Hjem  >  idporten  >  saml

Mer om metadata og SAML

Mer om metadata og SAML

Metadata validator og ID-porten sine metadatafiler

NB! Sertifikatet for ID-porten i PROD går ut 20.03.2022. Vi ber alle kunder som bruker SAML laste ned nye metadata for ID-porten v5 og melde tilbake til servicedesk@digdir.no når dette er gjort.

Det vil komme mer informasjon på Samarbeidsportalen

Eksempel på metadatafil

Her er eksempel på en metadatafil. Forklaring på hva som må være med, se hurtigsjekk av metadata under eksempelet.

<EntityDescriptor entityID="testsp2" xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata">
  <SPSSODescriptor AuthnRequestsSigned="true" WantAssertionsSigned="true" protocolSupportEnumeration="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol">
    <KeyDescriptor use="signing">
      <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
        <ds:X509Data>
				<ds:X509Certificate>MIICTzCCAbigAwIBAgIETh17DjANBgkqhkiG9w0BAQUFADBsMQswCQYDVQQGEwJOTzEZMBcGA1UECBMQU29nbiBvZyBGam9yZGFuZTESMBAGA1UEBxMJTGVpa2FuZ2VyMQ0wCwYDVQQKEwREaWZpMQwwCgYDVQQLEwNVRkkxETAPBgNVBAMTCEpvaG4gRG9lMB4XDTExMDcxMzExMDEzNFoXDTIxMDcxMDExMDEzNFowbDELMAkGA1UEBhMCTk8xGTAXBgNVBAgTEFNvZ24gb2cgRmpvcmRhbmUxEjAQBgNVBAcTCUxlaWthbmdlcjENMAsGA1UEChMERGlmaTEMMAoGA1UECxMDVUZJMREwDwYDVQQDEwhKb2huIERvZTCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAmSSMKo2IDBtwwvpj0Np+LB0as5mOjBw2e1AzTxvTg3RB3iNxZ7WEOw+zh/2G7RXpCVg4Z3QobdS0yAmr4a+taTbVtjJES88wMxx/PDltrCDI2bB8dfi6aQhEW/MarOI+Y27DUDTcCvC/8fjGJriNgtjoN3g2Jsn68zJ1kyxTHMMCAwEAATANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOBgQAgkYRXIHX1ysCwlk78X0/hT121p6reP6jJkgyXm/zvRtTsptfkP1GKGmZ99N7PxWli6IGG7MchfBPGVI9pLKcJDGZotPakIS276JIZle1xHgXnLW2SFnzPjIMPX0zHLI0trbr54e72Rp1CKylgkrTzvzpbcSwRC7cECod4o50hIw==</ds:X509Certificate>
        </ds:X509Data>
      </ds:KeyInfo>
    </KeyDescriptor>
    <KeyDescriptor use="encryption">
      <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
        <ds:X509Data>
          <ds:X509Certificate>MIICTzCCAbigAwIBAgIETh17DjANBgkqhkiG9w0BAQUFADBsMQswCQYDVQQGEwJOTzEZMBcGA1UECBMQU29nbiBvZyBGam9yZGFuZTESMBAGA1UEBxMJTGVpa2FuZ2VyMQ0wCwYDVQQKEwREaWZpMQwwCgYDVQQLEwNVRkkxETAPBgNVBAMTCEpvaG4gRG9lMB4XDTExMDcxMzExMDEzNFoXDTIxMDcxMDExMDEzNFowbDELMAkGA1UEBhMCTk8xGTAXBgNVBAgTEFNvZ24gb2cgRmpvcmRhbmUxEjAQBgNVBAcTCUxlaWthbmdlcjENMAsGA1UEChMERGlmaTEMMAoGA1UECxMDVUZJMREwDwYDVQQDEwhKb2huIERvZTCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAmSSMKo2IDBtwwvpj0Np+LB0as5mOjBw2e1AzTxvTg3RB3iNxZ7WEOw+zh/2G7RXpCVg4Z3QobdS0yAmr4a+taTbVtjJES88wMxx/PDltrCDI2bB8dfi6aQhEW/MarOI+Y27DUDTcCvC/8fjGJriNgtjoN3g2Jsn68zJ1kyxTHMMCAwEAATANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOBgQAgkYRXIHX1ysCwlk78X0/hT121p6reP6jJkgyXm/zvRtTsptfkP1GKGmZ99N7PxWli6IGG7MchfBPGVI9pLKcJDGZotPakIS276JIZle1xHgXnLW2SFnzPjIMPX0zHLI0trbr54e72Rp1CKylgkrTzvzpbcSwRC7cECod4o50hIw==</ds:X509Certificate>
        </ds:X509Data>
      </ds:KeyInfo>
        </KeyDescriptor>
    <SingleLogoutService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-Redirect" Location="https://idporten-sptest2.difi.no/testsp/logoutrequest" ResponseLocation="https://idporten-sptest2.difi.no/testsp/logoutresponseconsumer"/>
    <NameIDFormat>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:persistent</NameIDFormat>
    <NameIDFormat>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient</NameIDFormat>
    <AssertionConsumerService index="1" isDefault="true" Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-Artifact" Location="https://idporten-sptest2.difi.no/testsp/assertionconsumer"/>
  </SPSSODescriptor>
</EntityDescriptor>

