Hjem  >  idporten  >  oidc

Registrering av klienter

Selvbetjeningsløsningen støtter flere typer klienter. Klienter må forhåndsregisteres, og korrekt registering av klient er viktig at sikkerheten skal være ivaretatt.

Bakgrunn

Det er kundens ansvar å sørge for at det faktiske bruksmønsteret er i samsvar med registreringen. Korrekt registrering er spesielt viktig for klienter som konsumerer APIer tilbudt av andre, og Digitaliseringsdirektoratets og API-tilbyders bruksavtaler regulerer dette ansvarsforholdet.

ID-portens integrasjoner

Selvbetjeningsløsningen håndterer 4 ulike typer av integrasjoner:

 • ID-porten
 • Kontaktregisteret
 • Maskinporten
 • API-klient innlogget bruker

Det er viktig å være klar over at disse integrasjonstypene rent teknisk alle er standard Oauth2 klienter, men med ulike egenskaper. Se detaljer lenger ned.

Vi har 3 måter du kan få registrert din integrasjon:

Integrasjonstyper

Du må registrere en integrasjonstype for å få fornuftige valg til klienten din i selvbetjeningsløsningen. Hvilken integrasjonstype du velger, vil legge føringer på hvilke scopes du kan bruke med klienten. En klient kan kun ha en integrasjonstype.

Det som støttes foreløpig er:

Integrasjonstype Beskrivelse
idporten Ordinær innlogging gjennom ID-porten
api_klient ID-porten integrasjoner som skal hente data fra et tredjparts-API på vegne av innlogget bruker.
maskinporten kun for server til server integrasjoner (B2B)
krr Kontaktregisteret
eformidling for eFormidling

Det er ikke mulig å endre integrasjonstype etter opprettelse.

Du vil ikke være i stand til å legge på et scope på klienten din som er i konflikt med klienten’s integrasjonstype. F.eks du kan ikke legge til et scope som er begrenset til “maskinporten” på en ID-porten klient, og vice versa.

Leverandører

Dersom du er leverandør, er det noen av klient-egenskapene nedenfor som du må passe på å få registrert rett. Se egen leverandør-informasjon.

Oauth2-egenskaper

Dette avsnittet detaljerer noen viktige Oauth2 egenskaper som kategoriserer våre klienter. Se gjerne Oauth2 Dynamic Client Registration for mer informasjon (RFC7591).

I utgangspunktet kan du som kunde velge Oauth2-egenskaper fritt etter egen risikovurdering. De som konsumerer API tilbudt av andre må være oppmerksom på at API-tilbyder kan stille krav til spesifikke egenskaper. Validering av slike krav skjer som hovedregel kun run-time ved tokenutstedelse og ikke ved klient-registrering.

Klient-autentisering

Alt etter bruksområde, så tilbyr vi forskjellige metoder for autentisering av din klient. Dette blir styrt av attributtet token_endpoint_auth_method:

Metode token_endpoint_auth_method Beskrivelse
Statisk hemmelighet client_secret_basic client_secret_post En statisk hemmelighet (client_secret) som Digitaliseringsdirektoratet genererer og blir utvekslet manuelt, eller tilgjengeliggjort via selvbetjening. Maks tillatt levetid er satt til 360 dager. Det er kundens ansvar å få rotert hemmeligheten før utløp for å sikre kontinuerlig tjenesteleveranse.
Virksomhetssertifikat private_key_jwt Klienten bruker et gyldig virksomhetssertifikat fra Buypass eller Commfides. Organisasjonsnummeret i sertifikatet må stemme med klient-registreringa. Kunden kan valgfritt velge å “låse” klienten til bare et spesifikt virksomhetssertifikat.
Asymmetrisk nøkkel private_key_jwt Den offentlige nøkkelen fra et egen-generert asymmetrisk nøkkelpar blir registrert på klient, og klienten bruker privatnøkkelen til å autentisere seg. Maks tillatt levetid er satt til 1 år. For å få lov til å registere slike klienter, må kunden etablere en egen selvbetjeningsapplikasjon (som selv må bruke virksomhetssertifikat)
Ingen none Klienten er en såkalt public-klient som ikke kan beskytte en hemmelighet på en tilfredstillende måte. Gjelder single-page-applikasjon og i noen tilfeller mobil-apper

Digitaliseringsdirektoratet anbefaler bruk av asymetriske nøkler private_key_jwt til klientautentisering over statiske hemmeligheter. Enten å bruke virksomhetssertifikat, da prosedyren for utstedelsen av slike er grundig regulert i lovverk og gir derfor både Digitaliseringsdirektoratet og API-tilbydere en god og sikker identifisering av klienten. Dersom organisasjonen har høy modenhet, kan også egen-genererte asymmetriske nøkler anbefales. client_secret_basic bør unngås til fordel for client_secret_post eller helst client_secret_jwt.

