Hjem  >  Maskinporten

Skyporten med GCP - Maskinporten med for deling av skyressurser

Oppskrift for å benytte Skyporten med GCP

For deg som skal tilby via GCP

På GCP er det workload identity federation som brukes for Skyporten sin Oauth2/OIDC-integrasjon.

Nå følger en oppskrift på hvordan det kan gjøres via gcloud. Ta kontakt med oss om du vil ha hjelp til å sette i gang.

Logg inn i gcloud

Her må du logge inn med den skybrukeren din organisasjon har gitt deg. Den bør ha brede nok privilegier (roller, policies) til å kunne utføre oppgavene under.

gcloud auth login

Sett Google project

Dette er navnet på GCP prosjektet du ønsker å sette opp skyporten-tilgangen i.

export GCP_PROJ=<dittprosjekt>
gcloud config set project "$GCP_PROJ"

Opprett en ny workload identity pool

Det er denne som benyttes for å få tilgang med Maskinporten ved hjelp av OIDC.

# Du kan gjerne bytte ut navnet skyportenpoc
export WORKLOAD_POOL_ID=skyportenpoc

gcloud iam workload-identity-pools create "$WORKLOAD_POOL_ID" \
  --location="global" \
  --description="pool for skyporten poc" \
  --display-name="skyportenpoc try"

Definer OIDC identity pool provider

Legg merke til at vi her spesifiserer REQUIRED_AUDIENCE="https://skyporten.<mydomain>". Et spesifisert audience er påkrevd av GCP og dermed anbefaler vi å velge en skyporten-prefiks til ditt eget domene. Dette behover ikke å være et fungerende domene.

Dette tvinger konsumenter til å spesfisere at Maskinporten-tokenet skal ha "https://skyporten.<mydomain>". Dette spesifiseres i resource når konsumenten bygger opp sin JWT-grant.

export REQUIRED_AUDIENCE="https://skyporten.<mydomain>"
export PROVIDER_ID=skyportenprovider

gcloud iam workload-identity-pools providers create-oidc $PROVIDER_ID \
  --location="global" \
  --workload-identity-pool=$WORKLOAD_POOL_ID \
  --attribute-mapping="attribute.maskinportenscope"="assertion.scope","google.subject"="assertion.consumer.ID","attribute.clientaccess"="\"client::\" + assertion.consumer.ID + \"::\" + assertion.scope" \
  --issuer-uri="https://test.sky.maskinporten.no" \
  --allowed-audiences=$REQUIRED_AUDIENCE \
  --description="OIDC identity pool provider for Maskinporten"

Definisjonene under --attribute-mapping mapper over til følgende eksempler. 991825827 er her organisasjonsnummer til konsumentorganisasjon. Disse kan brukes i til policies, for å tildele service account til enten et organisasjonsnummer, et scope, eller kombinasjonen av organisasjon og scope. Se under policy binding for eksempler

google.subject=0192:991825827
attribute.maskinportenscope=entur:skyporten.demo
attribute.clientaccessclient::0192:991825827::entur:skyporten.demo

Opprett en service account som skal benyttes i poolen

export SERVICE_ACC='skyportenstorageconsumer'
gcloud iam service-accounts create $SERVICE_ACC \
  --description="Skyporten storage consumer" \
  --display-name="skyportenstoragesa"

Extract the email from the created SA

gcloud iam service-accounts list
skyportenstoragesa             skyportenstorageconsumer@[project_id].iam.gserviceaccount.com    False

export SAEMAIL="skyportenstorageconsumer@[project_id].iam.gserviceaccount.com"

Create policy binding

Hent prosjektnummeret for prosjektet til workload identity poolen

# find proj num in projects list
gcloud projects list

# Export project number
export PROJNUM=[ number ]

Knytt sammen scope og organisasjonsnunmmer fra federert pålogging til service account og sett rollen roles/iam.workloadIdentityUser som gjør det mulig å impersonate service account.

I eksemplet under gies tilgangen til organisasjonsnummer definert i MASKINPORTENCLIENTID og scope i MASKINPORTENSCOPE.

export MASKINPORTENCLIENTID="0192:991825827"
export MASKINPORTENSCOPE="entur:skyporten.demo"
gcloud iam service-accounts add-iam-policy-binding $SAEMAIL \
  --member="principalSet://iam.googleapis.com/projects/$PROJNUM/locations/global/workloadIdentityPools/$WORKLOAD_POOL_ID/attribute.clientaccess/client::$MASKINPORTENCLIENTID::$MASKINPORTENSCOPE" \
  --role="roles/iam.workloadIdentityUser"

Dette er det mest fingranulerte tilgangsstyringen i Skyporten, hvor man får en service account per konsument og per scope. Det gir mulighet til å trekke tilbake tilganger fra konsumenter som misbruker, uten å påvirke andre konsumenter.

