Hjem  >  idporten  >  oidc

Autentisering til mobil-app'er

Ved innlogging til en mobil-app, er det anbefalt å bruke PKCE sammen med autorisasjonskode-flyten

Overordna beskrivelse av bruksområdet

Tilsvarende Single-page applikasjoner, så kan ikke en mobil-app beskytte hemlighetene sine på en tilfredstillende måte. Den er altså en Oauth2 public klient, og kalles ofte native app i oauth2-dokumentasjonen.

I OAuth 2.0 for Native Apps er det gitt anbefalinger for hvordan bruke Oauth2/OpenID Connect på mobil-app’er. Vi anbefaler kunder å studere dette dokumentet nøye. Vi vil trekke frem følgende:

 • Autentisering må skje i ekstern browser (ikke embedded web-view).
 • PKCE må brukes for å beskytte seg mot app’er som kan sniffe trafikken og stjele dialogen.
 • Implisittflyt er ikke anbefalt for mobil-app’er.

En mobil-app vil typisk integerere med kundens eget API (“app backend”). Det er opp til kunden om han vil bruke ID-porten sine access_token til sikring av dette APIet direkte, eller omsette ID-portens token til sine egne tokens.

Vanligvis er det backend-en som er registrert som klient i ID-porten, ikke selve app’en.

Sentral oversikt og revokasjon

Digitaliseringsdirektoratet krever at kunder som omsetter punkt-autentiseringen fra ID-porten til en langt-levende innlogging, oppfyller følgende krav:

 • Har lokal sikring av app vha. touchID, ansiktsgjenkjenning el. lignende
 • Aktive innlogginger skal vises på sentrale oversikt i ID-portens brukerprofil
 • Håndterer sentral innbygger-initiert revokasjon av innloggingen fra ID-portens brukerprofil

Oversikt over innlogginger med revokasjonsmulighet for innlogget innbygger er også tilgjengelig på et eget API, slik at kunden kan velge å også tilby slik funksjonalitet integrert i egen selvbetjeningsløsning.

Teknisk beskrivelse

Den enkleste måten å håndtere kravene ovenfor, er å bruke et langt-levende access_token som manifestasjon av den lange innloggingen. I praksis vil dette medføre:

 1. Kunde registrerer et eget oauth2 scope i ID-porten. Dette må ha følgende egenskaper:
  • en innbygger-vennlig beskrivelse
  • en levetid, basert på kundens egen risikovurdering
  • flagg som bestemmer om ID-porten skal spørre innbyggeren om et samtykke til den lange innloggingen.
 2. Ved innlogging mottar klienten et access_token knyttet til innbyggeren med dette scopet og lagrer dette trygt i egen backend så lenge innloggingen er gyldig.
 3. Validerer at access_tokenet fremdeles er gyldig ved å sjekke det mot ID-portens /tokeninfo-endepunkt ved brukerhandlinger. Alternativt kan /revokelist-endepunktet brukes for bulkoversikt over revokerte access token, filtreres på clientId.
 4. På grunn av den lange levetiden, bør ikke ID-portens token flyte ut til app’en, men istedet omsettes til egne token for sikring mellom app og egen backend.

Alternativt kan kunden bruke en variant med kort-levde access_token i kombinasjon med refresh_tokens.

Beskrivelse av innloggingsflyten for mobil-app’er

Flyten er identisk som for autorisasjonskode-flyten, men med bruk av PKCE:

I tilegg må kunden forespørre eget scope som hører til den langt-levende innloggingen og behandle dette som forklart i forrige avsnitt.

Struktur på token

ID-tokenet er identisk som ved bruk av autorisasjonskode-flyten. Selv om det er access_tokenet som skal benyttes videre, må kunden først validere id_tokenet ihht vanlig beste praksis for OIDC.

Access_tokenet vil inneholde fødseslnummer på innbyggeren, scopet som er registrert, og utløpstiden på tokenet.