Hurtigsjekk av metadata

Element Attributt Sjekkpunkt
EntityDescriptor entityID Må være unik for alle ID-porten sine tjenesteeiere
SPSSODescriptor AuthnRequestsSigned=true Denne må vere med og satt til true. Pass skrivefeil
SPSSODescriptor WantAssertionsSigned=true Denne må vere med og satt til true. Pass skrivefeil
SPSSODescriptor/KeyDescriptor inneholde både KeyDescriptor use=”signing” og “encryption” Sjekk gyldig virksomhetssertifikat: sertifiseringsbane, emne, “bruk av nøkler”, nøkkellengde og algoritme.
SPSSODescriptor / SingleLogoutService   Rekkefølge viktig - må komme før NameIDFormat, som må være før AssertionConsumerService
SPSSODescriptor / SingleLogoutService Binding=”..SAML:2.0 :…HTTP-Redirect” HTTP-redirect er foretrukket. SOAP er ikke støttet. HTTP-POST er ikke støttet. SAML1:0-element er ikke støttet. Kan ikke ha index
SPSSODescriptor / SingleLogoutService Location=.. / ResponseLocation Må være sikret med HTTPS (gjelder spesielt i PROD) Skal ikke være en link, men streng
SPSSODescriptor/ NameIDFormat   Både transient og persistent er støttet, men anbefaler transient.
SPSSODescriptor/ AssertionConsumerService Binding=”..SAML: 2.0…HTTP-Artifact” eller HTTP-POST Kun disse verdiene er støttet.
     

Eksempel AssertionConsumerService:

<AssertionConsumerService index="1" isDefault="true" Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-Artifact" Location="https://localhost:9999/assertionconsumer"/>

Eksempel SingleLogoutService:

<SingleLogoutService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-Redirect" Location="https://localhost:9999/logoutrequest" ResponseLocation="https://localhost:9999/logoutresponseconsumer"/>

SAML-extension

ID-porten benytter seg av en ekstensjon (extensions) i AuthnRequest forespørselen med et eget xml navnerom som beskrevet i SAML Core 2.0 spesifikasjon. kapittel 3.2.1 og 7.

