Hjem  >  idporten  >  oidc

REST-API for administrasjon av OIDC-integrasjoner

Dette REST-grensesnittet gir kunder og leverandører mulighet til å selvbetjene sine integrasjoner i ID-porten og Maskinporten.

For å kunne bruke APIet må kunden sette opp en egen selvbetjenings-klient som kun brukes til dette formålet. Selvbetjeningsklienten må bruke virksomhetssertifikat opp mot Digdir for å sikre en “ubrutt” juridisk tillitskjede mellom selvbetjente integrasjoner og kunde. Siden denne klienten får svært vide fullmakter på vegne av organisasjonen, er det viktig at denne er godt sikret i eget miljø.

Dersom du bare har en håndfull integrasjoner, er det kanskje best å heller bruke web-basert selvbetjening.

graph LR subgraph Digitaliseringsdirektoratet subgraph Fellesløsninger idp[ID-porten / Maskinporten] end subgraph Administrasjon web[Innlogget selvbetjening] api[SelvbetjeningsAPI] end konfig[Konfigurasjonsdatabase] end subgraph Kunde admin[Selvbetjeningsklient] intern[Tjenester on-prem] sky[Tjenester i sky] end admin -- REST --- api api --> konfig web --> konfig konfig --> idp intern -- OIDC/oauth2 ---idp sky -- OIDC/oauth2 ---idp

APIet muliggjør for eksempel:

 • Kunde kan opprette/endre nye klienter knyttet til eget org.nummer
 • Leverandør kan opprette/endre selvstendige klienter knyttet til egne kunder
 • Leverandør kan opprette/endre onbehalfof-klienter på vegne av egne kunder

Hvordan få tilgang ?

Ta kontakt med servicedesk@digdir.no for å få tilgang til å bruke tjenesten.

Tilgangstyring av APIet

APIet er basert på DCR, en etablert standard for å vedlikeholde Oauth2-integrasjoner, dvs. RFC7591 og er sikret med tokens utstedt av Maskinporten.

Selvbetjeningsklienten må få tildelt scopes for å få tilgang til APIet:

scope beskrivelse
idporten:dcr.read Gir tilgang til å lese klientregistreringer for klienter bundet mot samme org.nr. som gitt i access_token. Gir også lesetilgang til onbehalfof-registreringer
idporten:dcr.modify Gir tilgang til å endre klientregistreringer for klienter bundet mot samme org.nr. som gitt i access_token. Gir også lesetilgang til onbehalfof-registreringer
idporten:dcr.write Gir tilgang til å opprette nye klientregistreringer for klienter bundet mot samme org.nr. som gitt i access_token. Gir også lesetilgang til onbehalfof-registreringer
idporten:dcr/onbehalfof:write Gir tilgang til å vise, opprette, endre og slette onbehalfofregistreringer tilhørende en gitt klient. Gir ikke mulighet til å endre andre parametere på selve klienten.
idporten:dcr.supplier Gir leverandører tilgang til å vise, opprette, endre og slette selvstendige OIDC-integrasjoner for andre organisasjoner. Eget org.no blir koblet til disse integrasjonene.

Endepunkter

Miljø URL Open-API/Swagger
TEST https://api.test.samarbeid.digdir.no/clients/ https://api.test.samarbeid.digdir.no/swagger-ui/index.html?urls.primaryName=External%20OIDC
PROD https://api.samarbeid.digdir.no/clients/ https://api.samarbeid.digdir.no/swagger-ui/index.html?urls.primaryName=External%20OIDC

Opprette en integrasjon

Man kan opprette ulike typer integrasjoner over APIet, dvs. klienter for hhv. ID-porten, Maskinporten eller Kontaktregisteret. Dette styres av attributtet integration_type, som da setter videre begrensninger på hvilke kombinasjoner av andre oauth2-egenskaper som er lovlige. Se klient-registrering for detaljer.