Digitaliseringsdirektoratet forutsetter at API-tilbyder og API-konsument håndterer sertifikat og nøkler på en måte som sikrer at ikke uvedkommende kan misbruke disse.

Merk at eksisterende secret slettes dersom man endrer metoden til noe annet enn client_secret_*

Grant-typer

Et grant representerer brukerens samtykke til å hente et access token (som i sin tur brukes til hente den beskytta ressurs tilhørende brukeren, se Oauth2, kap 1.3 samt grant_types i DCR kap. 2 )

ID-porten støtter følgende grants:

Grant-type Beskrivelse
authorization_code Autorisasjonskode-flyten, som beskrevet i RFC 6749 kap 4.1
refresh_token Klienten bruker eit refresh-token for å hente nytt access-token. Bruker blir (normalt) ikke involvert.
urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer En signert JWT ihht RFC7523. Kan enten bruke virksomhetssertifikat i x5c eller kid til forhåndsregistrert asymmetrisk nøkkel.
jwt_bearer_token kortform av urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer

Kun klienter som er registrert med refresh_token som tillatt grant-type, vil få utdelt refresh_token ved bruk av autorisasjonskode-grant.

Maskinporten-klienter skal alltid bruke jwt_bearer_token.

Vi støtter ikke implicit, password eller client-credentials grant.

Klient-typer

Klient-type (application_type) forteller hvilke type kjøretidsmiljø klienten kjører under. Oauth2 kap 2.1 lister opp hvilke valg som finnes. Valg av klient-type er en sikkerhetsvurdering kunden skal utføre.

Klient-type Oauth2 ‘application_type’ tilatt klientautentisering Beskrivelse
Standard-klient Web private_key_jwt client_secret_basic client_secret_post Typisk en server-side nett-tjeneste som er plassert i et sikkert driftsmiljø. De aller fleste av ID-portens kunder skal bruke denne klient-typen. Det er sterkt anbefalt, men ikke påkrevd, å bruke PKCE, samt state- og nonce-parametrene for standardklienter. <p/>Maskinporten-klienter faller alltid i ‘standardklient’-kategorien, men her tillates ikke statiske hemmeligheter.
Single-page applikasjon (SPA) browser none Typisk en javascript-klient som fullt og helt lever i brukerens browser. En slik klient kan ikke beskytte en klient-hemmelighet/virksomhetssertfikat, og blir derfor en public klient, den har ingen klientautentisering <p/>Vi følger de siste anbefalingene fra IETF, som krever at slike klienter skal bruke autorisasjonskodeflyten, og at både PKCE og state-parameter er påkrevd.
Mobil-app native none Tilsvarende som for SPAer så kan ikke en mobil-app beskytte en hemmelighet når den blir distribuert gjennom App Store, og blir derfor også en public klient.

Scopes

Kunden registere forskjellige oauth2 scopes på sine klienter. Se regler for scopes for fullstendige detaljer.

Oversikt over kombinasjonar

Tabellen under oppsummerer sammenhengen mellom de ulike egenskapene:

Integrasjonstype Klient-type ‘application_type’ tillatte ‘token_endpoint_auth_method’ tillatte ‘grant_types’ Standard-scope Kan legge til scopes?
ID-porten web client_secret_basic client_secret_post private_key_jwt authorization_code refresh_token openid profile kun eidas, no_pid
  browser none authorization_code refresh_token openid profile kun eidas, no_pid
  native none authorization_code refresh_token openid profile kun eidas, no_pid
API-klient innlogget bruker samme som for idporten       ja
Maskinporten web private_key_jwt jwt_bearer_token   ja
Kontaktregisteret web private_key_jwt jwt_bearer_token krr:global/kontaktinformasjon.read krr:global/digitalpost.read nei

Bruk av asymmetrisk nøkkel

Man kan sende inn en JWKS-struktur (RFC7517), dvs. en array av flere (inntil 5) JWK-representasjoner.

Er modellert som egen ressurs under klient /clients/{client_id}/jwks

Kan ikke gjøre operasjoner på enkelt-nøkler, kun hele settet, dvs. både POST og PUT erstatter evt. eksisterende JWKS.

