Hjem  >  idporten  >  saml

Teknisk - innlogging

teknisk innlogging for ID-porten

Introduksjon

Her beskrives tekniske detaljer omkring innloggingsfunksjonene i ID-porten.

Krav til validering

Tjenesteleverandør verifisere alle returverdier fra ID-porten.

Blant annet må det sikres og valideres at ID-porten har autentisert sluttbruker på ønsket sikkerhetsnivå.

AuthnRequest

Lokalisering av ID-porten gjøres i forbindelse med dette steget. SAML2-profilen sier at metadata kan benyttes til dette, men ID-porten krever at tjenesteleverandør må benytte data utvekslet som en del av metadata for å identifisere ID-porten.

I denne profilen må forespørselen signeres. Signaturen plasseres i signaturforespørselstrengen beskrevet for denne bindingen, og ikke i selve XML-meldingen, slik:

SAMLRequest=<req>&SigAlg=<alg>&Signature=<SIGNATUR>

Merk at kun RSA-SHA1 er støttet.

RequestedAuthnContext

Tjenesteleverandør kan benytte RequestedAuthnContext til å angi ønsket sikkerhetsnivå. Dette skjer på følgende måte:

 • Comparison-feltet settes til minimum da tjenesteleverandør kun skal angi laveste sikkerhetsnivå og ikke tillates å spesifisere eksakt nivå.
 • Ulike AuthnContextClassRef defineres til å tilhøre ulike sikkerhetsnivå, og ved å oppgi en spesiell slik klasse, sier tjenesteleverandør hvilket sikkerhetsnivå som er minimum. Tabellen under definerer sikkerhetsnivå for ulike klasser som er støttet i ID-porten.
Nivå AuthnContextClassRef
3 urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:PasswordProtectedTransport
4 urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:SmartcardPKI
   

Eksempel på en forespørsel (del av) som minimum krever nivå 3 autentisering:

<samlp:RequestedAuthnContext xmlns:samlp="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol" Comparison="minimum">
   <saml:AuthnContextClassRef xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">
      urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:PasswordProtectedTransport
   </saml:AuthnContextClassRef>
</samlp:RequestedAuthnContext>

ID-porten vil tolke alle forespørsler til minimum og at AuthnContextClassRef er urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:Unspecified om RequestedAuthnContext ikke er inkludert i AuthnRequest.

NameID

Det anbefales at tjenesteleverandør setter NameID til transient. ID-porten støtter både transient og persistent. Se eventuelt Detaljert beskrivelse av støttede SAML2-profiler for mer informasjon.

ForceAuthn

Tjenesteleverandør kan benytte ForceAuth for å angi at sluttbruker alltid skal autentisere seg i ID-porten selv om sluttbruker har en eksisterende SSO-sesjon. Dette kan brukes for å reautentisere sluttbruker.

Eksempel på en forespørsel (del av) som krever (re)autentisering:

<saml2p:AuthnRequest
  AssertionConsumerServiceURL="https://idporten-sptest2.difi.no/testsp/assertionconsumer"
  Destination="https://idporten-test1.difi.no/opensso/SSORedirect/metaAlias/norge.no/idp"
  ForceAuthn="true"

Locale

Ved å legge til parameteren <locale> på requesten som inneholder SAMLRequest, kan tjenesteleverandør styre språkformen ID-porten presenterer for bruker. Locale må angis som ISO 639-1 kode.

ID-porten støtter følgende språk:

Språk Språkkode
Bokmål nb
Nynorsk nn
Samisk se
Engelsk en
   

I de tilfeller der tjenesteleverandør ikke sender over språkvalg, vil ID-porten benytte språket som er satt i nettleseren. Er nettleseren innstilt på et språk som ID-porten ikke støtter, vil ID-porten velge standardspråket bokmål.

ID-porten sender over språket som er brukt ved innlogging i assertion til tjenesteleverandør

Her er et eksempel på hvordan en forespørsel med språk ser ut:

https://idporten-inttest.difi.local/opensso/SSORedirect/metaAlias/norge.no/idp?SAMLRequest=<KRYPTERT SAML2 REQUEST> &SigAlg=<alg>&Signature=<SIGNATUR>&locale=nb

Overføring av informasjon om tjenesteeier for leverandører

Kun i de tilfeller der tjenesteleverandør leverer tjenester til flere tjenesteeiere under en og samme føderasjon, må tjenesteleverandør sende med informasjon om den spesifikke tjenesteeier i AuthnRequest. Dette gjøres ved å bruke extensions idpe:OnBehalfOf: ID og navnekonvensjon blir satt i samråd med Digitaliseringsdirektoratet. I AuthnRequesten må denne extension komme før “NameIDPolicy Format”.

