REST-API for administrasjon av OIDC-integrasjoner

REST-grensesnitt som gir utvalgte kunder mulighet til å selv-administrere sine OIDC/Oauth2-integrasjoner i ID-porten.

Introduksjon

Utvalgte OIDC-klienter kan få tilgang til å administrere integrasjonar i ID-porten. APIet muliggjør for eksempel:

 • Kunde kan opprette/endre nye klienter knyttet til eget org.nummer
 • Leverandør kan opprette/endre selvstendige klienter knyttet til egne kunder
 • Leverandør kan opprette/endre onbehalfof-klienter på vegne av egne kunder

Hvordan få tilgang ?

Ta kontakt med servicedesk@digdir.no for å få tilgang til å bruke tjenesten.

Bruk av Oauth2

APIet er sikret vha. server-til-server Oauth, med tokens utstedt av ID-porten (ikke støtte for Maskinporten-tokens ennå).

Klienten må få tildelt scopes for å få tilgang til APIet:

scope beskrivelse
idporten:dcr.read Gir tilgang til å lese klientregistreringer for klienter bundet mot samme org.nr. som gitt i access_token. Gir også lesetilgang til onbehalfof-registreringer
idporten:dcr.modify Gir tilgang til å endre klientregistreringer for klienter bundet mot samme org.nr. som gitt i access_token. Gir også lesetilgang til onbehalfof-registreringer
idporten:dcr.write Gir tilgang til å opprette nye klientregistreringer for klienter bundet mot samme org.nr. som gitt i access_token. Gir også lesetilgang til onbehalfof-registreringer
idporten:dcr/onbehalfof:write Gir tilgang til å vise, opprette, endre og slette onbehalfofregistreringer tilhørende en gitt klient. Gir ikke mulighet til å endre andre parametere på selve klienten.
idporten:dcr.supplier Gir leverandører tilgang til å vise, opprette, endre og slette selvstendige OIDC-integrasjoner for andre organisasjoner. Eget org.no blir koblet til disse integrasjonene.

Eierskap til integrasjoner

Leverandører kan velge tre måter å integrere sine kunder på

1: onbehalfof-integrasjoner

Bruke onbehalfof “under-integrasjoner” knyttet til Leverandørens egen integrasjon, som dokumentert her.

MERK: onbehalfof er en proprietær protokoll-mekanisme som er støttet av historiske årsaker, og kan bli fjernet i fremtiden. Digdir mener alt. 2 med selvstendige integrasjoner er et bedre valg.

2: Selvstendige integrasjoner

Med selvstendige integrasjoner har hver integrasjon har egen client_id og klientautentisering.

 • Leverandøren må sette client_orgno lik egen kunde sitt organisasjonsnummer.
 • Leverandøren kan opprette integrasjoner på vilkårlige client_orgno
 • Leverandørens eget organisasjonnummer blir automatisk satt som supplier_orgno (basert på virksomhetssertifikatet som blir brukt mot admin-APIet)
 • Utstedte access_tokens vil innholde både leverandørens og kundens organisasjonsnummer i hhv. supplier og consumer claimene.

Ved endring og sletting tillater APIet kun operasjoner på integrasjoner der eget orgno er lagret som supplier_orgno fra før.

3: Delegert tilgang i Altinn

Dette gjelder leverandør-integrasjonar som skal konsumere API-er fra 3djepart der API-eier krever at den juridiske konsumenten (=leverandørens kunde) bruker Altinn til å aktivt delegerer en tildelt API-tilgang videre til leverandør. Se dokumentasjon av delegering for detaljer.

Ulike typer integrasjonar

Man kan opprette ulike typer integrajonser over APIet. Det er klient-autentiseringsmetode og grant-type som bestemmer hvilken integrasjon som blir opprettet. ID-porten har validering som hindrer at ulovlige kombinasjoner blir opprettet. Se klient-registrering for detaljer.

Rotering av client_secret

For integrasjoner som bruker symmetrisk nøkkel (client_secret) som klientautentiseringsmetode, kan man generere ny secret ved å kalle /clients/{client_id}/secret

Merk: Digitaliseringsdirektoratet vil på sikt innføre maks-levetid på client_secret.

Bruk av asymmetrisk nøkkel

Man kan sende inn en JWKS-struktur (RFC7517), dvs. en array av flere (inntil 5) JWK-representasjoner.

Er modellert som egen ressurs under klient /clients/{client_id}/jwks

Kan ikke gjøre operasjoner på enkelt-nøkler, kun hele settet, dvs. både POST og PUT erstatter evt. eksisterende JWKS.

Kun RS256 støttes som algoritme.

Man må alltid sende inn nøkkeldefinisjonen (kty,alg,use,e,n).

