Hjem  >  Maskinporten

Slik bruker du Maskinporten som API-konsument

API-konsumenter må lage en Maskinporten-integrasjon som har det aktuelle APIet sitt scope registrert.

Dette dokumentet viser de stegene som en API-konsument må gjøre for å bruke Maskinporten.

Overordnet prosedyre for API-sikring med Maskinporten

En full verdikjede for API-sikring med Maskinporten består av følgende steg:

 1. API-tilbyder blir manuelt tildelt et API-prefiks i Maskinporten
 2. API-tilbyder oppretter et API (scope)
 3. API-tilbyder gir tilgang til en konsument
 4. Konsument oppretter en Maskinporten-integrasjon (oauth2-klient) og registrerer scopet til denne.

Tilgang er nå etablert. Når API’et så skal brukes run-time, gjennomføres følgende steg:

 1. Konsumenten sin Oauth2-klient forespør token fra Maskinporten
 2. Konsumenten inkluderer token i kall til APIet.
 3. API-tilbyder validerer tokenet, utførerer evt. fin-granulert tilgangskontroll og returnerer forespurt ressurs.

Prosedyre for API-konsument

4. Opprett en integrasjon i Maskinporten

Du må opprette en integrasjon (en såkalt oauth2-klient) i Maskinporten.

Klienten må autentisere seg mot Maskinporten enten med virksomhetssertifikat, eller med en asymmetrisk nøkkel som konsumenten selv lager.

Klienten må registreres med følgende Oauth2 egenskaper:

Egenskap Verdi Forklaring
integration_type “Maskinporten” Dette feltet forteller Digitaliseringsdirektoratet hvilken integrasjon dette er.
token_endpoint_auth_method “private_key_jwt” Maskinporten aksepterer kun sertifikat og nøkler, og ikke client_secret for å autentisere klienter
grant_types “urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer” Maskinporten aksepterer kun signerte JWTer som grants.
client_id auto-tildelt Blir satt av Digitaliseringsdirektoratet ved registrering
description string Du må skrive inn en god beskrivelse av tjenesten. Denne blir synlig for Digitaliseringsdirektoratets personell.
scopes string, space-separert Ett eller flere API/scopes som din organisasjon har fått tildelt tilgang til av API-tilbyder.

Dersom du er leverandør som skal bruke APIer som krever at din kunde aktivt delegerer tildelt API-tilgang i Altinn, så må du opprette en klient og legge det korrekt scopet på klienten. Alle scopes som bruker Altinn-delegering er tilgjengelig dersom du trykker på “Scopes tilgjengelig for alle” når du skal legge til scopes på en klient.

Noen APIer kan aksesseres av alle Maskinporten sine konsumenter (såkalt whitelisting). Det er da ikke mulig å forhåndsregistere slike scopes på klienten.

Det kan være en sikkerhetsrisiko å la samme klient ha tilgang til for mange APIer, så vi anbefaler at konsumenter lager en ny klient ved å POSTe inn konfigurasjonen til denne:

Registrering via Samarbeidsportalen

Du kan logge inn på https://samarbeid.digdir.no/ og registrere den nye integrasjonen.

Alle organisasjoner som har inngått Digitaliseringsdirektoratets bruksvilkår skal ha tilgang til Samarbeidsportalen i testmiljø. Du må selv-registrere en bruker med din organisasjon sitt registrerte epost-domene.

For selvbetjening i Produksjon, kreves innlogging med ID-porten og at bemyndiget person for din organisasjon godkjenner hvilke fødselsnummer som skal ha tilgang.

Registrere klient via selvbetjenings-API

For å kunne registrere en klient via vår selvbetjenings-API, må du først opprette en selvbetjeningsklient. Se https://difi.github.io/felleslosninger/oidc_api_admin.html.

