Hjem  >  idporten  >  oidc

Autentisering til tykke klienter

Tykke klienter er applikasjoner som installeres og kjøres lokalt på en datamaskin. De er må bruke autorisasjonskodeflyt med loopback redirection ved innlogging.

Overordna beskrivelse av bruksområdet

Med tykke klienter mener vi applikasjoner som installeres og kjøres lokalt på en datamaskin. Eksempler på dette er Microsoft .Net WPF eller Winforms.

I Oauth2-sammenheng, er dette en native klient, siden den ikke kan beskytte en klienthemmelighet/virksomhetssertifikat, og behandles på samme måte som innlogging til mobil-app’er.

Tykke klienter bør:

  • registreres med application_type=native
  • registreres med felles client_id for alle instanser
  • autentisering skal skje i ekstern browser
  • bruke loopback interface redirection (se nedenfor)

Loopback interface redirection

ID-porten støtter RFC8252, kap 7.3.

Dersom application_type er native, får man lov til å registrere ein redirect_uri som starter med http://127.0.0.1:0/ på klienten (altså http uten s og :0 som portnummer).

Når en instans av den tykke klienten starter opp, må det forespørre eierskap til en gitt portnummer av operativsystemet. Klient bruker så det tildelte portnummeret i autorisasjonsforespørselen: https://idporten.no/authorize?redirect_uri=http://127.0.0.1:35432/min_callback&...

Samme portnummer må også oppgis på token-kallet.

Beskrivelse av innloggingsflyten for tykke klienter

Flyten er identisk som for autorisasjonskode-flyten, men med bruk av PKCE:

Normal vil klienten trenge tilgang til APIer fra 3-dje-part, se nærmere dokumentasjon av brukerstyrt datadeling

Struktur på token

ID-tokenet er identisk som ved bruk av autorisasjonskode-flyten. Selv om det er access_tokenet som skal benyttes videre, må kunden først validere id_tokenet ihht vanlig beste praksis for OIDC.

Access_tokenet vil inneholde fødseslnummer på innbyggeren, scopet som er registrert, og utløpstiden på tokenet.