Hjem  >  idporten  >  oidc

API for administrasjon av APIer / scopes

Oauth2-beskyttet REST-grensesnitt som gir utvalgte kunder mulighet til å selv-administrere APIer og -tilgang

Introduksjon

“Maskinporten” er en Oauth2 autorisasjonsserver (issuer) som tilbyr en enkel modell for API-sikring basert på såkalt “2-legged Oauth”, se server-to-server Oauth2, inspirert av Google sine system-kontoer.

På denne siden dokumenterer vi hvordan API-tilbydere gir mulighet til selvbetjening av egen API-sikring.

Les gjerne integrasjonsguide for API-tilbydere først. API-konsumenter bør se på integrsasjonsguide for API-konsumenter og selvbejenings-API for integrasjoner

Om selvbetjenings-APIet

Hvordan få tilgang ?

Ta kontakt med servicedesk@digdir.no for å få tilgang til å bruke APIet.

Bruk av Oauth2

APIet er også selv sikret vha. server-til-server Oauth, dvs. med bruk av virksomhetssertifikat, og virksomheten sin administrasjons-klient må manuelt få tildelt scopes for å få tilgang til selvbetjeningsAPIet:

API-tilbydere må ha:

scope beskrivelse
idporten:scopes.write Gir tilgang til å opprette/endre APIer, og gi/fjerne tilgang til konsumenter

Vi krever at virksomhetene oppretter en egen administrasjons-klient som kun får lov til å utføre selvbetjening.

OpenAPI-dokumentasjon

REST-grensesnittet er dokumentert her.

Merk at du må manuelt velge riktig spec’ oppe i høyre hjørne. For Maskinporten er det “Scopes” du skal se på.

Beskrivelse av APIer

I Maskinporten-sammenheng er et API det samme som et Oauth2 scope. Digitaliseringsdirektoratet ønsker å gi API-tilbydere stor frihet til å selv bestemme sin semantikk for API-sikring innenfor rammene av Oauth2-standardene. Samtidig er det behov for noen regler for å sikre interoperabilitet.

Følgende syntax brukes:

scope ::= prefix ':' subscope

der prefix er en tekststreng som blir manuelt tildelt API-tilbyderen. En API-tilbyder kan ha flere prefix. Eksempel på prefix kan være nav eller skatt. Å bruke organisasjonnummer som prefix kan i mange sammenhenger være nyttig, siden det kan legge til rette for automatiserte prosesser. I andre sammenhenger vil ikke organisasjonsnummer være tilstrekkelig granulært for store virksomheter.

 • Subscope bør beskrive ressursen best mulig (trygdeopplysninger eller adresse).
 • Subscope kan gjerne ha ulike postfix for å skille på lese- og skrive-tilgang til ressursen (nav:trygdeopplysninger.write)
  • fravær av postfix bør i utgangspunktet tolkes som kun lese-tilgang

Synlighet

Attributtet visibility brukes for å angi scopets synlighet:

verdi beskrivelse  
PUBLIC Scopet er synlig for alle på /scopes/all endepunkt.  
PRIVATE Scopet er ikke synlig for andre enn API-tilbyder og de konsuementer som har fått tilgang Konsument må bli fortalt at scopet finnes
INTERAL Inten bruk i Digitaliseringsdirektoratet  

Merk at det er ingen integrasjon med API-katalogen, slik at API-tilbyder selv må sikre at scopet ikke havner i API-katalogen dersom denne benyttes.

Scope-begrensinger

Attributtet allowed_integration_types legger føringer på bruken av et scope. En eller flere integrasjonstyper kan være tillatt. Dersom dette attributtet er satt, må en av verdiene inkludere “maskinporten” for at du skal kunne bruke scopet med en maskinporten klient.

Whitelisting av tilgang

API-tilbyder kan velge å deaktivere tilgangskontrollen til et API/scope. Det kan være flere grunner til å bruke dette:

 • API-tilbyder ønsker å utføre tilgangskontrollen lokalt som del av APIet istedenfor hos Maskinporten
 • APIet er “åpent”, dvs alle skal kunne hente data, men man ønsker å spore hvem som bruker det

For å aktivere denne funksjonen, settes attributtet accessible_for_all på det aktuell API-scopet.