Deretter kan du opprette Maskinporten-integrasjonen slik:

POST https://api.samarbeid.digdir.no/clients/
{
  "integration_type": "maskinporten",
  "client_name": "oidc_difi_jb_test",
  "description": "ny integrajson igjen.",
  "token_endpoint_auth_method": "private_key_jwt",
  "grant_types": [
    "urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer"
  ],
  "scopes": [ "difitest:api3", "difitest:api4"]
}

Maskinporten vil svare med en auto-generert client_id, for eksempel 238259d7-f0ab-4bd5-b253-0f0159375096

Registrere klient som bruker egen nøkkel

For å slippe å spre virksomhetssertifikatet rundt til mange systemer, kan du opprette dine egne asymmetriske nøkler knyttet til en enkelt integrasjon.

Dette må gjøres i to steg: først oppretter du en klient som i eksempelet over, for så å opprette et nøkkel-sett på denne:

POST /clients/238259d7-f0ab-4bd5-b253-0f0159375096/jwks

{
 "keys": [
  {
   "kty": "RSA",
   "e": "AQAB",
   "use": "sig",
   "kid": "min_egen_nokkel",
   "alg": "RS256",
   "n": "lGc-dGnl9l9pCSb6eW5Mf23Aiss09q7Mxre9q9dazSiN9IjQJmkWDySpoYW3g_rSX2a74cg_q3iTSM0Co9iJ0LQp8gjoIi9I8syi6anBKK6fISr1adZbsGGrM1-zMRRNVsJ811snTdkbgx8ZxVRJM4F6D2KwL3TEnv0CRRVtphO0sRmimKBVVBdawPYQC64SQDvARy6xIlPhD-Da2n2Cl6vRQbVns7dYD8-C2TeYGgB_tAsrVSorx9GF5cZ-hlNHfIgg2qQYZzaljyfOWPPG5rybp9bAWg9vFllUFd_Y6vvZ0tqVfAyj67nFz_w4Rxy-MdRgERKHJcq81GkmVzq5fQ"
  }
 ]
}

‘kid’-verdien må være unik blant alle Maskinportens kunder.

Registrere klient som leverandør for ekstern delegering

Leverandører som bruke ekstern delegering registerer sin integrasjon på samme måte som over.

5: Be om token

I ordinær bruksfase følges flyten under:

sequenceDiagram note over Klient: Generer og signer JWT Klient ->> Maskinporten: Bruk JWT til å forespørre token note over Maskinporten: Valider virksomhetssertifikat og utfør tilgangskontroll Maskinporten ->> Klient: Returnere access_token Klient ->> API: Bruk token mot API note over API: Valider token API ->> Klient: Resultat av API-kall

Konsumenten sin klient forespør et access_token fra Maskinporten ved å generere en JWT-basert tokenforespørsel (JWT-bearer authorization grant). Dersom forespørselen er godkjent, vil Maskinporten utstede et access_token som konsumenten kan bruke i kall mot API-tilbyder.

Grantet kan inneholde mange forskjellige claims. Disse er de mest vesentlige:

Claim Verdi Beskrivelse
aud https://maskinporten.no/ Audience - issuer-identifikatoren til Maskinporten. Verdi for aktuelt miljø finner du på .well-known-endpunkt.
iss client_id issuer - Din egen client_id.
scope Space-separert liste over scopes som klienten forespør.
iat 1573132283 issued at - Tidspunkt for når JWTen ble laget. Merk: UTC-tid
exp 1573132383 expiration time - Tidspunkt for utløp av JWTen. Merk: Max 120 sekund tillatt. (exp - iat <= 120 )
jti Anbefalt JWT ID - unique id for denne jwt. Merk: A JWT kan ikke gjenbrukes.

Se gjerne den fullstendige grensesnittspesifikasjonen for JWT-grants for utfyllende dokumentasjon.

Slik kan en forspørsel se ut:

POST /token
Content-type: application/x-www-form-urlencoded

 grant_type=urn%3Aietf%3Aparams%3Aoauth%3Agrant-type%3Ajwt-bearer&
 assertion=<jwt>

der payload i JWT kan se slik ut:

{
 "aud" : "https://ver2.maskinporten.no/",
 "scope" : "difitest:test2",
 "iss" : "min_egen_clientid",
 "exp" : 1584693183,
 "iat" : 1584693063,
 "jti" : "b1197d5a-0c68-4c4a-a95c-dc07c1194600"
}

Maskinporten vil først validere gyldigheten av JWT’en. Deretter vil virksomhetssertifikatet (brukt til signering av JWT’en) valideres og dersom klienten har tilgang til de forespurte ressursene returneres et access_token til klienten.

