Hjem  >  eInnsyn  >  datamodell  >  publisering_moeter

Utvida møteavlevering med fleire eigenskapar

Utvida møteavlevering med fleire eigenskapar

For å støtte enkelte scenario rundt møteavlevering, er det identifisert nokon behov for utvidingar eller tilpasningar på korleis ein brukar Noark datamodellen no. I så stor grad som råd tek ein høgde for å bruke eksisterande felt som ligg i Noark der det allerede er moglegheit å legge inn den ønska informasjonen, men som det ikkje er nokon obligatoriske krav knytta til. I eit tilfelle har ein sett det nødvendig å lage til nytt felt, då det ikkje eksisterar alternativ ein kan bruke.

Bruk av møtesakstype i Møtesaksregistrering

Møtesaksregistering er dokument som høyrer til sakslista i eit møte. Sjølve møteregistreringa vil ha «referanseTilMøtesak» som peikar til den aktuelle journalposten som er det faktiske saksframlegget til saken. Denne journalposten vil ha journalposttype sett til saksfremlegg

Sjølve møtesaksregisterering kan ha ulik type. Spesifisert ved møtesakstype

Dette kan t.d vere

 • Politisk sak
 • Delegert møtesak
 • Referatsak
 • Interpellasjon

Møtesaksregistreringa er sjølve behandlinga av ei sak til eit møte. Kvar behandling kan ha eigne vedtak. Kopla til denne møteregistreringa/behandlinga vil det derfor typisk ligg eigne dokument. Dette vil vere vedtak, vedlegg til vedtak m.m

Spesifisering av desse typane legg ein inn dokumentbeskrivelsen.

I feltet dokumenttype i dokumentbeskrivelsen kan ein då legge inn verdiar som

 • Vedtak
 • Vedlegg til vedtaket

Dette er valgfrie verdiar

Rekkefølge på saksframlegg

Det kan ofte vere ønskeleg å spesifisere i rekkefølge i sakslista, som ikkje direkte følger dokumentnummeret møtesaksregistreringa har inne i møtemappe. For å få til dette, så definerar ein eit eige felt, utanom Noark-standarden.

På Møtesaksregistreringa vil ein då legge inn nummeret i behandlingsrekkefølge i feltet moetesaksnummer.

Rekkefølgen på sjølve vedlegga vil følge Noark-standarden med bruk av dokumentnummer

Status på møtebehandling

Behovet er for å synleggjere om ein behandling av ei sak er den endelege behandlinga. Og på så måte synleggjere og vekte denne behandlinga tydlegare. Til dette finst møteregistreringsstatus som finst på møtesaksdokument Her kan det leggast inn verdien “Ferdig behandlet”.

Møtedokumentregistreringstypar

Dette er registreringar som inneheld informasjon om sjølve møtet.

På møtedokumentregistreringa vert typen spesifisert i feltet møtedokumentregistreringstype.

Typiske verdiar her vil vere

 • Protokoll

 • Møtebok

 • Vedlegg til protokoll

 • Innkalling

Videolenke på møter

For å støtte publisering av opptak av møter er det laga til eit eige felt for dette. Feltet videolenke kan leggast til å møter og møtesaksregistrering for å lenke inn opptak på møter og politiske saker. Data blir då som følgje

 "@context": {
  "@base": "http://data.virksomhet.no/video/",
  "arkiv": "http://www.arkivverket.no/standarder/noark5/arkivstruktur/",
  "xsd": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
 },
 "@graph": [
  {
	"@id": "2571d49a-4210-4bc5-a811-04498f2dd758",
	"@type": "arkiv:Moetemappe",
	"arkiv:moetedato": {"@type": "xsd:dateTime","@value": "2021-09-26T18:00:00.000+02:00"},
	"arkiv:moetenummer": "999",
	"arkiv:moetested": "Jupiter",
	"arkiv:offentligTittel": "Møte med video",
	"arkiv:offentligTittel_SENSITIV": "Møte med video - Sensitiv",
	"arkiv:utvalg": "utvalgskode",
	"arkiv:videolink": "https://virksomhet.kommunetv.no/archive/1"
  },
	{
   "@id": "57b7662c-a87d-4d89-83a1-2c2ef57545e8",
   "@type": "arkiv:Møtesaksregistrering",
   "arkiv:dokumentbeskrivelse": {"@id": "1eb09d97-a449-4ca3-825e-280bbaba3991"},
   "arkiv:møtesakssekvensnummer": {"@type": "xsd:integer","@value": "9"},
   "arkiv:møtesakstype": {"@id": "arkiv:politiskSak"},
	 "arkiv:møtesaksår": {"@type": "xsd:integer","@value": "2019"},
   "arkiv:offentligTittel": "Møtesaksregistrering_offentligtittel",
   "arkiv:offentligTittel_SENSITIV": "Møtesaksregistrering_offentligtittel_sensitiv",
   "arkiv:parent": {"@id": "2571d49a-4210-4bc5-a811-04498f2dd758"},
   "arkiv:referanseTilMøtesak": {"@id": "f8145510-8c64-4dac-b14a-3843c43dbb26"},
	 "arkiv:videolink": "https://virksomhet.kommunetv.no/archive/2"
  }

Per nå, må avleverende system sende all data om møte samtidig som det oppdateres med videolenke. Vi har sett at det kan være uhensiktsmessig hvis et annet system enn sak-arkiv-tjenesten skal oppdatere møte med videolenker. Vi jobber derfor for at det skal kunne sendes oppdatering med kun id på objektet og en videolenke til oppdatering.

Vedtak og votering

Forslag til publisering av Vedtak og votering på en møtesak. NB: Ikke støttet ennå, kun forslag til løsning.

{
   "@id": "uuid-møtesaksregistrering",
   "@type": "arkiv:Møtesaksregistrering", 
   "arkiv:dokumentbeskrivelse": {"@id": " uuid-dokumentbeskrivelse(vedtaksdokument)"},
   "arkiv:vedtak": {"@id": "uuid-1"},
   "arkiv:votering": {"@id": "uuid-2"},
   "arkiv:møtesakssekvensnummer": {"@type": "xsd:integer","@value": "nnn"},
   "arkiv:møtesakstype": {"@id": "arkiv:politiskSak"},
   "arkiv:møtesaksår": {"@type": "xsd:integer","@value": "yyyy"},
   "arkiv:offentligTittel": "offentligTittel",
   "arkiv:offentligTittel_SENSITIV": "offentligTittel_SENSITIV",
   "arkiv:parent": {"@id": "uuid-moetemappe"},
   "arkiv:referanseTilMøtesak": {"@id": "uuid-journalpost(saksframlegg)"}
},
{
  "@id": "uuid-1",
  "@type": "arkiv:Vedtak",
  "arkiv:vedtaksdato": "dato",
  "arkiv:vedtaksresultat": "Vedtatt",
  "arkiv:endeligVedtak": "lorem ipsum",
  "arkiv:vedtaksMerknad": "lorem ipsum"
},
{
  "@id": "uuid-2",
  "@type": "arkiv:Votering"
  "arkiv:voteringstekst": "lorem ipsum"
},