Hjem  >  idporten  >  oidc

Registrering av klienter

Selvbetjeningsløsningen støtter flere typer klienter. Klienter må forhåndsregisteres, og korrekt registering av klient er viktig at sikkerheten skal være ivaretatt.

Bakgrunn

Det er kundens ansvar å sørge for at det faktiske bruksmønsteret er i samsvar med registreringen. Korrekt registrering er spesielt viktig for klienter som konsumerer APIer tilbudt av andre, og Digitaliseringsdirektoratets og API-tilbyders bruksavtaler regulerer dette ansvarsforholdet.

ID-portens integrasjoner

Selvbetjeningsløsningen lar kunden opprette 5 ulike typer av integrasjoner:

 • ID-porten (kun innlogging)
 • ID-porten (API-klient, for brukerstyrt-datadeling)
 • Ansattporten
 • Maskinporten
 • Kontaktregisteret

I tilegg finnes det en integrasjonstype for eFormidling, som administreres internt av Digdir.

Det er viktig å være klar over at disse integrasjonstypene rent teknisk alle er standard Oauth2 klienter, som må registreres med ulike egenskaper. Se detaljer lenger ned.

Vi har 3 måter du kan få registrert din integrasjon:

Integrasjonstyper

Du må registrere en integrasjonstype for å få fornuftige valg til klienten din i selvbetjeningsløsningen. Hvilken integrasjonstype du velger, vil legge føringer på hvilke scopes du kan bruke med klienten. En klient kan kun ha en integrasjonstype, og integrasjonstype kan ikke endres i ettertid.

Det som støttes foreløpig er:

Integrasjonstype Beskrivelse
idporten Ordinær innlogging gjennom ID-porten. Hardkodet til openid profile-scope.
api_klient ID-porten integrasjoner som skal hente data fra et tredjparts-API på vegne av innlogget bruker.
ansattporten Innlogging og datadeling i Ansattporten
maskinporten kun for server til server integrasjoner (B2B)
krr Kontaktregisteret
eformidling Integrasjonspunktet for eFormidling. Administrert av Digdir

Det er ikke mulig å endre integrasjonstype etter opprettelse.

Du vil ikke være i stand til å legge på et scope på klienten din som er i konflikt med klienten’s integrasjonstype. F.eks du kan ikke legge til et scope som er begrenset til “maskinporten” på en ID-porten klient, og vice versa.

Leverandører

Dersom du er leverandør, er det noen av klient-egenskapene nedenfor som du må passe på å få registrert rett. Se egen leverandør-informasjon.

Oauth2-egenskaper

Dette avsnittet detaljerer noen viktige Oauth2 egenskaper som kategoriserer våre klienter. Se gjerne Oauth2 Dynamic Client Registration for mer informasjon (RFC7591).

I utgangspunktet kan du som kunde velge Oauth2-egenskaper fritt etter egen risikovurdering. De som konsumerer API tilbudt av andre må være oppmerksom på at API-tilbyder kan stille krav til spesifikke egenskaper. Validering av slike krav skjer som hovedregel kun run-time ved tokenutstedelse og ikke ved klient-registrering.

Klient-autentisering

Alt etter bruksområde, så tilbyr vi forskjellige metoder for autentisering av din klient. Dette blir styrt av attributtet token_endpoint_auth_method:

Metode token_endpoint_auth_method Beskrivelse
Statisk hemmelighet client_secret_basic client_secret_post En statisk hemmelighet (client_secret) som Digitaliseringsdirektoratet genererer og blir utvekslet manuelt, eller tilgjengeliggjort via selvbetjening. Maks tillatt levetid er satt til 360 dager. Det er kundens ansvar å få rotert hemmeligheten før utløp for å sikre kontinuerlig tjenesteleveranse.
Virksomhetssertifikat private_key_jwt Klienten bruker et gyldig virksomhetssertifikat fra Buypass eller Commfides. Organisasjonsnummeret i sertifikatet må stemme med klient-registreringa. Kunden kan valgfritt velge å “låse” klienten til bare et spesifikt virksomhetssertifikat.
Asymmetrisk nøkkel private_key_jwt Den offentlige nøkkelen fra et egen-generert asymmetrisk nøkkelpar blir registrert på klient, og klienten bruker privatnøkkelen til å autentisere seg. Maks tillatt levetid er satt til 1 år. For å få lov til å registere slike klienter, må kunden etablere en egen selvbetjeningsapplikasjon (som selv må bruke virksomhetssertifikat)
Ingen none Klienten er en såkalt public-klient som ikke kan beskytte en hemmelighet på en tilfredstillende måte. Gjelder single-page-applikasjon og i noen tilfeller mobil-apper

Digitaliseringsdirektoratet anbefaler bruk av asymetriske nøkler private_key_jwt til klientautentisering over statiske hemmeligheter. Enten å bruke virksomhetssertifikat, da prosedyren for utstedelsen av slike er grundig regulert i lovverk og gir derfor både Digitaliseringsdirektoratet og API-tilbydere en god og sikker identifisering av klienten. Dersom organisasjonen har høy modenhet, kan også egen-genererte asymmetriske nøkler anbefales. client_secret_basic bør unngås til fordel for client_secret_post eller helst client_secret_jwt.

