Hjem  >  Maskinporten

Skyporten med Azure - Maskinporten med for deling av skyressurser

Oppskrift for å benytte Skyporten med Azure

For deg som skal tilby via Azure

Oppsett

Prosjektet krever at man har et ekte Maskinporten-token mot det rette miljøet. Her er informasjon om hvordan du kommer i gang med Maskinporten.

Du må også ha en Azure konto, og az CLI-verktøy installert.

Azure Service Principal med Federated Identity basert på Maskinporten

På Azure er det Azure Service Principal med Federated Identity som brukes for Skyporten sin OIDC-integrasjon.

Nå følger en oppskrift på hvordan du kan gjøre det. Ta kontakt med oss om du vil ha hjelp til å sette i gang.

Login i Azure fra kommandolinjen

Log inn for for å kunne bygge infrastrukturen som trengs i skyen.

az login
{
...
  "tenantId": "5e55abcd-dddd-4444-bbbb-4a4a4a4a4a4aa",
...
}
# Used later for logging in with Skyporten OIDC token
export AZURE_TENANT_ID="5e55abcd-dddd-4444-bbbb-4a4a4a4a4a4aa"

Definer subscription-id miljøvariabel

Find the value of the subscription you want to work in and create objects in.

List subscriptions:

az account subscription list

# Find the subscription id of the subscription you want to use
az account subscription list
[
 {
...
  "displayName": "skyportentest",
  "id": "/subscriptions/77777777-7777-7777-7777-777777777777",
  "state": "Enabled",
  "subscriptionId": "77777777-7777-7777-7777-777777777777",
...
 }
]
```

#### Export the subscription id:

``````bash
export SUBSCRIPTION_ID="77777777-7777-7777-7777-777777777777"

Create a resource group, storage account and storage share

export STORAGE_ACC="skyportenstoragepilot"

export STORAGE_RG="filestorage-rg"
export IDENTITY="SkyvesenetIdentity"

az group create --name $STORAGE_RG --location northeurope

export STORAGE_ACC="skyportenstoragepilot"
az storage account create --name $STORAGE_ACC --resource-group $STORAGE_RG --location northeurope --sku Standard_RAGRS --kind StorageV2
{
...
 "id": "/subscriptions/11111111-a899-447c-b453-111111111111/resourceGroups/filestorage-rg/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/skyportenstoragepilot",
...
}

export FILE_STORAGE_ID="/subscriptions/11111111-a899-447c-b453-111111111111/resourceGroups/filestorage-rg/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/skyportenstoragepilot"

export STORAGE_SHARE="skyporten-share"
az storage share create --account-name $STORAGE_ACC --name $STORAGE_SHARE

Create a managed identity

The identity will be used to give access to the storage share.

az identity create --name "$IDENTITY" --resource-group "$STORAGE_RG"
Resource provider 'Microsoft.ManagedIdentity' used by this operation is not registered. We are registering for you.
Registration succeeded.
{
 "clientId": "44444444-cf66-4934-b34c-444444444444",
 "id": "/subscriptions/11111111-a899-447c-b453-111111111111/resourcegroups/filestorage-rg/providers/Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/SkyvesenetIdentity",
 "location": "northeurope",
 "name": "SkyvesenetIdentity",
 "principalId": "22222222-f9fb-4b76-a853-222222222222",
 "resourceGroup": "filestorage-rg",
 "systemData": null,
 "tags": {},
 "tenantId": "33333333-d105-4b01-aa7c-333333333333",
 "type": "Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities"
}

export SERVICE_PRINCIPAL_ID="22222222-f9fb-4b76-a853-222222222222"
export IDENTITY_CLIENT_ID="44444444-cf66-4934-b34c-444444444444"

Create a federated credential

export CREDENTIAL_NAME="SkyvesenetFedCreds"

az identity federated-credential create --name "$CREDENTIAL_NAME" --identity-name "$IDENTITY" --resource-group "$STORAGE_RG" --issuer "test.sky.maskinporten.no" --subject "0192:917422575;entur:skyporten.demo" --audiences "https://sky.organisasjonsnavn.no"
{
 "audiences": [
  "https://sky.menneskemaskin.no"
 ],
 "id": "/subscriptions/11111111-a899-447c-b453-111111111111/resourcegroups/filestorage-rg/providers/Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/SkyvesenetIdentity/federatedIdentityCredentials/SkyvesenetFedCreds",
 "issuer": "https://test.sky.maskinporten.no",
 "name": "SkyvesenetFedCreds",
 "resourceGroup": "filestorage-rg",
 "subject": "0192:917422575;entur:skyporten.demo",
 "systemData": null,
 "type": "Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/federatedIdentityCredentials"
}

Assign roles to the managed identity

az role assignment create --role contributor \
 --subscription $SUBSCRIPTION_ID \
 --assignee-object-id $SERVICE_PRINCIPAL_ID \
 --assignee-principal-type ServicePrincipal \
 --scope "$FILE_STORAGE_ID"

# Federated identities also need "Storage File Data Privileged..." roles

az role assignment create --assignee "$SERVICE_PRINCIPAL_ID" \
 --role "Storage File Data Privileged Contributor" \
 --scope "$FILE_STORAGE_ID"

