmSSMKo2IDBtwwvpj0Np+LB0as5mOjBw2e1AzTxvTg3RB3iNxZ7WEOw+zh/2G7RXpCVg4Z3QobdS0yAmr4a+taTbVtjJES88wMxx/PDltrCDI2bB8dfi6aQhEW/MarOI+Y27DUDTcCvC/8fjGJriNgtjoN3g2Jsn68zJ1kyxTHMMCAwEAATANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOBgQAgkYRXIHX1ysCwlk78X0/hT121p6reP6jJkgyXm/zvRtTsptfkP1GKGmZ99N7PxWli6IGG7MchfBPGVI9pLKcJDGZotPakIS276JIZle1xHgXnLW2SFnzPjIMPX0zHLI0trbr54e72Rp1CKylgkrTzvzpbcSwRC7cECod4o50hIw==</ds:X509Certificate>
        </ds:X509Data>
      </ds:KeyInfo>
    </KeyDescriptor>
    <KeyDescriptor use="encryption">
      <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
        <ds:X509Data>
          <ds:X509Certificate>MIICTzCCAbigAwIBAgIETh17DjANBgkqhkiG9w0BAQUFADBsMQswCQYDVQQGEwJOTzEZMBcGA1UECBMQU29nbiBvZyBGam9yZGFuZTESMBAGA1UEBxMJTGVpa2FuZ2VyMQ0wCwYDVQQKEwREaWZpMQwwCgYDVQQLEwNVRkkxETAPBgNVBAMTCEpvaG4gRG9lMB4XDTExMDcxMzExMDEzNFoXDTIxMDcxMDExMDEzNFowbDELMAkGA1UEBhMCTk8xGTAXBgNVBAgTEFNvZ24gb2cgRmpvcmRhbmUxEjAQBgNVBAcTCUxlaWthbmdlcjENMAsGA1UEChMERGlmaTEMMAoGA1UECxMDVUZJMREwDwYDVQQDEwhKb2huIERvZTCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAmSSMKo2IDBtwwvpj0Np+LB0as5mOjBw2e1AzTxvTg3RB3iNxZ7WEOw+zh/2G7RXpCVg4Z3QobdS0yAmr4a+taTbVtjJES88wMxx/PDltrCDI2bB8dfi6aQhEW/MarOI+Y27DUDTcCvC/8fjGJriNgtjoN3g2Jsn68zJ1kyxTHMMCAwEAATANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOBgQAgkYRXIHX1ysCwlk78X0/hT121p6reP6jJkgyXm/zvRtTsptfkP1GKGmZ99N7PxWli6IGG7MchfBPGVI9pLKcJDGZotPakIS276JIZle1xHgXnLW2SFnzPjIMPX0zHLI0trbr54e72Rp1CKylgkrTzvzpbcSwRC7cECod4o50hIw==</ds:X509Certificate>
        </ds:X509Data>
      </ds:KeyInfo>
      <EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes128-cbc">
        <xenc:KeySize xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">128</xenc:KeySize>
            </EncryptionMethod>
        </KeyDescriptor>
    <SingleLogoutService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-Redirect" Location="https://idporten-sptest2.difi.no/testsp/logoutrequest" ResponseLocation="https://idporten-sptest2.difi.no/testsp/logoutresponseconsumer"/>
    <NameIDFormat>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:persistent</NameIDFormat>
    <NameIDFormat>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient</NameIDFormat>
    <AssertionConsumerService index="1" isDefault="true" Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-Artifact" Location="https://idporten-sptest2.difi.no/testsp/assertionconsumer"/>
  </SPSSODescriptor>
</EntityDescriptor>

Verifikasjonstester

 • Sikre at tjenesten fungerer
 • Verifisere sikkerhetsnivå
  • Viktig for nivå-4-tjenester
 • Sikre at andre ikke blir negativt berørt av din tjenesten
  • Single sign-on
  • Single logout

Test-klient

Test-klient er tilgjengelig her

Kan brukes i verifikasjonstesten som «annen tjenesteier» ifbm single sign-on

Ulike miljø

Miljø Beskrivelse Sertifikat
PROD Produksjonsmiljø Virksomhetssertifikat kreves
VER1 Test-miljø. Samme versjon som PROD Selvgenerert og (test)virksomhetssertifikat kan brukes
VER2 Test-miljø. Kjører pre-releaser av kommende versjon Selvgenerert og (test)virksomhetssertifikat kan brukes
YT2 Ytelsetest. Kjører pre-release av kommende versjon. Tilgang bestilles separat Selvgenerert og (test)virksomhetssertifikat kan brukes
     

Testbrukere

NB! Kun for VER1 og VER2
NB! Testbrukere tillates ikke i PROD

eID Rutine
MinID Digitaliseringsdirektoratet oppretter
BankID Digitaliseringsdirektoratet kan bestille for tjenesteeier ( ikke bankID for mobil )
Buypass Tjenesteeier må direkte kontakt
Commfides Tjenesteeier må ta direkte kontakt
   

ID-porten single sign-on

 1. Sluttbruker ønsker tilgang til en tjeneste hos tjenesteeier som krever at bruker er autentisert
 2. Tjenesteeier verifiserer om sluttbruker har en autentiseringssesjon lokalt,
 3. Tjenesteeier oppretter en autentiseringsforespørsel (AuthnRequest) som sendes til ID-porten
  • Hvis bruker er innlogget hos annen tjeneste, gå til pkt. 6.
 4. ID-porten gjennomfører innlogging med sluttbruker med valgt eID på tilfredstillende sikkerhetsnivå
 5. Som over
 6. ID-porten svarer på autentiseringsforespørselen til tjenesteeier
  • AuthnRespons inneholdende Artifact
 7. Tjenesteeier sender en personopplysningsforespørsel til ID-porten
  • ArtifactResolve inneholdend Artifact
 8. ID-porten leverer ut personopplysninger om sluttbruker,
  • ArtifactResponse inneholdende Assertion
 9. Tjenesteeier opprette en lokal autentiseringssesjon for sluttbruker og sender bruker til ønsket tjeneste

ID-porten single logout

 1. Bruker ber om utlogging
 2. Tjenesteeier sender LogoutRequest til ID-porten via frontkanal
 3. ID-porten sender LogoutRequest til annen tjenesteeier som denne bruker er pålogget.
 4. Annen tjenesteeier svarer med en LogoutResponse.
  • Viss flere: gjenta 3 og 4
 5. ID-porten svarer på initiell LogoutRequest, med en LogoutResponse

Hvis én tjenesteeier bryter kjeden, vil brukeren fremdeles være innlogget i ID-porten

 • Logofilen må kunne vises direkte i en nettleser.
  • Dette innebærer at formatet skal være .png, .jpg eller .gif.
 • Maks høgde på logo er 90px. og bredde bør ikkje være meir enn 135px.
 • Bakgrunnsfargen på idporten sidene er #f3f4f4, så tjenesteeigarane bør enten ha denne fargen som bakgrunn på sin logo eller ha bakgrunnen transparent.