Følgende skjema (XSD) er definert for ekstensjonen:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" version="1.0"
  targetNamespace="https://idporten.difi.no/idporten-extensions">

  <xs:element name="IDPortenExtensions">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="OnBehalfOf" type="xs:string" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

Krav til sluttbruker av ID-porten

Nettleser Versjon Operativsystem
Internet Explorer Alle hovedversjoner siste 12 mnd Windows
Mozilla Firefox Alle hovedversjoner siste 12 mnd Windows
Google Chrome Alle hovedversjoner siste 12 mnd Windows/Mac
Opera Alle hovedversjoner siste 12 mnd Windows
Safari Alle hovedversjoner siste 12 mnd Mac
     

Javascript Javascript er brukt i deler av løsningen og er nødvendig for å gjennomføre innlogging på nivå 4.

Java runtime Sluttbruker må ha Java installert for å gjennomføre innlogging på nivå 4 med Commfides.

Administrasjon av egen informasjon

Offentlige virksomheter kan lenke til brukerprofilen slik at innbyggerne kan oppdatere egen kontaktinformasjon.

Verifikasjon2: https://brukerprofil-ver2.difi.no/minprofil
Produksjon: https://brukerprofil.difi.no/minprofil

Input data

Tjenesten har følgende http request paramter som kan brukes:

Request parameter Beskrivelse
Goto Lenke (URL) til tjeneste hos offentlig virksomhet som innbygger skal bli sendt tilbake til.
Showlogout Boolean parameter for om innbygger skal bli vist utloggingslenke eller ikke.
   

Merk:

 • Ingen av parameterne er påkrevd
  • Dersom ingenting sendes inn, vil lenketjenesten lenke til Logg ut i ID-porten.
 • Om man sender med en goto url som returnerer til en side som ikke krever at man er innlogget, bør også showlogout=true være satt.
 • Parameteren må URLencodes.

Goto

Eksempel på verdi: http://www.virksomhet.no/tjenesteforinnsendingsomjegvari

Valideringsregler:

 • Gyldig URL med protokoll
 • All input skal være lowercase

Standardverdi:

Dersom parameteren ikke er satt, vil lenken gå til Logg ut i ID-porten, og innbygger vil få en informasjonsside om at hun er logget ut, uten videre lenker.

Goto-urlen må utveksles med Digitaliseringsdirektoratet for at lenketjenesten skal fungere.

Showlogout

Eksempel på verdi: false

Valideringsregler:

 • Gyldige verdier: true/false
 • Parametere er ikke case-sensitivt.

Standardverdi: false

Det vil si at innbygger vil bli presentert en knapp/lenke med verdien av goto-parameteret.

SAML assertion for utenlandske brukere

Siden profilen støtter både norske og europeiske eID, vil tilgjengelige attributter kunne variere alt etter om det er norsk eller europeisk eID som ble benyttet til innlogging. For europeiske eID kan attributtane i tillegg variere mellom land. Viss attributten AuthMethod har verdi eIDAS, tyder dette at autentisering er foretatt med en europeisk eID, og attributten eIdentifier er da unik identifikator.

Følgende 3 grunnkombinasjoner er mulige:

AuthMethod eIdentifier uid Beskrivelse
eIDAS NC/NC/xxxxxx..   Personen har autentisert seg med europeisk eID. Norsk D-nummer ble ikke funnet
eIDAS NC/NC/xxxxxx.. personidentifikator Personen har autentisert seg med europeisk eID og har norsk D-nummer.
norske eID   personidentifikator Personen har autentisert seg med norsk eID
       

AuthMethod

I tillegg til basisverdiene for norske eID kan AuthMethod også ha verdien:

Kodeverdi Beskrivelse
eIDAS Autentisering utført med europeisk eID
   

Extended-fil

Extended-fil trengs ikke sendes til Digitaliseringsdirektoratet. Denne genererer vi selv basert på entity_ID som står i metadata som sendes til Difi.

status-dsf

status-dsf gjelder ID-portens integrasjonsstatus mot Det Sentrale Folkeregisteret (DSF).