Her er et minimums-eksempel på hvordan opprette en klient:

POST /clients HTTP/1.1
Host: api.test.samarbeid.digdir.no
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJraWQiOiJjWmswME1rbTVIQzRnN3Z0NmNwUDVGSFpMS0pzdzhmQkFJdUZiUzRSVEQ0IiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ.eyJzY29wZSI6ImlkcG9ydGVuOmRjci53cml0ZSBpZHBvcnRlbjpkY3IucmVhZCIsImlzcyI6Imh0dHBzOlwvXC9vaWRjLXZlcjIuZGlmaS5ub1wvaWRwb3J0ZW4tb2lkYy1wcm92aWRlclwvIiwiY2xpZW50X2FtciI6InZpcmtzb21oZXRzc2VydGlmaWthdCIsInRva2VuX3R5cGUiOiJCZWFyZXIiLCJleHAiOjE2MzE2NTI4OTEsImlhdCI6MTYzMTY0NTY5MSwiY2xpZW50X2lkIjoiaWYyMDE4X3NlbGZzZXJ2aWNlX2NsaWVudCIsImNsaWVudF9vcmdubyI6Ijk5MTgyNTgyNyIsImp0aSI6IlpCOGRnbXJyWmRZVl9xejZSdUxUV2gxNUl2czNEMnFLX0llTjAtaWEzdnciLCJjb25zdW1lciI6eyJhdXRob3JpdHkiOiJpc282NTIzLWFjdG9yaWQtdXBpcyIsIklEIjoiMDE5Mjo5OTE4MjU4MjcifX0.VEaeccnoBNG88U3IwiOxO0u09CKBa-SIq31oEAzMk7_SsksIgNC1NDqqyejHoo5HHgzzgnCVDL2PBFvoSAO0C0my2cZr-FlE6rN9g2abawTIX2cYsk3yBWGBNrZTheQs-QTuwmg4iVQbO6TuAo7nCEnMTY13IYngK829-rtZiz32F-AEoFy0T1Fk7ZVafBtm9Ij1N4rDn25AqHrLYqkWKz9E8GnEk7QEK820oevH3BEE-5iKPNkdoEnJCfMV65dbsQ6OeRHTfmHU2RQ6gj8DjUbOlXnJlxnjyPK52bTnE7kyPBKIBaKtlgC0ePBbj6AMUSSrJjxbria05HJuLreQZQ

{
  "integration_type": "api_klient",
  "application_type": "native",

  "client_name": "Turboskatt",
  "description": "Versjon 3.1 av app'en Turboskatt",
  "client_uri": "https://www.turboskatt.no",

  "scopes": [
    "skatteetaten:skattemelding"
  ],
  "redirect_uris": [
    "https://127.0.0.1:*/callback"
  ],
  "grant_types": [
    "refresh_token",
    "authorization_code"
  ],
  "token_endpoint_auth_method": "none"
}

Responsen er en json-struktur med den komplette klientmodellen som ble registrert.
Merk også at APIet vil opprette og returnere client_id og eventuell client_secret for klienter som opprettes, og at sistnevnte returneres i klartekst.

Eksempelet ovenfor oppretter en ID-porten-klient for brukerstyrt datadeling på vegne av innlogget bruker (integration_type=api_klient), den er et sluttbrukersystem som er tenkt installert lokalt på en PC (application_type=native kombinert med en redirect-uri som peker på en lokal port )

Eierskap til integrasjoner

Normalt blir kunden selv automatisk eier (client_orgno) av integrasjoner som opprettes via selvbetjenings-API basert på organisasjonsnummeret i virksomhetssertifikatet som brukes.

Dersom du er leverandør har du flere muligheter til hvordan du skal registere dine kunders integrasjoner. Se egen side med leverandør-informasjon.

Endring av integrasjon

Endring skjer ved PUT-kall på en gitt klient-id. Merk at man ikke får lov til å endre integrasjonstype på en eksisterende integrasjon.

Klient-hemmelighet (client_secret) blir ikke resatt ved endringer, men dersom man endrer klient-autentiseringsmetode, vil den blir fjernet.

Rotering av client_secret

For integrasjoner som bruker symmetrisk nøkkel (client_secret) som klientautentiseringsmetode, kan man generere ny secret ved å kalle /clients/{client_id}/secret

Merk: Digitaliseringsdirektoratet vil på sikt innføre maks-levetid på client_secret.

Bruk av asymmetrisk nøkkel

Asymmetrisk nøkkel er den mest sikre og anbefalte klient-autentiseringsmekanismen.

Man kan sende inn en JWKS-struktur (RFC7517), dvs. et Set som er en array av flere (inntil 5) JWK-representasjoner.