Digitaliseringsdirektoratet forutsetter at API-tilbyder og API-konsument håndterer sertifikat og nøkler på en måte som sikrer at ikke uvedkommende kan misbruke disse.

Merk at eksisterende secret slettes dersom man endrer metoden til noe annet enn client_secret_*

Grant-typer

Et grant representerer brukerens samtykke til å hente et access token (som i sin tur brukes til hente den beskytta ressurs tilhørende brukeren, se Oauth2, kap 1.3 samt grant_types i DCR kap. 2 )

ID-porten støtter følgende grants:

Grant-type Beskrivelse
authorization_code Autorisasjonskode-flyten, som beskrevet i RFC 6749 kap 4.1
refresh_token Klienten bruker eit refresh-token for å hente nytt access-token. Bruker blir (normalt) ikke involvert.
urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer En signert JWT ihht RFC7523. Kan enten bruke virksomhetssertifikat i x5c eller kid til forhåndsregistrert asymmetrisk nøkkel.
jwt_bearer_token kortform av urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer

Kun klienter som er registrert med refresh_token som tillatt grant-type, vil få utdelt refresh_token ved bruk av autorisasjonskode-grant.

Maskinporten-klienter skal alltid bruke jwt_bearer_token.

Vi støtter ikke implicit, password eller client-credentials grant.

Klient-typer

Klient-type (application_type) forteller hvilke type kjøretidsmiljø klienten kjører under. Oauth2 kap 2.1 lister opp hvilke valg som finnes. Valg av klient-type er en sikkerhetsvurdering kunden skal utføre.

Klient-type Oauth2 ‘application_type’ tilatt klientautentisering Beskrivelse
Standard-klient Web private_key_jwt client_secret_basic client_secret_post Typisk en server-side nett-tjeneste som er plassert i et sikkert driftsmiljø. De aller fleste av ID-portens kunder skal bruke denne klient-typen. Det er sterkt anbefalt, men ikke påkrevd, å bruke PKCE, samt state- og nonce-parametrene for standardklienter. <p/>Maskinporten-klienter faller alltid i ‘standardklient’-kategorien, men her tillates ikke statiske hemmeligheter.
Single-page applikasjon (SPA) browser none Typisk en javascript-klient som fullt og helt lever i brukerens browser. En slik klient kan ikke beskytte en klient-hemmelighet/virksomhetssertfikat, og blir derfor en public klient, den har ingen klientautentisering <p/>Vi følger de siste anbefalingene fra IETF, som krever at slike klienter skal bruke autorisasjonskodeflyten, og at både PKCE og state-parameter er påkrevd.
Mobil-app native none Tilsvarende som for SPAer så kan ikke en mobil-app beskytte en hemmelighet når den blir distribuert gjennom App Store, og blir derfor også en public klient.

Scopes

Kunden registerer forskjellige oauth2 scopes på sine klienter. Listen i selvbetjeningen viser scopes som virksomheten din har fått tilgang til.

Se regler for scopes for fullstendige detaljer.

Oversikt over kombinasjonar

Tabellen under oppsummerer sammenhengen mellom de ulike egenskapene:

Integrasjonstype Klient-type ‘application_type’ tillatte ‘token_endpoint_auth_method’ tillatte ‘grant_types’ Standard-scope Kan legge til scopes?
ID-porten web client_secret_basic client_secret_post private_key_jwt authorization_code refresh_token openid profile kun eidas, no_pid
  browser none authorization_code refresh_token openid profile kun eidas, no_pid
  native none authorization_code refresh_token openid profile kun eidas, no_pid
API-klient innlogget bruker samme som for idporten       ja
Maskinporten web private_key_jwt jwt_bearer_token   ja
Kontaktregisteret web private_key_jwt jwt_bearer_token krr:global/kontaktinformasjon.read krr:global/digitalpost.read nei

Bruk av asymmetrisk nøkkel

Man kan sende inn en JWKS-struktur (RFC7517), dvs. en array av flere (inntil 5) JWK-representasjoner.

Er modellert som egen ressurs under klient /clients/{client_id}/jwks

Kan ikke gjøre operasjoner på enkelt-nøkler, kun hele settet, dvs. både POST og PUT erstatter evt. eksisterende JWKS.

RS256, RS384 og RS512 støttes som algoritme.

Man må alltid sende inn nøkkeldefinisjonen (kty,alg,use,e,n).

Dersom man ønsker å “låse” integrasjonen til et spesifikt virksomhetifikat, må i tillegg inkludere sertifikatet (x5c). Da vil vi runtime validere revokasjon mot Buypass/commfides.