Kodeverdi Beskrivelse
OK ID-porten har som del av innlogging gjennomført en spørring mot DSF uten tekniske feil
SYSTEMFEIL ID-porten har ikke tilgang til informasjon fra Det Sentrale Folkeregisteret, f.eks. ved feil i integrasjon mot registrert.
FLERETREFF Oppslag mot DSF har resultert i flere mulige treff, og ID-porten kan ikke gjøre en garantert kobling mellom utenlandsk eID og D-nummer i DSF
IKKESJEKKET ID-porten mangler tilstrekkelig informasjon til å kunne gjøre en spørring mot DSF, for eksempel hvis navn eller fødselsdato mangler på utenlandsk bruker
   

status

status gjelder personens status i Kontakt- og Reservasjonsregisteret, og kan ha følgende verdi:

Kodeverdi Beskrivelse
AKTIV Person finnes i Kontakt- og Reservasjonsregisteret
IKKE_REGISTRERT Person finnes ikke i Kontakt- og Reservasjonsregisteret, enten ikke registrert eller slettet
SYSTEMFEIL ID-porten har ikke tilgang til informasjon fra Kontakt- og Reservasjonsregisteret, f.eks. ved feil i integrasjon mot registrert.
   

Ved autentisering med europeisk eID, er det frivillig for personer som har fått tildelt norsk D-nummer/fødselsnummer å oppgi kontaktopplysninger til Kontakt- og reservasjonsregisteret. Personer som ikke har fått tildet norsk D-nummer/fødselsnummer, har ikke mulighet til å oppgi kontaktopplysninger.

For utenlandske innbyggere, blir Kontakt- og reservasjonsregisteret kun sjekket dersom det er oppnådd en entydig kobling mot norsk D-nummer/fødselsnummer. Dette kan skje ved manglende kobling eller ved feilsituasjoner mot DSF. Informasjon fra Kontakt-og reservasjonsregisteret vil da mangle.

I tillegg kommer eventuelle attributter fra europeisk eID-intrastruktur, eIDAS / STORK (se nærmere definisjoner i rapport ‘D5.7.3 Functional Design for PEPS, MW models and interoperability’) fra STORK-prosjektet

Field Type Values and comment Kardinalitet
eidas-eIdentifier String NC/NC/xxxxxxxxxx…. (NC=NationalityCode, the first one the country of origin of the eIdentifier, the second one the destination country) 1
eidas-givenName String   0..1
eidas-surname String inheritedFamilyName / adoptedFamilyName 0..1
eidas-inheritedFamilyName String   0..1
eidas-adoptedFamilyName String   0..1
eidas-gender String(1) F(Female) / M(Male) 0..1
eidas-nationalityCode String(2) ISO 3166-1 alpha-2 0..1
eidas-maritalStatus String(1) S (Single) / M (Married) / P (Separated) D (Divorced) / W (Widowed) 0..1
eidas-dateOfBirth Date(basic format of ISO 8601) YYYYMMDD / YYYYMM / YYYY 0..1
eidas-countryCodeOfBirth String(4) ISO 3166-3. Please note that this code is equal to ISO3166-1 alpha-2 in the majority of countries, but includes 4 letter abbreviations for disappeared countries. E.g. DDDE for the DDR or YGCS for Yugoslavia. 0..1
eidas-age Number in years(0..130) 0..1
eidas-isAgeOver Boolean Logically this is boolean, in technical design another domain may be chosen 0..1
eidas-textResidenceAddress Text   0..1
eidas-canonicalResidenceAddress XML   0..1
eidas-residencePermit String   0..1
eidas-eMail String RFC 822 0..1
eidas-title Text   0..1
eidas-pseudonym String   0..1
eidas-signedDoc     0..1
eidas-CitizenQAAlevel Number 1,2,3,4 0..1
eidas-fiscalNumber   String 0..1
       

Vær oppmerksom på at noen land kan sende med ekstra attributter utover de som finst i eIDAS-standarden. Disse vil bli prefixet med “eidas-landskode-”, og så videreformidlet av ID-porten.