Kun RS256 støttes som algoritme.

Man må alltid sende inn nøkkeldefinisjonen (kty,alg,use,e,n).

Dersom man ønsker å “låse” integrasjonen til et spesifikt virksomhetifikat, må i tillegg inkludere sertifikatet (x5c). Da vil vi runtime validere revokasjon mot Buypass/commfides.

Eksempel på å legge inn en nøkkel:

POST /clients/{client_id}/jwks

{
 [
  {
   "kty": "RSA",
   "e": "AQAB",
   "use": "sig",
   "kid": "jbi_min_noekkel",
   "alg": "RS256",
   "n": "lGc-dGnl9l9pCSb6eW5Mf23Aiss09q7Mxre9q9dazSiN9IjQJmkWDySpoYW3g_rSX2a74cg_q3iTSM0Co9iJ0LQp8gjoIi9I8syi6anBKK6fISr1adZbsGGrM1-zMRRNVsJ811snTdkbgx8ZxVRJM4F6D2KwL3TEnv0CRRVtphO0sRmimKBVVBdawPYQC64SQDvARy6xIlPhD-Da2n2Cl6vRQbVns7dYD8-C2TeYGgB_tAsrVSorx9GF5cZ-hlNHfIgg2qQYZzaljyfOWPPG5rybp9bAWg9vFllUFd_Y6vvZ0tqVfAyj67nFz_w4Rxy-MdRgERKHJcq81GkmVzq5fQ"
  }
 ]
}

kid velges av kunde selv, og må være unik innenfor alle ID-porten/Maskinportens kunder.

Ved klient-autentisering mot /token-endepunktet, og ved bruk av JWT bearer grants, klienter som har registrert en nøkkel bruke kid-parameteren i jwt-headeren istedenfor x5c.

NB! En nøkkel har MAKS 1 års levetid fra tidspunktet den blir postet på.

Ved bruk av selvbetjenings-API, må kunden passe på å sende konfigurasjoner som er kompatible med tabellen over, ellers risikerer man å ende opp med en ubrukelig klient.

Ved bruk av selvbetjening på Samarbeidsportalen er tilgjengelige valg avgrenset av valgt integrasjonstype.

Andre metadata

Vi forsøker å følge spec’en i så stor grad som mulig. Se gjerne Oauth2 Dynamic Client Registration for mer informasjon (RFC7591).

Basis-sett

Følgende metadata er felles for alle typer klienter:

attributt Påkrevd? beskrivelse
client_id Ja Unik identifikator for klienten. Blir tildelt av Digitaliseringsdirektoratet.
client_orgno Ja Klientens organisasjonsnummer. Juridisk konsument dersom leverandør-styrt integrasjon. Utleveres som “consumer_orgno” i tokens
supplier_orgno Nei Leverandørens organisansjonummer, dersom integrasjonen er kontrollert av leverandør
scopes Ja Liste over scopes som klienten kan forespørre. For innlogging må alltid openid være tilstede.

Metadata for innloggings-klienter:

Klienter som skal innvolvere brukeren (altså brukerens browser) må ha følgende satt:

attributt Påkrevd? beskrivelse
display_name Ja Klientens organisasjonsnavn som benyttes ved visning på web
redirect_uris Ja Liste over gyldige url’er som provideren kan redirecte tilbake til etter vellykket autorisasjonsforespørsel.
post_logout_redirect_uris Ja Liste over url’er som provideren redirecter til etter fullført egen-initiert utlogging.
frontchannel_logout_uri Nei URL som provideren sender request til ved utlogging trigget av annen klient i samme sesjon
frontchannel_logout_session_required Nei Flagg som bestemmer om parameterne for issuer og sesjons-id skal sendes med frontchannel_logout_uri
logo Nei Logo som vises i innloggingsbildete utveksles p.t. manuelt

Metadata for klienter som konsumerer APIer

For klienter (både innlogging og maskin) som mottar access_token til API-sikring kan man registrere følgende:

attributt beskrivelse standard levetid
authorization_lifetime Levetid for registrert autorisasjon. 7200 sekunder
access_token_lifetime Levetid for utstedt access_token 120 sekunder*
refresh_token_lifetime Levetid for utstedt refresh_token 600 sekunder

*Merk at de fleste av egenskapene til access_token blir bestemt av API-tilbyder, og ikke som en del av klient-registreringen. En klient kan for eksempel ikke få token som har lengre levetid enn det API-tilbyder har satt som maks-grense.