Hjem  >  Maskinporten

Server-to-server API-autorisasjon med Oauth2

Maskinporten brukes til å autorisere tilgang til API-er mellom virksomheter. Dette er basert på såkalt "server-to-server oauth2"-oppførsel.

Introduksjon

Maskinporten tilbyr funksjonalitet for server-til-server autorisasjon av API’er basert på RFC7523 JSON Web Token (JWT) Profile for OAuth 2.0 Client Authentication and Authorization Grants.

graph LR subgraph API-tilbyder API end subgraph Digdir Maskinporten[Maskinporten] end subgraph Konsument ny[Tjeneste] end Maskinporten -->|2.utsteder token|ny ny -->|1. forspør tilgang|Maskinporten ny -->|3.bruker token mot|API

Konsumenter og API-tilbydere kan bruke denne funksjonaliteten for å styre tilgang i de tilfellene der informasjonsverdiene APIet tilbyr er regulert av lovhjemmel, og ikke krever samtykke av brukeren.

Beskrivelse av flyt

sequenceDiagram note over Klient: Generer og signer JWT Klient ->> Maskinporten: Bruk JWT til å forespørre token note over Maskinporten: Valider virksomhetssertifikat og utfør tilgangskontroll Maskinporten ->> Klient: Returnere access_token Klient ->> API: Bruk token mot API API ->> Klient: Resultat av API-kall

I dette scenariet ønsker en klient å bruke en ressurs (API) tilbudt av en ressursserver. Tilgangen (autorisasjonen) til api’et blir utstedt av en autorisasjonsserver, i dette tilfellet Maskinporten. For å aksessere ressursen må klienten forespørre et access_token fra autorisasjonsserveren som klienten så kan bruke til aksessere den aktuelle ressursen.

 • Flyten starter med at klienten må generere en JWT-basert tokenforespørsel (JWT-bearer authorization grant). Denne inneholder informasjon om hvilke ressurser (scope) klienten ønsker å aksessere og blir signert med klienten sitt virksomhetssertifikat.

 • Når autorisasjonsserveren mottar tokenforespørselen vil den først validere gyldigheten av JWT’en. Deretter vil virksomhetssertifikatet (brukt til signering av JWT’en) valideres og en implisitt klientautentisering utføres på bakgrunn av dette.

 • Dersom den autentiserte klienten har tilgang til de forespurte ressursene returneres et self-contained access_token til klienten

 • Klienten kan nå aksessere den ønska ressursen ved bruk av access_tokenet.

 • Ressursserveren må nå validere det mottatte access_tokenet lokalt.

 • Dersom access_tokenet er gyldig kan det forespurte ressursen returneres til klienten.

1. Generere JWT

Klienten må generere og signere ein JWT for å forespørre tokens fra autorisasjonsserveren. For komplett dokumentasjon, se grensesnittspesifikasjon for JWT-grant

Selve grantet kan se slik ut:

{
 "x5c": [ "MIIFETCCA/mgAwIB``````EefETzAxjqBHM=" ],
 "alg": "RS256"
}
.
{
 "aud": "https://ver2.maskinporten.no/",
 "scope": "global/kontaktinformasjon.read global/varslingsstatus.read global/navn.read global/postadresse.read global/sertifikat.read",
 "iss": "test_rp",
 "exp": 1520589928,
 "iat": 1520589808,
 "jti": "415ec7ac-33eb-4ce3-bc86-6ad40e29768f"
}
.
<<signaturverdi>>

2. Send JWT til /token-endepunktet

Se detaljert grensesnittspesifikasjon av /token-endepunktet.

Eksempel på forespørsel:

POST /token
Content-type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=urn%3Aietf%3Aparams%3Aoauth%3Agrant-type%3Ajwt-bearer&assertion=<jwt>

 

Dersom Maskinporten godtok forespørselen, får klienten et access_token tilbake, tokenet er bundet til organisasjonsnummeret til klienten. Tokenet er alltid en self-contained JWT, og body vil typisk vil se slik ut etter dekoding:

{
 "iss" : "https://ver2.maskinporten.no/",
 "client_amr" : "virksomhetssertifikat",
 "token_type" : "Bearer",
 "aud" : "unspecified",
 "consumer" : {
  "authority" : "iso6523-actorid-upis",
  "ID" : "0192:910753614"
 }
 "scope" : "difitest:test2",
 "exp" : 1578924303,
 "iat" : 1578923303,
 "jti" : "QPdTeNlE-RtrNczkCIZ0yAoSzJSIC3Jo7L6B_PmY2X4",
 ...
}

Eksempel på self-contained acces token ved bruk av delegering i Altinn:

TODO:

Eksempel på generering av JWT for token-forespørsel i Java

Nimbus JOSE + JWT er et hendig bibliotekt for å håndtere jwt’er i JAVA , se http://connect2id.com/products/nimbus-jose-jwt

Venligst se https://github.com/difi/jwt-grant-generator for eksempel på hvordan korrekt generer en slik JWT i Java.

For .net og andre platformer gir jwt.io en fin oversikt over tilgjengelige biblioteker