<samlp:AuthnRequest xmlns:samlp="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol" ...>
  <saml:Issuer xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">TJENESTELEVERANDOR</saml:Issuer>
  ...
  <samlp:Extensions xmlns:samlp="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol">
    <idpe:OnBehalfOf xmlns:idpe="https://idporten.difi.no/idporten-extensions">TJENESTEEIER</idpe:OnBehalfOf>
  </samlp:Extensions>
  ...
</samlp:AuthnRequest>

Autentisering av sluttbruker

ID-porten sjekker om brukeren har en gyldig sesjon mot ID-porten. Hvis ikke, bes brukeren om å autentisere seg. Om brukeren allerede har en gyldig sesjon mot ID-porten, må brukeren reautentiseres dersom:

 • Tjenesteleverandør krever reautentisering gjennom å sette ForceAuthn-attributtet i forespørselen til ”true”.
 • Brukeren er innlogget på et lavere sikkerhetsnivå enn den inneværende tjenesteforespørsel krever. I så tilfelle vil ID-porten foreta en reautentisering av brukeren med en e-ID som minimum er på korrekt sikkerhetsnivå.

AuthnResponse

Når ID-porten skal lokalisere tjenesteleverandør for å kunne besvare forespørselen, så gjøres dette ved å benytte data utvekslet som en del av metadata.

Artifact returneres ved hjelp av HTTP-redirect. Artifact legges i en parameter med navn SAMLart i URL’en.

HTTP-utveksling over frontkanal skjer over (enveis) SSL/TLS for å understøtte konfidensialitet i meldingene.

Responsmeldingen over frontkanal behøver ikke å være signert.

Om ID-porten mottar en forespørsel fra en tjenesteleverandør som den ikke har inngått avtale med, så vil forespørselen avvises uten å gi en tilbakemelding til tjenesteleverandør.

Etablering av bak-kanal

Bak-kanal benyttes til artifact resolution og til meldinger i forbindelse med single logout. Meldinger over bak-kanal sendes over etablerte HTTPS-kanaler.

Artifact resolution-kanal etableres alltid initiert fra tjenesteleverandør. Tjenesteleverandør kan av ytelsesmessige hensyn velge å la en etablert HTTPS-kanal bli stående oppe, slik at reetablering av kanalen ikke er nødvendig ved neste melding. Det er tjenesteleverandør sitt ansvar å sørge for at kanalen er oppe, og denne skal håndtere nødvendig reetablering i feilsituasjoner.

Når det gjelder bak-kanal for SLO, så er det ID-porten som er ansvarlig for å etablere denne.

ArtifactResolve

 • ArtifactResolve-melding fra tjenesteleverandør skal signeres.
 • ArtifactResolve-melding skal inneholde en og bare en artifact verdi.

ArtifactResponse

Begrepene og dataene i ArtifactResponsen er beskrevet i begrepskatalogen på https://begrep.difi.no/ID-porten

ID-porten tilbyr fire ulike Assertion-profiler:

Profilnavn Beskrivelse
SAMLAssertionV1 Standard profil
SAMLAssertionV2 FORELDET, kun tilgjengelig for å være bakoverkompatibel
SAMLAssertionV3 Utvidet profil med informasjon fra kontakt og reservasjonsregisteret
SAMLAssertionV4 Utvidet profil som i tillegg til norske eID støtter autentisering med europeisk eID.
   

Følgende attributter legges ved i assertion:

Attributt Beskrivelse Kommentar
uid Fødselsnummer  
SecurityLevel sikkerhetsnivå  
Culture Språk  
AuthMethod Autentiseringsmetode Gyldige verdier i AuthMethod er beskrevet i tabellen for amr her
OnBehalfOf EntityID for tjenesteeier Om verdi er mottatt i forespørsel fra tjenesteleverandør
epostadresse epostadresse Kun tilgjengelig for tjenesteleverandører som har tatt i bruk kontakt- og reservasjonsregisteret
mobiltelefonnummer mobiltelefonnummer Kun tilgjengeleg for tjenesteleverandører som har tatt i bruk kontakt- og reservasjonsregisteret
reservasjon reservasjon Kun tilgjengeleg for tjenesteleverandører som har tatt i bruk kontakt- og reservasjonsregisteret
status status Kun tilgjengelig for tjenesteleverandører som har tatt i bruk kontakt- og reservasjonsregisteret. Gyldige verdier i status er dokumentert her
     

AuthnContextClassRef som informasjonsbærer om sikkerhetsnivå

Assertion vil alltid inneholde informasjon om sikkerhetsnivå benyttet under autentisering. Til dette benyttes AuthnContextClassRef på samme måte som i autentiseringsforespørselen. Se tabell knyttet til autentiseringsforespørsel for spesifisering av gyldige klasser støttet i ID-porten og deres tilhørende autentiseringsnivå.