Eksempel på å legge inn en nøkkel:

POST /clients/{client_id}/jwks

{
 [
  {
   "kty": "RSA",
   "e": "AQAB",
   "use": "sig",
   "kid": "jbi_min_noekkel",
   "alg": "RS256",
   "n": "lGc-dGnl9l9pCSb6eW5Mf23Aiss09q7Mxre9q9dazSiN9IjQJmkWDySpoYW3g_rSX2a74cg_q3iTSM0Co9iJ0LQp8gjoIi9I8syi6anBKK6fISr1adZbsGGrM1-zMRRNVsJ811snTdkbgx8ZxVRJM4F6D2KwL3TEnv0CRRVtphO0sRmimKBVVBdawPYQC64SQDvARy6xIlPhD-Da2n2Cl6vRQbVns7dYD8-C2TeYGgB_tAsrVSorx9GF5cZ-hlNHfIgg2qQYZzaljyfOWPPG5rybp9bAWg9vFllUFd_Y6vvZ0tqVfAyj67nFz_w4Rxy-MdRgERKHJcq81GkmVzq5fQ"
  }
 ]
}

kid velges av kunde selv, og må være unik innenfor alle ID-porten/Maskinportens kunder.

Ved klient-autentisering mot /token-endepunktet, og ved bruk av JWT bearer grants, klienter som har registrert en nøkkel bruke kid-parameteren i jwt-headeren istedenfor x5c.

NB! En nøkkel har MAKS 1 års levetid fra tidspunktet den blir postet på.

Ved bruk av selvbetjenings-API, må kunden passe på å sende konfigurasjoner som er kompatible med tabellen over, ellers risikerer man å ende opp med en ubrukelig klient.

Ved bruk av selvbetjening på Samarbeidsportalen er tilgjengelige valg avgrenset av valgt integrasjonstype.

Andre metadata

Vi forsøker å følge spec’en i så stor grad som mulig. Se gjerne Oauth2 Dynamic Client Registration for mer informasjon (RFC7591).

Basis-sett

Følgende metadata er felles for alle typer klienter:

attributt Påkrevd? beskrivelse
client_id Ja Unik identifikator for klienten. Blir tildelt av Digitaliseringsdirektoratet.
client_orgno Ja Klientens organisasjonsnummer. Juridisk konsument dersom leverandør-styrt integrasjon. Utleveres som “consumer_orgno” i tokens
supplier_orgno Nei Leverandørens organisansjonummer, dersom integrasjonen er kontrollert av leverandør
scopes Ja Liste over scopes som klienten kan forespørre. For innlogging må alltid openid være tilstede.

Metadata for innloggings-klienter:

Klienter som skal innvolvere brukeren (altså brukerens browser) må ha følgende satt:

attributt Påkrevd? beskrivelse
display_name Ja Klientens organisasjonsnavn som benyttes ved visning på web
redirect_uris* Ja Liste over gyldige url’er som provideren kan redirecte tilbake til etter vellykket autorisasjonsforespørsel. I testmiljø er rein http samt localhost tillatt.
post_logout_redirect_uris* Ja Liste over url’er som provideren redirecter til etter fullført egen-initiert utlogging.
frontchannel_logout_uri** Nei URL som provideren sender request til ved utlogging trigget av annen klient i samme sesjon. Må tilhøre samme domene som en av de registrerte redirect_uri’ene.
frontchannel_logout_session_required Nei Flagg som bestemmer om parameterne for issuer og sesjons-id skal sendes med frontchannel_logout_uri. Dersom ikke satt, så vil ikke ‘sid’ bli inkludert i id_token.
logo Nei Logo som vises i innloggingsbildete utveksles p.t. manuelt

*NB! Bruk av localhost er ikke tillatt i produksjonsmiljøet for andre enn native klienter. Skal du registrere en localhost uri i testmiljøet, må denne være http:// og ikke https://.

** Frontchannel logout uri må ha samme domene som en registrert redirect uri.

Metadata for klienter som konsumerer APIer

For klienter (både innlogging og maskin) som mottar access_token til API-sikring kan man registrere følgende:

attributt beskrivelse standard levetid
authorization_lifetime Levetid for registrert autorisasjon. 7200 sekunder
access_token_lifetime Levetid for utstedt access_token 120 sekunder*
refresh_token_lifetime Levetid for utstedt refresh_token 600 sekunder

Levetiden på authorization definerer maks levetid, mens refresh_token definerer inaktivitet. Som hovedregel bør klienten være registrert slik: access_token_lifetime < refresh_token_lifetime <= authorization_lifetime.

*Merk at de fleste av egenskapene til access_token blir bestemt av API-tilbyder, og ikke som en del av klient-registreringen. En klient kan for eksempel ikke få token som har lengre levetid enn det API-tilbyder har satt som maks-grense.