Hjem  >  Maskinporten

Slik bruker du Maskinporten som API-tilbyder

Overordnet prosedyre for API-sikring

En full verdikjede for API-sikring med Maskinporten består av følgende steg:

 1. API-tilbyder blir manuelt tildelt et API-prefiks i Maskinporten
 2. API-tilbyder oppretter et API
 3. API-tilbyder gir tilgang til en konsument
 4. Konsument oppretter en Maskinporten-integrasjon (oauth2-klient) og registrer scopet til denne.

Tilgang er nå etablert. Når API’et så skal brukes run-time, gjennomføres følgende steg:

 1. Konsumenten sin Oauth2-klient forespør token fra Maskinporten
 2. Konsumenten inkluderer token i kall til APIet.
 3. API-tilbyder validerer tokenet, utførerer evt. fin-granulert tilgangskontroll og returnerer forespurt ressurs.

Prosedyre for API-tilbyder

1: Manuell tildeling av prefix

Første gang du skal ta i bruk Maskinporten, må du bli manuelt satt opp som API-tilbyder: Du må bestemme:

 • et scope-prefix du ønsker bruke for dine APIer
 • ditt organisasjonsnummer

Send inn skjema: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=D1aOAK8I7EygVrNUR1A5kZbWwz0nwnRGrfJqFQYggctUMVNWWVYwSlhTWlpRTjQwWEVDS09EUFVWWSQlQCN0PWcu

Beskrivelse av APIer

I Maskinporten-sammenheng er et API det samme som et Oauth2 scope. Digitaliseringsdirektoratet ønsker å gi API-tilbydere stor frihet til å selv bestemme sin semantikk for API-sikring innenfor rammene av Oauth2-standardene. Samtidig er det behov for noen regler for å sikre interoperabilitet.

Følgende syntax brukes:

scope ::= prefix ':' subscope

der prefix er en tekststreng som blir manuelt tildelt API-tilbyderen. En API-tilbyder kan ha flere prefix. Eksempel på prefix kan være nav eller skatt. Å bruke organisasjonnummer som prefix kan i mange sammenhenger være nyttig, siden det kan legge til rette for automatiserte prosesser. I andre sammenhenger vil ikke organisasjonsnummer være tilstrekkelig granulært for store virksomheter.

 • Subscope bør beskrive ressursen best mulig (trygdeopplysninger eller adresse).
 • Subscope kan gjerne ha ulike postfix for å skille på lese- og skrive-tilgang til ressursen (nav:trygdeopplysninger.write)
  • fravær av postfix bør i utgangspunktet tolkes som kun lese-tilgang

Synlighet

Attributtet visibilty brukes for å angi scopets synlighet:

verdi beskrivelse  
PUBLIC Scopet er synlig for alle på /scopes/all endepunkt.  
PRIVATE Scopet er ikke synlig for andre enn API-tilbyder og de konsuementer som har fått tilgang Konsument må bli fortalt at scopet finnes
INTERAL Inten bruk i Digitaliseringsdirektoratet  

Merk at det er ingen integrasjon med API-katalogen, slik at API-tilbyder selv må sikre at scopet ikke havner i API-katalogen dersom denne benyttes.

Scope-begrensninger

Det anbefales at man setter en begrensning på bruk av scopet. Ved å sette attributtet allowed_integration_types, vil man begrense bruken til de integrasjonstypene som er inkludert i attributtet. F.eks kan man begrense bruken til kun å kunne brukes med maskinporten- (server til server) eller idportenklienter (brukerinnlogging).

Inaktive entiteter

For å sikre juridisk logging og statistikk, vil Digitaliseringsdirektoratet aldri slette scopes og tilganger (eller integrasjoner), men heller deaktivere disse ved DELETE-kall.

Deaktiverte entiteter vil ikke komme opp i GET utlistinger som default, men kan hentes ved å sette inactive=TRUE som query parameter. Deaktiverte entiteter vil ikke reaktiveres ved POST og man får 409 Conflict isteden.

Administrasjon av API

API’ene kan administreres på 2 måter. Enten ved bruk av Oauth2-klient eller ved bruk av web-grensesnitt via Samarbeidsportalen.

1a: Opprette et API - via Samarbeidsportalen

 • Gå til “Min profil” på https://samarbeid.digdir.no/ . Velg “Virksomhetens tjenester” og “Administrasjon av tjenester” på venstresiden i menyen.

 • Velg “Mine API” i det miljøet du vil opprette API’et i.

 • Trykk på “Nytt scope”

 • Velg prefix fra nedtrekksmenyen, om denne er tom, så er det ikke tildelt noe prefix til organiasjonsnummeret du representerer. Ta da kontakt på servicedesk@digdir.no. Organisasjonsnummeret for virksomheten din vil være pre-utfyllt i skjemaet.

 • Fyll ut resten av parameterene og trykk “lagre”. Subscopet vil nå vise i listen over “Mine API”.

Opprette API

1b: Tilgangsstyring - via Samarbeidsportalen

 • Gå til “Min profil” på https://samarbeid.difi.no/ . Velg “Virksomhetens tjenester” og “Administrasjon av tjenester” på venstresiden i menyen.

 • Velg “Mine API” i det miljøet du vil tilgangsstyre i.

 • Velg API’et du vil tilgangsstyre.

 • Gå til “Tilganger” under skjemaet.

 • For å legge til ny tilgang, trykk på “+ legg til ny tilgang” og registrer organisasjonsnummeret til virksomheten som skal få tilgang.