Dersom man ønsker å “låse” integrasjonen til et spesifikt virksomhetifikat, må i tillegg inkludere sertifikatet i et x5c-claim. Da vil vi runtime validere revokasjon mot Buypass/commfides. Eksempel på å legge inn en nøkkel:

POST /clients/{client_id}/jwks

{
 [
  {
   "kty": "RSA",
   "e": "AQAB",
   "use": "sig",
   "kid": "jbi_min_noekkel",
   "alg": "RS256",
   "n": "lGc-dGnl9l9pCSb6eW5Mf23Aiss09q7Mxre9q9dazSiN9IjQJmkWDySpoYW3g_rSX2a74cg_q3iTSM0Co9iJ0LQp8gjoIi9I8syi6anBKK6fISr1adZbsGGrM1-zMRRNVsJ811snTdkbgx8ZxVRJM4F6D2KwL3TEnv0CRRVtphO0sRmimKBVVBdawPYQC64SQDvARy6xIlPhD-Da2n2Cl6vRQbVns7dYD8-C2TeYGgB_tAsrVSorx9GF5cZ-hlNHfIgg2qQYZzaljyfOWPPG5rybp9bAWg9vFllUFd_Y6vvZ0tqVfAyj67nFz_w4Rxy-MdRgERKHJcq81GkmVzq5fQ"
  }
 ]
}

kid velges av kunde selv, og må være unik innenfor alle ID-porten/Maskinportens kunder.

Ved klient-autentisering mot /token-endepunktet, og ved bruk av JWT bearer grants, klienter som har registrert en nøkkel bruke kid-parameteren i jwt-headeren istedenfor x5c.

Registrering av scopes

Se dokumentasjon av klient-registrering for detaljer om hvilke regler som gjelder for registrering av Oauth2 scopes på en integrasjon.

REST-grensesnittet

API endepunkter:

Miljø URL
VER1 https://integrasjon-ver1.difi.no/clients/
VER2 https://integrasjon-ver2.difi.no/clients/
YT2 https://integrasjon-yt2.difi.eon.no/clients/
PROD https://integrasjon.difi.no/clients/

Se Open-API dokumentasjon her:

https://integrasjon.difi.no/swagger-ui.html?urls.primaryName=External%20OIDC

Merk at ID-porten vil opprette og returnere client_id og client_secret for klienter som opprettes via APIet.

Eksempel

Eksempel på å lese klientregistrering:

GET /clients/oidc_eksempel_klient
Accept: application/json
Authorization: Bearer <my_access_token_value>


Respons:

{
	"client_id": "oidc_eksempel_klient",
	"active": true,
	"client_orgno": "991825827",
	"display_name": "En tilfeldig eksempelklient",
	"redirect_uris": ["https://eksempel.no/login", ],
	"post_logout_redirect_uris": ["https://eksempel.no/logout"],
	"scopes": ["openid", "profile"],
	"default_scopes": [],
	"authorization_lifetime": 7200,
	"access_token_lifetime": 300,
	"refresh_token_lifetime": 7200,
	"last_updated": "2017-11-02 T15:02:32 +0100",
	"client_type": "CONFIDENTIAL",
	"token_reference": "OPAQUE",
	"frontchannel_logout_session_required": false,
	"onbehalfof": [{
			"onbehalfof": "example_onbehalfof",
			"display_name": "Eksempelregistrering for onbehalof"
			"orgno": "991825828"
			"url": "https://service.eksempel.no"
		}, {
			"onbehalfof": "example_onbehalfof_2",
			"display_name": "En annen eksempelregistrering for onbehalof"
			"orgno": "991825829"
			"url": "https://otherservice.eksempel.no"
		}
	],
	"force_pkce": false
}

Eksempel på å lese onbehalfof-registrering:

Forespørsel

GET /clients/oidc_eksempel_klient/onbehalof/example_onbehalof
Accept: application/json
Authorization: Bearer <my_access_token_value>

Respons:

Status code 200

{
	"onbehalfof": "example_onbehalfof",
	"display_name": "Eksempelregistrering for onbehalof"
	"orgno": "991825828"
	"url": "https://service.eksempel.no"
}

Eksempel på å opprette onbehalfof-registrering:

Forespørsel

POST /clients/oidc_eksempel_klient/onbehalof/
Accept: application/json
Authorization: Bearer <my_access_token_value>
{
	"onbehalfof": "new_example_onbehalof",
	"display_name": "Eksempelregistrering for onbehalof"
	"orgno": "991825828"
	"url": "https://service.eksempel.no"
}

Respons:

Status code 200

{
	"onbehalfof": "new_example_onbehalof",
	"display_name": "Eksempelregistrering for onbehalof"
	"orgno": "991825828"
	"url": "https://service.eksempel.no"
}

###Eksempel på å endre onbehalfof-registrering:

Forespørsel

PUT /clients/oidc_eksempel_klient/onbehalof/example_onbehalof
Content-type: application/json
Authorization: Bearer <my_access_token_value>

{
	"onbehalfof": "example_onbehalof",
	"display_name": "Modified display_name value"
	"orgno": "991825828"
	"url": "https://service.eksempel.no"
}

Tilsvarende respons som ved nyregistrering

Eksempel på å slette onbehalfof-registrering:

Forespørsel

DELETE /clients/oidc_eksempel_klient/onbehalof/example_onbehalof
Authorization: Bearer <my_access_token_value>

Får respons med statuskode 200, og tom body.