Alternativer for definisjoner av principal set:

Attribute Mapping Beskrivelse
attribute.clientaccess client::$MASKINPORTENCLIENTID::$MASKINPORTENSCOPE Gir tilgang til service account for akkurat en bestemt organisasjon når de identifiserer seg med dette scopet
attribute.maskinportenscope $MASKINPORTENSCOPE Gir tilgang til service account for alle organisasjoner når de identifiserer seg med dette scopet
google.subject $MASKINPORTENCLIENTID Gir tilgang til service account for en bestemt organisasjon uavhengig av scopet som sendes

Definer ressursen som skal deles

For å vise hvordan man kan dele en skyressurss, viser vi videre her med en nyopprettet bøtte. Dersom du allerede har opprettet ressursen som skal deles, kan du hoppe over denne.

export BUCKET="skyportenbucket2"
gcloud storage buckets create gs://$BUCKET --location="EUROPE-WEST4"

Og laster opp en fil for å demonstrere

echo "bar" > foo.txt
gcloud storage cp foo.txt gs://$BUCKET/foo_remote.txt
Copying file://foo.txt to gs://skyportenbucket/foo_remote.txt
 Completed files 1/1 | 4.0B/4.0B

gcloud storage ls gs://$BUCKET
gs://skyportenbucket/foo_remote.txt

Knytt service account sammen med ressursen som skal deles

Her gir vi service-accounten tilgang til ressursen som skal deles. Dersom du skal dele noe eksisterende trenger du kun å gjøre dette steget for at service account skal ha rett rolle eller permission på den aktuelle ressurssen.

Eksempelet her viser at vi gir den service accounten rett rolle for tilgang til den nyopprettede bøtta.

gcloud storage buckets add-iam-policy-binding gs://$BUCKET --member=serviceAccount:$SAEMAIL --role=roles/storage.objectViewer

Enable IAM Service Account Credentials API

For at konsumenter skal kunne bruke impersonation, må IAM Service Account Credentials API enables for prosjektet

echo "https://console.developers.google.com/apis/api/iamcredentials.googleapis.com/overview?project=${PROJNUM}"

For deg som skal konsumere fra GCP

Oppsett

Prosjektet krever at man har et ekte Maskinporten-token mot det rette miljøet. Her er informasjon om hvordan du kommer i gang med Maskinporten.

Her er et node.js eksempel på token-generering for skyporten.

Autentisering med Maskinporten-token med gcloud

Enten kan du få en credentials.json-fil som er output fra glcloud iam workload-identity-pools create-cred-config fra tilbyder, eller du kan lage en selv gitt informasjon om følgende variable fra tilbyder

export PROJNUM=[number]
export SAEMAIL="<service account email>"
export WORKLOAD_POOL_ID="<pool id>"
export PROVIDER_ID="<provider id>"

export PROVIDER_FULL_IDENTIFIER=projects/${PROJNUM}/locations/global/workloadIdentityPools/${WORKLOAD_POOL_ID}/providers/${PROVIDER_ID}

export MASKINPORTEN_TOKEN_FILE=token.json
gcloud iam workload-identity-pools create-cred-config $PROVIDER_FULL_IDENTIFIER --service-account=$SAEMAIL --credential-source-type=json --credential-source-field-name=access_token --credential-source-file=$MASKINPORTEN_TOKEN_FILE --output-file=credentials.json

Nå vil credentials json se ut som eksempelet her

{
 "type": "external_account",
 "audience": "//iam.googleapis.com/projects/***/locations/global/workloadIdentityPools/***/providers/***",
 "subject_token_type": "urn:ietf:params:oauth:token-type:jwt",
 "token_url": "https://sts.googleapis.com/v1/token",
 "credential_source": {
  "file": "token.json",
  "format": {
   "type": "json",
   "subject_token_field_name": "access_token"
  }
 },
 "service_account_impersonation_url": "https://iamcredentials.googleapis.com/v1/projects/-/serviceAccounts/***@***.iam.gserviceaccount.com:generateAccessToken"
}

Nå må fila MASKINPORTEN_TOKEN_FILE inneholde kun json-responsen fra Maskinporten med selve tokenet i access_token. Dette kan du se eksempler på i disse kode-eksemplene.

Dersom du har en annen tekstfil med kun accesstoken i kan du endre parameterne til create-cred-config

Pålogging med gcloud vil da se ut som følger

gcloud auth login --cred-file=credentials.json
Authenticated with external account credentials for: [skyportenstorageconsumer@external-test-foo-333333.iam.gserviceaccount.com].
Your current project is [external-test-foo-333333]

Og uthenting av eksempelfil

gcloud storage ls gs://$BUCKET
gs://[bucket name]/foo_remote.txt

gcloud storage cp gs://$BUCKET/foo_remote.txt foo_local.txt
Copying gs://[bucket name]/foo_remote.txt to file://foo_local.txt
 Completed files 1/1 | 4.0B/4.0B

Eksempel for konsument

Dersom du ønsker å teste ut å konsumere fra en filbøtte, finnes det et åpent scope i Maskinporten sitt test-miljø som du kan benytte.

Scopet heter entur:skyporten:demo og er et offentlig scope som ikke trenger noen form for tildeling.

Required audience i Maskinporten-tokenet er https://skyporten.entur.org. credentials.json ligger på Slack og forventer at fila token.json finnes og inneholder Maskinporten-token i atributtet access_token.

Kjør deretter og velkommen! 🎉

export BUCKET="ent-skyporten-demo"
gcloud auth login --cred-file=credentials.json
gcloud storage ls gs://$BUCKET
gcloud storage cp gs://$BUCKET/velkommen.txt velkommen_local.txt

Feilsøking

Invalid JWT claim

Dette kan skyldes avsluttende skråstrek i audience.

Når JWT-token genereres med audience https://test.sky.maskinporten.no, så må det gjøres uten avsluttende skråstrek (trailing slash).

Hvis spørringen mot Maskinporten har trailing slash i Token for aud verdien vil man få feilen:

{
  "message": "Http response code: 400, url: 'https://test.sky.maskinporten.no/token', message: '{\"error\": \"invalid grant\",\"error description\":\"Invalid assertion. Client authentication failed.
Invalid JWT claim aud. (trace_id: 5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d)\"}'",

Løsningen er altså å fjerne avsluttende skråstrek i audience når man genererer JWT-token.