Hjem  >  Kontaktregisteret

Oppslag ved innlogget bruker (brukerstyrt datadeling)

Kontaktinformasjon fra Kontakt- og Reservasjonsregisteret tilhørende innlogget bruker er tilgjengelig på et eget Oauth2-beskyttet REST-API.

Introduksjon

Kontaktopplysninger fra Kontakt- og Reservasjonsregisteret er oftest utlevert globalt gjennom Oppslagstjenesten. Men kunder kan også motta kontaktopplysninger kun tilhørende innlogget bruker, og det er i noen sammenhenger mer hensiktsmessig og bruke denne tjenesten.

Bruk av Oauth2

Oppslag ved innlogget bruker baserer seg på brukerstyrt datadeling. I tillegg til idporten-scopene openid og profile, må det forespørres ett eller flere av følgende scopes:

scope beskrivelse
krr:user/kontaktinformasjon.read Returnerer epostadresse og mobilnummer + tidspunkt for sist oppdatering
  Returnerer status for om kontaktinfomasjonen kan brukast for varsling iht. eForvaltningsforskrifta sin §32
  Returnerer brukerens foretrukne språk for kommunikasjon med det offentlige.
krr:user/digitalpost.read Returnerer adresse for digital post til innbygger
  Returnerer brukerens krypteringssertifikat ved sending av digital post
krr:user/spraak.write Endrer brukerens foretrukne språk for kommunikasjon med det offentlige.

API-endepunkt

miljø url
TEST https://test.kontaktregisteret.no/rest/v1/person
PROD https://kontaktregisteret.no/rest/v1/person

Følgende header-parametere må brukes på request:

Parameter Verdi
Http-metode: GET
Accept: application/jose (evt. application/json )
Authorization: Bearer <utstedt access_token>

Eksempel på respons:

Se https://begrep.difi.no/Oppslagstjenesten/Person for definisjon av kodeverket.

   {
     "personidentifikator": "23079421936",
     "reservasjon": "NEI",
     "status": "AKTIV",
		 "varslingsstatus" : "KAN_VARSLES",
     "kontaktinformasjon":
     {
      "epostadresse": "23079421936-test@minid.norge.no",
      "epostadresse_oppdatert" : "2018-06-29T10:14:52+02",
     }
   }

Eksempel på endring av språk:

Forspørselen nedenfor vil endre innlogget bruker sitt foretrukne språk i Kontaktregisteret til engelsk:

PATCH /rest/v1/person
Content-type: application/json
Authorization: Bearer SWDQ_pVct3HIzsIaC3zHDuMmIqffr4ORr508N3p0Mtg=

{
 "spraak" : "en"
}

Det er viktig at kunder som bruker skrive-API informerer brukeren om at endringer skjer i et nasjonalt register, og ikke kun for denne tjenesten.

Swagger

OpenAPI-dokumentasjon.

miljø url
TEST https://test.kontaktregisteret.no/swagger-ui/index.html
PROD https://kontaktregisteret.no/swagger-ui/index.html