Hjem  >  Maskinporten

Systembruker for virksomheter

Funksjonaliteten lar leverandører definere sine Maskinporten-integrasjoner som fagsystemer i Altinn, som leverandørens kunder i sin tur kan tildele bare de rettighetene som fagsystemet trenger for å kunne opptre på vegne av kunden for bestemte formål.

Status

Funksjonaliteten blir lansert i en pilotfase tidlig Q2 2024.

Bakgrunn

Maskinporten i sin enkleste form tilbyr grovkornet tilgangstyring mellom to virksomheter; en API-konsument og en API-tilbyder.

Videre tilbyr Maskinporten to ulike delegerings-utvidelser for bruk i kunde-leverandør-forhold på konsument-sida:

For begge utvidelsene så utfører kunden selve delegeringshandlingen gjennom brukervennlige dialoger i Altinn, og trenger ikke måtte inngå et kundeforhold til Digdir eller bruke Samarbeidsportalen. Tilganger i Altinn bestemmer hvem som får lov til å utføre delegeringshandlinga på vegne av kundens virksomhet. Typisk oppstår delegeringen som et naturlig steg ved etablering av kundeforholdet når kunden velger å ta i bruk et produkt fra leverandøren.

Systembruker for virksomhet passer bedre i scenarioer der standard API-delegering ville ført til at leverandøren ville fått altfor vide rettigheter.

Hva er forskjellen på systembruker-delegering og API-delegering?

API-delegering gjelder en hel API-tilgang (dvs. et Oauth2 scope) og delegeres til et organisasjonsnummer (leverandør).

Ved systembruker-delegering får kunder mulighet til å delegere et mer spisset / avgrenset sett med “Altinn-rettigheter”, og rettighetene kan bare delegeres til ett spesifikt system hos leverandøren, istedet til leverandørens organisasjonnummer. Systemet må være forhåndsregistrert i Systemregisteret i Altinn.

De to delegeringsmekanismene er uavhengig av hverandre, og det er ingen sentral validering av at systemet i systemregisteret har bestemte scope registert på seg, som skulle “passe” med de rettighetene som blir delegert. Normalt vil dog APIet validere både hvilke scopes som systemet må ha, samt hvilke type delegerte rettigheter som trengs for å kunne bruke APIet.

Hva inneholder et systembruker-token ?

Rent teknisk i Autorisasjon så blir ikke de delegerte rettighetene gitt direkte til systemet, men er delegert til en såkalt systembruker knyttet til kunden. Systembrukeren peker i sin tur på leverandøren sitt system i Systemregisteret, som igjen er kobla mot en og bare en client_id i Maskinporten.

Et systembruker-token skiller seg fra et vanlig Maskinporten-token ved at det inneholder en informasjon om både systembrukeren hos kunden og systemet til leverandøren. API-tilbydere kan stole på at systemet som fikk utstedt tokenet er gitt nødvendige delegeringer i Altinn.

For API-tilbyder

For å kunne bruke et systembruker-token til tilgangstyring må API-tilbyder konstruere et kall mot Altinn Autorisasjon 3.0 sitt PDP-endepunkt for å hente ut hvilke detaljerte rettigheter som er delegert fra kunde til leverandør.

API-tilbyder bør også validere scope på sitt API.

Grensesnittsdefinisjon

Funksjonaliteten er basert på Oauth2-utvidelesen for fin-granulert autorisasjon (Rich Authorization Requests, RAR), der vi har definert en ny type urn:altinn:systemuser for systembruker-mønsteret.

Leverandøren ber om å få et token for en påstått kunde ved å oppgi kundens organisasjonsnummer, og dersom en systembruker-delegering foreligger i Altinn, vil det returneres et Maskinporten-token med systembruker-identifikator som API-tilbyder i sin tur kan benytte til å konstruere spørringer mot Altinn Autorisasjon PDP for å finne detaljert ut hva leverandørens system er autorisert til å utføre.

sequenceDiagram Fagsystem->>+Maskinporten: forespørre token (kundes orgno) Maskinporten->>Altinn Autorisasjon: Hent systembrukerinformasjon Altinn Autorisasjon-->>Maskinporten: systembrukerinformasjon Maskinporten-->>Fagsystem: systembruker-token Fagsystem->>API: API-kall m/systembrukertoken note over API: validerer scope, konstruerer PDP-spørring API->>Altinn Autorisasjon: PDP-kall med systembruker, part, ressurs, action Altinn Autorisasjon-->API: Ja/nei API->>Fagsystem:API Result

Forespørsel

Et fagsystem ber om å få systembruker-token på vegne av en part ved å inkludere en RAR-forespørsel av type urn:altinn:systemuser med partens organisasjonsidentifikator, i JWT-grantet:

{
 "aud": "https://maskinporten.no",
 "scope": "some_scope",
 "iss":  "my_client_id",
 "exp": 1520589928,
 "iat": 1520589808,
 "jti": "415ec7ac-33eb-4ce3-bc86-6ad40e29768f"

 "authorization_details": [ {
  "type": "urn:altinn:systemuser",
  "systemuser_org": {
    "authority" : "iso6523-actorid-upis", 
    "ID": "0192:999888777" 
  }
}]

Merk 1: man kan kun spørre på en part i gangen.

Merk 2: grantet må også alltid forespørre et eller flere Oauth2 scopes.

Respons

Tokenet vil innehold en liste med systembrukere som tilhører kundens organisasjonnummer, og er knyttet mot leverandørens fagsystem gjennom det autentiserte fagsystemet (client_id):

{
 "iss": "https://maskinporten.no",
 "scope":    "some_scope",
 "client_id":  "my_client_id",
 "exp": 1520589928,
 "iat": 1520589808,
 "jti": "asdjkl5434jlkfds"
 
 "authorization_details": [ {
  "type": "urn:altinn:systemuser",
  "systemuser_id": [ "a_unique_identifier_for_the_systemuser" ], 
  "systemuser_org": {"authority" : "iso6523-actorid-upis", "ID": "0192:999888777" },
  "system_id": "a_unique_identifier_for_the_system",
 }]
}

Oppsett

Leverandøren må først opprette en vanlig Maskinporten-integrasjon gjennom selvbetjening på Samarbeidsportalen. Deretter må leverandøren opprette et fagsystem i systemregisteret i Altinn, og knytte det mot Maskinporten-integrasjonen sin client_id.

På sikt vurderer vi å opprettes en egen integrasjonstype (integration_type) i Maskinporten selvbetjening for slike systemer, og det vil bli muligheter for automatisert opprettelse av slike gjennom Altinn direkte.