Upload a file to the storage

echo foo > ./bar.txt

# Upload the file
az storage file upload --account-name $STORAGE_ACC --share-name $STORAGE_SHARE --path remotebar.txt --source ./bar.txt

Add roles to be able to access the file storage

# Contributor role for the service principal
az role assignment create --role contributor --subscription $SUBSCRIPTION_ID --assignee-object-id $SERVICE_PRINCIPAL_ID --assignee-principal-type ServicePrincipal --scope /subscriptions/$SUBSCRIPTION_ID/resourceGroups/$STORAGE_RG

# Blob access
az role assignment create --assignee "$SERVICE_PRINCIPAL_ID" \
 --role "Storage Blob Data Contributor" \
 --scope "/subscriptions/$SUBSCRIPTION_ID/resourceGroups/$STORAGE_RG/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/$STORAGE_ACC"

# Federated identities also need "Storage File Data Privileged..." roles
az role assignment create --assignee "$SERVICE_PRINCIPAL_ID" \
 --role "Storage File Data Privileged Reader" \
 --scope "/subscriptions/$SUBSCRIPTION_ID/resourceGroups/$STORAGE_RG/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/$STORAGE_ACC"
 
# Reader might be enough, but I added this one too
az role assignment create --assignee "$SERVICE_PRINCIPAL_ID" \
 --role "Storage File Data Privileged Contributor" \
 --scope "/subscriptions/$SUBSCRIPTION_ID/resourceGroups/$STORAGE_RG/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/$STORAGE_ACC"

Logout

Logout to be able to test the login credentials.

# Logout from regular azure developer session, if active
az logout

For deg som skal konsumere fra Azure

Oppsett

Prosjektet krever at man har et ekte Maskinporten-token mot det rette miljøet. Her er informasjon om hvordan du kommer i gang med Maskinporten.

Her er et node.js eksempel på token-generering for skyporten.

Autentisering med Maskinporten

Definer token som miljøvariabel

Her foventes det å finne maskinporten-token i full json i tmp_maskinporten_access_token.json. Dette er kan opprettes med et av disse kode-eksemplene.

export MASKINPORTEN_TOKEN_FILE=tmp_maskinporten_token.txt
export MASKINPORTEN_TOKEN=`cat tmp_maskinporten_access_token.json | jq -r .access_token`

The unpacked token will look something like this:

{
 "aud": "https://entur.org",
 "sub": "0192:917422575;entur:skyporten.demo",
 "scope": "entur:skyporten.demo",
 "iss": "https://test.sky.maskinporten.no",
 "client_amr": "private_key_jwt",
 "token_type": "Bearer",
 "exp": 1694222211,
 "iat": 1694333311,
 "client_id": "abcd1234-1234-abcd-abcd-12341234abcd",
 "jti": "lwlwlwlw4lwlwlwlwl4lwlw4-lw-lwl4lwl4lwl4lwl4",
 "consumer": {
  "authority": "iso6523-actorid-upis",
  "ID": "0192:917422575"
 }
}

For Azure, test.sky.maskinporten.no, will respond with a custom format where subject includes scope as a postfix, because Azure does not support attribute mapping to the subject field.

Login with the federated credentials and download a file, to test access

# Login with skyporten token
az login --service-principal -u $IDENTITY_CLIENT_ID -t $AZURE_TENANT_ID --federated-token $MASKINPORTEN_TOKEN

# List files
az storage file list --account-name $STORAGE_ACC --share-name $STORAGE_SHARE | jq .[0].name

# Download a file
az storage file download --account-name $STORAGE_ACC --share-name $STORAGE_SHARE --auth-mode login --enable-file-backup-request-intent --path remotebar.txt

Feilsøking

Missing trailing slash (/) in issue argument when calling az identity federated-credential create

az login --service-principal -u $IDENTITY_CLIENT_ID -t $AZURE_TENANT_ID --federated-token $MASKINPORTEN_TOKEN
AADSTS70021: No matching federated identity record found for presented assertion. Assertion Issuer: 'https://test.sky.maskinporten.no'. Assertion Subject: '0192:917422575;entur:skyporten.demo'. Assertion Audience: 'https://sky.foo.com'.

The issuer must exactly match the issuer in the credential. Update or recreate the credential with trailing slash in the issuer.

Token timeout error (as expected since token has timed out)

az login --service-principal -u $IDENTITY_CLIENT_ID -t $AZURE_TENANT_ID --federated-token $MASKINPORTEN_TOKEN
AADSTS700024: Client assertion is not within its valid time range. Current time: 2023-08-01T11:08:01.5274809Z, assertion valid from 2023-08-01T09:28:26.0000000Z, expiry time of assertion 2023-08-01T10:28:26.0000000Z. Review the documentation at https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/develop/active-directory-certificate-credentials .

Wrongly using service principal id instead of client id

az login --service-principal -u $SERVICE_PRINCIPAL_ID -t $AZURE_TENANT_ID --federated-token $MASKINPORTEN_TOKEN
AADSTS700016: Application with identifier '22222222-f9fb-4b76-a853-222222222222' was not found in the directory 'Default Directory'. This can happen if the application has not been installed by the administrator of the tenant or consented to by any user in the tenant. You may have sent your authentication request to the wrong tenant.

Use IDENTITY_CLIENT_ID instead.