Hjem  >  idporten  >  oidc

Brukerstyrt datadeling

I forbindelse med en innlogging i ID-porten kan brukeren også gi tjenesten mulighet til å hente innbyggers data fra APIer tilbudt av 3.dje-part

Overordna beskrivelse av scenariet

I dette scenariet logger en innbygger inn til en tjeneste, og tjenesten har behov for å hente data om den innlogga brukeren fra et API som ligger hos en 3dje-part. Man er selvsagt ikke begrenset til kun lese-operasjoner, enhver API-operasjon som API-tilbyderen tilrettelegger for at skal kunne integreres i eksterne tjenester kan realiseres med dette løsningsmønsteret.

Slike scenario realiseres i ID-porten ved den klassiske Oauth2-flyten, der innbyggeren godkjenner - enten eksplisitt eller implisitt - til at tjenesten kan bruke et API på vegne av seg selv.

 • Ved implisitt samtykke er det autentiseringshandlingen som i seg selv tolkes som samtykket (“Ved å logge inn i tjenesten godtar du at vi henter opplysninger om deg fra NAV”). Vi bruker derfor begrepet autentiseringsnær autorisasjon om dette løsningsmønsteret.

 • Ved eksplisitt samtykke er det brukeren selv som godkjenner om tjenesten får agere på dennes vegne opp mot APIet. Vi bruker derfor begrepet brukerstyrt datadeling om dette løsningsmønsteret.

For eksplisitte samtykker som skal vare “lenge” (“jeg samtykker til at Banken min kan hente inntektsopplysninger hos Skatteetaten de neste 3 årene”) henviser vi til bruk av Samtykkeløsningen i Altinn.

graph LR subgraph 3djepart API end subgraph Digdir OIDC[ID-porten] end subgraph Kunde ny[Tjeneste] end Sluttbruker ---|1. Vil bruke|ny OIDC -->|3.utsteder token|ny Sluttbruker ---|2. logger inn i |OIDC ny -->|4.bruker token mot|API

Hvilket API/ressurs som skal aksesseres, er styrt av scopes. Klienten må vite hvilke(t) scope som hører til den aktuelle API-operasjonen, og må forespørre dette scopet i autorisasjonsforespørselen. Dersom scopet har egenskapen requires_user_consent satt, vil ID-porten vise en enkel godkjennings-dialog til innbygger når autentisering er fullført. Se eksempel under:

tilgangsdialog

Selve autorisasjonen blir av ID-porten utlevert som et access_token (datadelingstoken). Tjenesten bruker så dette access_tokenet når den skal aksessere APIet. Dersom brukeren ikke godtar, vil det aktuelle scopet ikke bli inkludert i access_tokenet

Motivasjon

Det er flere gode grunner for API-tilbydere til å bruke dette samhandlingsmønsteret:

 • En ønsker at brukeren selv skal kontrollere deling av sine data.
 • En ønsker å tilrettelegge for standardisert samhandling med eksterne parter, og kan gjøre dette på samme måte både mot ordinære nett-tjenester og mot sluttbrukersystemer som PC-programmer eller mobil-app’er.
 • Gir mulighet for at private virksomheter kan få tilgang til offentlige API/data, kontrollert av innbygger selv. Ved å kombinere med pseudonymisert innlogging, slipper den private virksomheten behandlingsansvar for fødselsnummer.
 • Misbrukspotensialet sett fra API-tilbyders side blir redusert ifht maskin-til-maskin-scenario, siden en ikke åpner for tilgang til hele datasettet, men kun for de brukere som faktisk er tilstede i utvalgte tjenester hos ID-porten.

Eksempler på bruk av løsningsmønsteret:

Beskrivelse av Oauth2-flyten

Følgende aktører inngår:

Aktør Beskrivelse Begrep OIDC Begrep Oauth2 Begrep SAML2
Sluttbruker Ønsker å logge inn til en tjeneste End User User End User
Nett-tjeneste Sluttbruker-tjeneste tilbudt av en privat eller offentlig etat Relying Party (RP) Client Service Provider (SP)
ID-porten ID-porten sin OpenID Connect provider som usteder access_token til aktuelle tjenesten OpenID Provider (OP) Authorization server (AS) Identity Provider (IDP)
API 3.part, som tilbyr et API som sluttbrukertjenesten ønsker å benytte - Resource server (RS) -
sequenceDiagram Sluttbruker ->> Klient: Klikker login-knapp Klient ->> Sluttbruker: Redirect med autentiseringsforespørsel Sluttbruker ->> OpenID Provider: følg redirect... note over Sluttbruker,OpenID Provider: Sluttbruker autentiserer seg (og evt. samtykker til førespurte scopes) OpenID Provider ->> Sluttbruker: Redirect med autorisasjonscode Sluttbruker ->> Klient: følg redirect... Klient ->> OpenID Provider: forespørre token (/token) OpenID Provider ->> Klient: id_token + access_token (evt. refresh_token) note over Sluttbruker,Klient: Innlogget i tjenesten Klient ->> API: bruke API med access_token API ->> OpenID Provider: validere token OpenID Provider ->> API: token informasjon API->>Klient: Resultat av API-operasjon

Starten av flyten er identisk med autorisasjonskode-flyten for autentisering (se denne for detaljer), med følgende tillegg:

 • I autentiseringsresponsen fra OpenID Provider får klient også utlevert et access_token (og eventuelt et refresh_token) som gir tilgang til forespurte scopes.
 • Etter innlogging kan da klienten bruke access_tokenet opp mot det relevante APIet.
  • Access_token har vanligvis kort levetid (30 sekunder). Dersom tokenet er utløpt, kan klienten forespørre nytt acess_token ved å bruke refresh_tokenet mot token-endepunktet til OpenID Provideren. Det gjennomføres da en klient-autentisering, for å sikre at tokens ikke blir utlevert til feil part.

Forskjellen på autentisering (OpenIDConnect) og autorisasjon med “plain” Oauth2 er altså minimal:

 1. For å sikre at autentisering-oppførselen blir ihht. OpenID Connect-spesifikasjonen man benytte ‘openid’-scopet
 2. OpenID Connect forholder seg ikke til ressurs-servere /API-er, men man kan fint forespørre ekstra scopes i en OIDC autentiseringsforespørsel, og således oppnå kombinert autorisasjon og autentisering.

For nærmere detaljer om innholdet i access_token, se grensesnittsdefinisjon av /token-endepunktet. Se også dokumentasjon av scopes.