Dersom du er leverandør opp mot et API som krever ekstern delegering, må du inkludere claimet consumer_orgno i grantet. Maskinporten vil da sjekke mot Altinn om du har lov til å opptre på vegne av den aktuelle konsumenten, for det aktuelle scopet.

Generelt er det sikkerhetsmessig problematisk å be om mange scopes i samme token, så vi anbefaler ett scope per token.

6: Sende API-kall med token

Klienten kan nå aksessere APIet ved bruk av access_tokenet. Hvordan dette gjøres, vil fremgå av API-tilbyder sin dokumentasjon, men for et “standard” REST-API brukes access_tokenet som en Authorization-header, typisk slik:

GET https://api.example.com/some-resource
Authorization: Bearer <access_token>

De fleste API tillater flere API-kall med samme token, slik at man trenger ikke hente nytt token ved hvert kall.

Når tokenet er utløpt, vil klient typisk få 401-respons fra APIet, og steg 5 må repeteres.

Bruke delegering via Altinn autorisasjon

Bruke delegering som konsument

Bemyndiget ansatt hos API-konsument logger inn i Altinn, velger å representere foretaket, søker opp og delegerer API-tilgangen videre til leverandøren i portal-løsningen. Dette er nærmere dokumentert hos Altinn.

Merk at det er mulig for konsument å utføre en delegering i Altinn, selv om API-tilbyder ennå ikke har gitt konsument tilgang til scopet i Maskinporten.

Bruke delegering som leverandør

Leverandør-integrasjoner som skal bruke ekstern delegering, er litt forskjellige fra andre integrasjoner i ID-porten/Maskinporten, og det er derfor viktig å få de registrert korrekt.

ID-porten/Maskinporten har allerede to eksisterende interne delegeringsmekanismer, som ikke er kompatible med delegering i Altinn. For å oppnå korrekt registrering, må du da:

 • For leverandører som bruker selvbetjeningsløsningen på samarbeidsportalen, er det viktig å merke seg at du må opprette integrasjonen som tilhørende deg selv, og ikke velge “på vegne av en kunde” eller “på vegne av flere kunder”.
 • For leverandører som bruker selvbetjenings-API, må de ikke bruke tokens med idporten:dcr.supplier-scopet, men derimot idporten:dcr.write: leverandøren skal altså ikke sette client_orgno i registrerings-kallet.

Når integrasjonen din så skal forespørre tokens på vegne av konsumenter, må du oppgi konsumentens organisasjonsnummer som consumer_org-claim i JWT-grantet. Maskinporten vil da sjekke Altinn, om et gyldig delegeringsforhold finnes mellom konsument og leverandør for aktuelt scope.

Eksempel på bruk av altinn:

JWT Grant i request:

{
 "aud" : "https://test.maskinporten.no/",
 "scope" : "difitest:test2",
 "iss" : "oidc_difi_delegering_altinn",
 "exp" : 1584693183,
 "consumer_org" : "910753614",
 "iat" : 1584693063,
 "jti" : "b1197d5a-0c68-4c4a-a95c-dc07c1194600"
}

som gir respons:

{
 "iss" : "https://test.maskinporten.no/",
 "client_amr" : "virksomhetssertifikat",
 "token_type" : "Bearer",
 "client_id" : "oidc_difi_delegering_altinn",
 "aud" : "unspecified",
 "scope" : "difitest:test2",
 "supplier" : {
  "authority" : "iso6523-actorid-upis",
  "ID" : "0192:991825827"
 },
 "exp" : 1584694406,
 "delegation_source" : "https://tt02.altinn.no/",
 "iat" : 1584693406,
 "jti" : "U8E9-Zu8qVyAOLfm_M0UbalbVYjMt3kakanvE5dV9zk",
 "consumer" : {
  "authority" : "iso6523-actorid-upis",
  "ID" : "0192:910753614"
 }
}