Inaktive entiteter

For å sikre juridisk logging og statistikk, vil Digitaliseringsdirektoratet aldri slette scopes og tilganer (eller integrasjoner), men heller deaktivere disse ved DELETE-kall.

Deaktiverte entiteter vil ikke komme opp i GET utlistinger som default, men kan hentes ved å sette inactive=TRUE som query parameter. Deaktiverte entiteter vil ikke reaktiveres ved POST og man får 409 Conflict isteden.

1. Opprette APIer

Når prefix er blitt manuelt tildelt, er følgdende operasjoner tilgjengelige:

Operasjon inndata beskrivelse
GET /scopes/all   Åpent endepunkt som gir liste over alle synlige scopes beskyttet av ID-porten (evt. filtrering)
GET /scopes   Beskyttet endepunkt som lister alle scopes for min organisasjon, både public og private
POST /scopes prefix, subscope, description, token_egenskaper Oppretter et nytt scope (lik prefix+subscope)
GET /scopes?scope={scope}   Hent et scope.
PUT /scopes?scope={scope} description, token_egenskaper Endrer et scope. Selve scope-navnet kan ikke endres.
DELETE /scopes?scope={scope}   Deaktiverer et scope. (scopet beholdes for konsistens i audit-log) Konsumenters tilgang beholdes.

Vi har valgt å legge scope som query-parameter, da det innen noen sektorer finnes spesifikke standarder som krever bruk av slash “/” i scope-definisjonen, og dette vil bli unødig tungvindt for brukere av APIet å skulle støtte dette som del av path-komponenten.

token-egenskaper er tekniske egenskaper som API-tilbyder forventer/krever. Dette kan være max tillatt levetid, self-contained eller ikke, minste sikkerhetsnivå, etc. Dette vil bli implmentert ila. 2019.

Eksempel på å opprette scope

POST /scopes HTTP/1.1
Host: api.test.samarbeid.digdir.no
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer 0pLY6hwU6tkzBPoGTVlObex-QfIBw_yU9tXy7SKrgOU=
cache-control: no-cache
{
	"prefix": "difi",
	"subscope": "api3",
	"description": " Digitaliseringsdirektoratetsitt API nummer 3 for demo-formål"
}

2. Tilgangsstyring

API-tilbyder kan bruke følgende operasjoner for tilgangsstyring:

Operasjon inndata beskrivelse
PUT /scopes/access/{consumer_orgno} scope Gir konsument consumer_orgno tilgang til aktuelt scope
DELETE /scopes/access/{consumer_orgno} scope Fjerner tilgangen konsumenten har til scopet
GET /scopes/access?scope={scope}   liste alle tilganger for gitt scope

Eksempel på å gi tilgang

PUT /scopes/access/889640782?scope=difi:api3 HTTP/1.1

som gir organisasjonsnummer 889640782 tilgang til scopet difi:api3.

Eksempel på å se tilganger

Request:

GET /scopes/access?scope=difi:api3 HTTP/1.1

Respons:

[
  {
    "scope": "difi:api3",
    "state": "APPROVED",
    "prefix": null,
    "created": "2018-11-28T14:11:35+01:00",
    "consumer_orgno": "889640782",
    "last_updated": "2018-11-28T14:11:35+01:00",
    "owner_orgno": "991825827"
  }
]

3. Konsument lager en integrasjon

Konsumenten må registere en integrasjon (=oauth2-klient) som skal bruke den aktuelle tilgangen. Konsumenten kan enten lage en ny klient, eller oppdatere en eksisterende. Generelt anbefaler vi av sikkerhetsgrunner å lage en ny, siden klienter ikke bør får for vide tilganger (altså for mange scopes). Dette gjøres ved ID-porten sitt API for selvbetjening av integrasjoner.

Eksempel på registrering

Først henter du aktuell klient-konfigurasjon med GET, og tar utgangspunkt i denne for å generere en modifisert objekt tilbake:

PUT /clients/if2018_apikonsument HTTP/1.1

{
	...
  "scopes": [ "difi:api3" ],
	...
}

(fjern created_date, last_updated)