 • For å revokere tilgang, trykk på “Slette” i listen over tilganger.

2a. Opprette APIer - Oauth2-selvbetjeningsklient

Dersom du vil automatisere administrasjonen av scopes og tilganger fra egen API management-løsning, må du lage en Oauth2-klient som benytter selvbetjeningsAPIet til Maskinporten. Se /docs/idporten/oidc/oidc_api_admin_maskinporten for detaljer.

Eksempel på å opprette scope

POST /scopes HTTP/1.1
Host: integrasjon-ver2.difi.no
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer 0pLY6hwU6tkzBPoGTVlObex-QfIBw_yU9tXy7SKrgOU=
cache-control: no-cache
{
	"prefix": "difi",
	"subscope": "api3",
	"description": "Difi sitt API nummer 3 for demo-formål"
}

2b. Tilgangsstyring - Oauth2-selvbetjeningsklient

Tilgang gis og fjernes ved enkle REST-kall:

Eksempel på å gi tilgang

PUT /scopes/access/889640782?scope=difi:api3 HTTP/1.1

som gir organisasjonsnummer 889640782 tilgang til scopet difi:api3.

Send DELETE for å trekke tilbake en tilgang.

Eksempel på å se tilganger

Request:

GET /scopes/access?scope=difi:api3 HTTP/1.1

Respons:

[
  {
    "scope": "difi:api3",
    "state": "APPROVED",
    "prefix": null,
    "created": "2018-11-28T14:11:35+01:00",
    "consumer_orgno": "889640782",
    "last_updated": "2018-11-28T14:11:35+01:00",
    "owner_orgno": "991825827"
  }
]

Vi har valgt å legge scope som query-parameter, da det innen noen sektorer finnes spesifikke standarder som krever bruk av slash “/” i scope-definisjonen, og dette vil bli unødig tungvindt for brukere av APIet å skulle støtte dette som del av path-komponenten.

3. Gi konsument beskjed om å lage en integrasjon

Du kan nå gi konsumenten beskjed om at han må lage en Maskinporten-integrasjon med det aktuelle API-scopet. Denne prosessen er dokumentert i guide for API-konsument.

4: Validere token

Når en konsument bruker Maskinporten-token mot ditt API, må du gjøre en skikkelig validering av dette. Oauth2 og JWT-spec’ene spesifiserer i detalj hva du skal gjøre.

Dersom token er self-contained :

 • sjekke at ‘issuer’ stemmer med Maskinporten (“https://maskinporten.no/” i prod)
 • validere signering, og at signeringsertifikat stemmer med det Maskinporten publiserer på sitt JWK-endepunkt
 • verifisere at scope stemmer med ditt aktuelle API-endepunktet
 • validere at token ikke er utløpt (exp)

Eksempel på token:

{
 "aud" : "unspecified",
 "scope" : "difitest:test2",
 "iss" : "https://ver2.maskinporten.no/",
 "client_amr" : "virksomhetssertifikat",
 "token_type" : "Bearer",
 "exp" : 1584694565,
 "iat" : 1584693565,
 "jti" : "IYRtIEzOYb8fHiIMEaqVHq_tXYGWe6OEOjOdsK-P_30",
 "consumer" : {
  "authority" : "iso6523-actorid-upis",
  "ID" : "0192:991825827"
 }
}

Det er consumer-claimet som forteller hvilken konsument som har fått tokenet. Merk: Du skal ikke bruke client_id eller client_org til tilgangstyring, disse er gamle claims som vil bli fjernet.

Dersom konsumenten bruker leverandør, vil du i tillegg få to ekstra claims, de fleste API-tilbydere trenger ikke ta tilgangsbeslutninger basert på leverandør, men det kan være nyttig å logge informasjon for sporbarhet.

...
 "supplier" : {
  "authority" : "iso6523-actorid-upis",
  "ID" : "0192:991825827"
 },
 "delegation_source" : "https://tt02.altinn.no/",
...

Bruke delegering i Altinn

Dersom du ønsker at konsumenter av ditt API skal kunne bruke Altinn til å delegere tilgangen videre til en systemleverandør, må du opprette et såkalt delegeringsoppsett (delegationScheme) som må tilknyttes et eller flere av dine Oauth2 scopes i Maskinporten. Dette fordrer at du er tjenesteeier i Altinn.

Prosedyren er nærmere dokumentert i funksjonalitetsbeskrivelse for ekstern delegering.

 1. Først oppretter du et scope i Maskinporten på vanlig måte (se ovenfor), men passe på å sette at dette scopet har en delegeringskilde knyttet til seg.

 2. Du så må lage en “delegerbar ressurs” i Altinn med det aktuelle scopet:
  • Be Altinn om å få tilgang til altinn:maskinporten/delegationschemes.write scope.
  • Lag en maskinporten-klient som har dette admin-scopet registrert.
  • Denne klienten må be et token fra Maskinporten, og så opprette ressursen ved et POST-kall til https://tt02.altinn.no/maskinporten-api/delegationSchemes
 3. Til slutt gir du tilgang til konsumenter på vanlig måte. Merk at leverandøren aldri må gis direkte tilgang.

Merk:

 • Maskinporten-scopes som mangler delegeringskilde, vil ikke kunne benytte Altinn til delegering
 • Maskinporten-scopes som har delegeringskilde, vil ikke kunne konsumeres av leverandører som benytter ID-porten/Maskinportens interne delegeringsfunksjonalitet (onbehalfof)