Hjem  >  Maskinporten

Skyporten med AWS - Maskinporten med for deling av skyressurser

Oppskrift for å benytte Skyporten med AWS

NB: DENNE INTEGRASJONEN FUNGERER IKKE

Vi jobber med DigDir for å løse de utestående problemene.

For deg som skal tilby via AWS (Amazon Web Services)

Oppsett

Prosjektet krever at man har et ekte Maskinporten-token mot det rette miljøet. Her er informasjon om hvordan du kommer i gang med Maskinporten.

Du må også ha en AWS konto, og aws CLI-verktøy installert.

AWS med Maskinporten som OIDC provider

På AWS er det OIDC identity providers som brukes for Skyporten sin OIDC-integrasjon.

Nå følger en oppskrift på hvordan du kan gjøre det. Ta kontakt med oss om du vil ha hjelp til å sette i gang.

Sett opp AWS på kommandolinjen

(Sett opp AWS CLI)[https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-configure.html]. Du må også definere et AWS profilnavn, f.eks. ‘skyportenprofil’.

Definer konto-variabler

export AWSPROFILENAME=skyportenprofil
# Finn id for AWS-kontoen din og eksporter den
export AWS_ACCOUNT=1234567890123

Lag OIDC provider json

aws iam --profile $AWSPROFILENAME create-open-id-connect-provider --cli-input-json file://create-open-id-connect-provider.json

Den får et tomt innhold, som du kan kan fylle ut.

{
  "Url": "",
  "ClientIDList": [
    ""
  ],
  "ThumbprintList": [
    ""
  ],
  "Tags": [
    {
      "Key": "",
      "Value": ""
    }
  ]
}

Obtain the thumbprint of the openid-configuration

We follow this guide: https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_providers_create_oidc_verify-thumbprint.html

Open https://test.sky.maskinporten.no/.well-known/openid-configuration in a browser.

{
 "issuer":"https://test.sky.maskinporten.no",
 "token_endpoint":"https://test.sky.maskinporten.no/token",
 "jwks_uri":"https://test.sky.maskinporten.no/jwk",
 "token_endpoint_auth_methods_supported":["private_key_jwt"],
 "grant_types_supported":["urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer"],
 "token_endpoint_auth_signing_alg_values_supported":["RS256","RS384","RS512"]
}
```

Copy the jwks_uri.

Use the OpenSSL command line tool to run the following command. Replace keys.example.com with the domain name you obtained in Step 3.

``````bash
openssl s_client -servername test.sky.maskinporten.no -showcerts -connect sky.maskinporten.dev:443
Save the last certificate

Copy the certificate (including the —–BEGIN CERTIFICATE—– and —–END CERTIFICATE—– lines) and paste it into a text file. Then save the file with the file name certificate.crt.

Get thumbprint

Use the OpenSSL command line tool to run the following command.

openssl x509 -in certificate.crt -fingerprint -sha1 -noout

Your command window displays the certificate thumbprint, which looks similar to the following example:

SHA1 Fingerprint=99:0F:41:93:97:2F:2B:EC:F1:2D:DE:DA:52:37:F9:C9:52:F2:0D:9E

Then remove the colons:

990F4193972F2BECF12DDEDA5237F9C952F20D9E

Adjust the create-open-id-connect-provider.json file like this:

{
  "Url": "https://test.sky.maskinporten.no",
  "ClientIDList": [
    "skyportenpoc"
  ],
  "ThumbprintList": [
    "990F4193972F2BECF12DDEDA5237F9C952F20D9E"
  ],
  "Tags": [
    {
      "Key": "skyportenpoc",
      "Value": "created from cli"
    }
  ]
}

Opprett provider

Next, to create the OpenID Connect (OIDC) provider, use the create-open-id-connect-provider command again, this time passing the –cli-input-json parameter to specify your JSON file. The following create-open-id-connect-provider command uses the –cli-input-json parameter with a JSON file called create-open-id-connect-provider.json

aws iam --profile $AWSPROFILENAME create-open-id-connect-provider --cli-input-json file://create-open-id-connect-provider.json
Output:
{
  "OpenIDConnectProviderArn": "arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/test.sky.maskinporten.no/",
  "Tags": [
    {
      "Key": "skyportenpoc",
      "Value": "created from cli"
    }
  ]
}

Opprett en tilgangsrolle

Definisjon av rollen i filen web-identity-trust-policy.json:

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
  {
   "Effect": "Allow",
   "Principal":{
    "Federated": "arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/test.sky.maskinporten.no/"
   },
   "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
   "Condition": {
    "StringEquals": {
     "test.sky.maskinporten.no:scope": "entur:skyss.1"
    }
   }
  }
 ]
}

Rollen opprettes slik:

aws iam --profile $AWSPROFILENAME create-role --role-name skyporten-role --assume-role-policy-document file://web-identity-trust-policy.json

Så eksporterer vi rollen:

export SKYPORTEN_ROLE_ARN="arn:aws:iam::123456789012:role/skyporten-role"

TODO Opprett en s3-bøtte med en test fil

TODO Gi skyporten-rollen lesetilgang til s3-bøtta

For deg som skal konsumere fra AWS

Oppsett

Prosjektet krever at man har et ekte Maskinporten-token mot det rette miljøet. Her er informasjon om hvordan du kommer i gang med Maskinporten.

Her er et node.js eksempel på token-generering for skyporten.

Autentisering i AWS med Maskinporten

Definer token som miljøvariabel

Her foventes det å finne maskinporten-token i full json i tmp_maskinporten_access_token.json. Dette er kan opprettes med et av disse kode-eksemplene.

export MASKINPORTEN_TOKEN_FILE=tmp_maskinporten_token.txt
export MASKINPORTEN_TOKEN=`cat tmp_maskinporten_access_token.json | jq -r .access_token`

The unpacked token will look something like this:

{
 "aud": "https://entur.org",
 "sub": "0192:917422575",
 "scope": "entur:foo.1",
 "iss": "test.sky.maskinporten.no",
 "client_amr": "private_key_jwt",
 "token_type": "Bearer",
 "exp": 1694222211,
 "iat": 1694333311,
 "client_id": "abcd1234-1234-abcd-abcd-12341234abcd",
 "jti": "lwlwlwlw4lwlwlwlwl4lwlw4-lw-lwl4lwl4lwl4lwl4",
 "consumer": {
  "authority": "iso6523-actorid-upis",
  "ID": "0192:917422575"
 }
}

Login with the federated credentials and download a file, to test access

aws sts --profile fem-admin assume-role-with-web-identity --duration-seconds 900 --role-session-name skyporten-role-session --role-arn "arn:aws:iam::$AWS_ACCOUNT:role/skyporten-role" --web-identity-token "$MASKINPORTEN_TOKEN"

Vi får fortsatt følgende feil:

An error occurred (InvalidIdentityToken) when calling the AssumeRoleWithWebIdentity operation: Couldn't retrieve verification key from your identity provider, please reference AssumeRoleWithWebIdentity documentation for requirements

Vi jobber med DigDir for å fikse problemet.