Vi har valgt å modellere disse som egen ressurs under klient /clients/{client_id}/jwks

Man kan ikke gjøre operasjoner på enkelt-nøkler, kun hele settet, dvs. både POST og PUT erstatter evt. eksisterende JWKS.

Kun RS256 med nøkkellenge 2048 støttes som algoritme.

Man må alltid sende inn nøkkeldefinisjonen (kty,alg,use,e,n).

Dersom man ønsker å “låse” integrasjonen til et spesifikt virksomhetssertifikat, må i tillegg inkludere sertifikatet i et x5c-claim. Da vil vi runtime validere revokasjon mot Buypass/Commfides. Eksempel på å legge inn en nøkkel:

POST /clients/{client_id}/jwks

{
 [
  {
   "kty": "RSA",
   "e": "AQAB",
   "use": "sig",
   "kid": "minorganisasjon_sakarkivsystemet_2021_Q1",
   "alg": "RS256",
   "n": "lGc-dGnl9l9pCSb6eW5Mf23Aiss09q7Mxre9q9dazSiN9IjQJmkWDySpoYW3g_rSX2a74cg_q3iTSM0Co9iJ0LQp8gjoIi9I8syi6anBKK6fISr1adZbsGGrM1-zMRRNVsJ811snTdkbgx8ZxVRJM4F6D2KwL3TEnv0CRRVtphO0sRmimKBVVBdawPYQC64SQDvARy6xIlPhD-Da2n2Cl6vRQbVns7dYD8-C2TeYGgB_tAsrVSorx9GF5cZ-hlNHfIgg2qQYZzaljyfOWPPG5rybp9bAWg9vFllUFd_Y6vvZ0tqVfAyj67nFz_w4Rxy-MdRgERKHJcq81GkmVzq5fQ"
  }
 ]
}

Nøkkelidentifikatoren kid velges av kunde selv, og må være unik innenfor alle ID-porten/Maskinportens kunder.

Ved klient-autentisering mot /token-endepunktet, og ved bruk av JWT bearer grants, klienter som har registrert en nøkkel bruke kid-parameteren i jwt-headeren istedenfor x5c.

Registrering av scopes

Se dokumentasjon av klient-registrering for detaljer om hvilke regler som gjelder for å få lov til å registrere Oauth2 scopes tilhørende Digdir eller 3djeparter på en integrasjon.

Run-time provisjonering / sky

Selvbetjenings-APIet skal legge tilrette for automatisering hos kunder som har hyppige endringer i egen applikasjonsinfrastruktur, typisk der man skalerer tjenester dynamisk opp og ned, flytter en tjeneste fra en skyplatform til en annen, eller man er en leverandør som dynamisk provisjonerer nye sky-instanser for hver nye kunde.

Hvordan APIet konkret skal brukes slik, vil variere mye mellom ulike kunder alt etter hvilket applikasjonslandskap de har, men et “typisk” anbefalt bruksmønster som Digdir ser for seg er slik:

sequenceDiagram participant A as Eget administrasjonssystem participant C as Applikasjon i sky / pod participant S as SelvbetjeningsAPI participant I as ID-porten note over A, I: 1: Administrasjonssystemet vil starte en ny applikasjon: A ->> C: Oppstartskommando (feks kubectl) note over C: Applikasjonen generer selv et nøkkelpar C ->> A: public-nøkkel note over A, I: 2: Administrasjonssystemet registrerer den nye applikasjonen hos Digdir A ->> S: POST /clients S ->> A: 200 OK (client_id) A ->> S: POST /clients/{client_id}/jwks A ->> C: her er din client_id S -->> I: Overføring av integrasjonskonfigurasjon, 0-2 minutter note over A, I: 3: Sluttbrukere kan nå logge inn i den nye applikasjonen C ->> I: Token-forespørsel signert med privat-nøkkel

Merk at vi anbefaler at kunden bruker asymmetriske nøkler for klient-autentisering, og at nøkkel-paret blir generert ute hos applikasjonen i stedet for sentralt i admininstrasjonssytestemet, på denne måten minimerer man risiko for misbruk siden privatnøkkel aldri sendes over nettet, og det ikke finst noe sentralt system som sitter på en kopi av alle organisasjonen sine nøkler.

Et godt eksempel på slik bruk er NAV sin kubernetes-operator Digdirator.