Hjem  >  Kontaktregisteret

Oppslagstjenesten REST

Introduksjon

Kontaktregisterets oppslagstjeneste tilbys gjennom et OAuth2 beskyttet REST-API, sikret med Maskinporten. Dette gjør det enkelt å implementere integrasjoner mot registeret.

Bruk av Oauth2

Tilgangskontrollen til api’et benytter seg av Maskinporten sin funksjonalitet for maskin-til-maskin API-autorisasjon

Merk at REST-grensesnittet tidligere var sikret med den “innebygde maskinporten” i ID-porten OIDC, men det nå er anbefalt å bruke Maskinporten.

I testmiljøet støtter oppslagstjenesten token fra test.maskinporten.no (ikke ver2.maskinporten.no)

Tilgjenglige scopes

API-responsen er avhengig av hvilke scope som er forespurt i tokenet. Tilgjengelige scopes er:

scope beskrivelse
krr:global/kontaktinformasjon.read Returnerer epostadresse og mobilnummer + tidspunkt for sist oppdatering
  Returnerer status for om kontaktinfomasjonen kan brukast for varsling iht. eForvaltningsforskriften §32
  Returnerer brukerens foretrukne språk for kommunikasjon med det offentlige.
krr:global/digitalpost.read Returnerer adresse for digital post til innbygger
  Returnerer brukerens krypteringssertifikat ved sending av digital post

Det vil alltid returneres reservasjonsstatus for brukeren.

Merk at scopene med krr:-prefix er noe konsolidert i forhold til tidligere.

18-månedersregel

eForvaltningsforskriftens §32 setter krav til at innbyggerens kontaktinformasjon må være «ferskere» enn 18 måneder for at enkeltvedtak og andre viktige brev skal kunne sendes digitalt:

 • Dersom opplysninger om den enkelte i register over digital kontaktinformasjon og reservasjon ikke har blitt oppdatert eller bekreftet at er korrekte de siste 18 månedene, skal opplysningene ikke brukes til å varsle vedkommende etter § 8 tredje ledd. *

Dette betyr at brudd på § 32 andre ledd vil utgjøre saksbehandlingsfeil i den sak varselet ble sendt. Feilen vil medføre risiko for at innbyggeren lider rettstap, for eksempel ved at varsel om enkeltvedtak blir sendt til en e-postadresse som ikke lenger er i bruk.

Det er den enkelte virksomhet sitt ansvar å overholde §32, og **Digitaliseringsdirektoratet sin klare anbefaling er at virksomhetene sjekker datofeltene som følger med kontaktinformasjonen. ** Så lenge ett av datofeltene sistOppdatert eller sistVerifisert er nyere enn 18 mnd, kan kontaktinformasjonen brukes til varsling etter §8. Merk at datoene kan være forskjellig mellom mobil og epost, slik at for eksempel epost kan være utløpt, mens mobil fremdeles er aktivt. Varsling kan da ikke sendes til epost. Vi tror det beste er at fagsystemet/integrasjonen gjør denne kontrollen automatisk for saksbehandler, slik at man sikrer at vedtak ikke blir sendt feil.

Samtidig kan kontaktinformasjon som er utløpt, fremdeles brukes til å sende servicemeldinger både av alvorlig og mindre alvorlig karakter, som for eksempel om snøbrøyting i gata, eller krav om koking av vann pga akutt forurensing. Digitaliseringsdirektoratet kan derfor ikke la være å utlevere utløpt kontaktinformasjon gjennom Oppslagstjenesten.

Informasjon “Varslingsstatus”

VarslingsStatus angir om Person kan varsles ihht eForvaltningsforskriften §32. Dette informasjonsbehovet trigger filtrering i Oppslagstjenesten, dvs. Kontaktinformasjon, Sertifikat og SikkerDigitalPost på personer med utgått kontaktinformasjon vil ikke bli utlevert.

Endepunkt

Oppslagstjenesten sin REST-tjeneste tilbyr følgende endepunkt for søk på 1…1000 personer:

miljø url dato gyldig
TEST https://test.kontaktregisteret.no/rest/v1/personer  
TEST https://test.kontaktregisteret.no/rest/v2/personer  
PROD https://kontaktregisteret.no/rest/v1/personer  
PROD https://kontaktregisteret.no/rest/v2/personer f.o.m. 22.08.23

Merk: Man vil oppnå vesentlig bedre ytelse (målt i personer/sekund) ved å slå opp 1000 personer 1 gang kontra 1000 enkelt-oppslag.

header-parametere

Følgende header-parametere må brukes på request:

Parameter Verdi
Http-metode POST
Authorization Bearer <utstedt access_token>

Body i requesten er en JSON-struktur med et element personidentifikatorer som skal inneholde en liste med inntil 1000 personidentifikatorer.

Eksempel på forespørsel

POST /rest/v1/personer
Content-type: application/json
Authorization: Bearer SWDQ_pVct3HIzsIaC3zHDuMmIqffr4ORr508N3p0Mtg=

{
 "personidentifikatorer" : [ "20914695016" ]
}

Eksempel på respons

{
 "personer":
  [
   {
     "personidentifikator": "20914695016",
     "reservasjon": "NEI",
     "status": "AKTIV",
     "kontaktinformasjon":
     {
      "epostadresse": "NULLstillt@default.digdir.no",
      "epostadresse_oppdatert": "2023-06-29T10:14:52+02",
     }
   }
  ]
}

IP-adresser og brannmurkonfigurasjon

Utgående brannmur må være åpen mot disse adressene:

Produksjon

DNS-navn IPv4-adresse Port Tjeneste Beskrivelse Inn-/utgående trafikk
kontaktregisteret.no 139.105.36.169 443 Oppslagstjenesten KRR I bruk f.o.m 30.08.2023 utgående

Test

DNS-navn IPv4-adresse Port Tjeneste Beskrivelse Inn-/utgående trafikk
test.kontaktregisteret.no 139.105.36.137 443 Oppslagstjenesten KRR I bruk f.o.m 27.06.2023 utgående

Swagger

OpenAPI-dokumentasjon.

miljø url
TEST https://test.kontaktregisteret.no/swagger-ui/index.html
PROD https://kontaktregisteret.no/swagger-ui/index.html