Hjem  >  idporten  >  oidc

idporten-utland

idporten-utland er en ny nasjonal fellestjeneste for brukere som mangler F/D-nummer i norsk folkeregister.

Løsningen baserer seg på gjenbruk av eID-løsninger som brukeren allerede har, som Google/Apple-ID. På denne måten slipper brukeren å måtte lage nok en brukerkonto med passord som lett kan glemmes. Alle som har en smart-telefon har en slik eID.

For at løsningen skal kunne brukes i ulike sektorer og kunne støtte den variasjon av fagsystem og identifikatorer som er i bruk i offentlig sektor, kan kunder be om at apple/google-innloggingen blir beriket med norske sektor-spesifikke identifikatorer som feks Nasjonal Felles Hjelpenummer fra helsesektoren. Første gang en eID logger på vil idporten-utland rekvirere en ny sektor-identifikator fra forespurt register og lagre en permanent kobling mellom eID og identifikator i idporten-utland sin lokale brukerdatabase. Ved senere innlogginger med samme eID, mottar derfor kunde samme sektor-identifikator.

idporten-utland bruker merkenavnet Connect2Norway ut mot sluttbruker.

Aktører som inngår:

Figuren under viser hvilke aktører som inngår ved lansering. Senere kan det bli koblet på andre registre med egne sektor-identifikatorer.

graph LR subgraph Kunde ny[Tjeneste] end subgraph Digdir OIDC[idporten-utland] db[database
kobling eid - FH-nummer] end subgraph NHN reg[PREG] end Sluttbruker ---|1. Vil bruke|ny OIDC -->|5. videresender bruker til |ny Sluttbruker ---|2. logger inn i |OIDC OIDC ---|3.sjekker|db OIDC ---|4. evt. rekvirerer nytt FH-nummer |reg

Flytskjema:

Sekvensdiagrammet viser hva som skjer når en tjeneste trenger en innlogging med FH-nummer:

sequenceDiagram participant U as Sluttbruker participant C as Tjeneste participant I as idporten-utland participant P as PREG
(NHN) U ->> C: Klikker login-knapp C ->> U: Redirect med autentiseringsforespørsel
som etterspør FH-nummer U ->> I: følg redirect... note over U,I: Sluttbruker autentiserer seg med Apple/Google I ->> I: Sjekk om bruker har FH-nummer fra før opt Nei I ->> P: Rekvirer nytt FH-nummer I ->> I: lagre kobling i lokal database end I ->> U: Redirect med autorisasjonscode U ->> C: følg redirect... C ->> I: forespørre token (/token) I ->> C: id_token + access_token (evt. refresh_token) note over U,C: Innlogget i tjenesten

Metadata, endepunkt og klientregistreringer

Mijlø Issuer .well-known
PROD https://connect2norway.no/ https://connect2norway.no/.well-known/openid-configuration
VER2 https://idporten-utland-test.digdir.eon.no/c2id https://idporten-utland-test.digdir.eon.no/c2id/.well-known/openid-configuration

idporten-utland kjører i et eget, Kubernetes-basert on-prem driftsmiljø hos driftsleverandør TietoEvry.

Løsningen er koblet mot Selvbetjening på samarbeidsportalen, slik at det er lett å integrere mot den. Det er ennå ikke lagt til eget valg for idporten-utland som integration_type i Samarbeidsportalen, slik at alle integrasjoner som virker i den “vanlige” ID-porten (OIDC) også virker mot id-porten utland. Vi anbefaler dog at kunder oppretter egne integrasjoner spesifikt for idporten-utland. For testmiljø er det VER2 som skal benyttes. Husk å opprette integrasjonen som type API_KLIENT, slik at du kan få registrert scopes på den.

Merk: Det kan ta opptil 10 minutter fra en registrerer en klient i selvbetjeningsløsningen, til den er aktiv i idporten-utland.

Merk: Pga. en intern begrensning er det kun klienter registert via Selvbetjening med 1 og bare 1 redirect-uri som virker i idporten-utland p.t.

Merk: Provideren støtter ikke alle protokoll-varianter som er annonsert på .well-known-endepunktet

Testbrukere

Man må opprette egne google/apple-brukere for å teste idporten-utland.

Eventelt kan man bruke “TestID”, og fylle ut et norsk syntaktisk gyldig fødselsnummer, så lenge man bruker nummer som ikke er tildelt ekte personer (altså finnes i produksjon i Folkeregisteret). Vi anbefaler å bruke syntetiske fødselsnummer, dvs. nummer som har 80 som verdi for måned.

Test-tjeneste

Den enkleste måten å teste tjenesten på, er å logge inn til profil-sida med en testbruker: https://idporten-utland-test.digdir.eon.no/idporten-utland-registration/

Alternativ kan man bruke en teknisk test-klient dersom man vil utforske selve protokollen mer: https://idporten-utland-test.digdir.eon.no/idporten-test-client/

Grensesnittsdefinisjon

 • Bruker OIDC med oauth2.1 i botn, dvs authorization-code-flow med PKCE+state+nonce er påkrevd for alle klienter.

 • Klienter bruker primært scopes for å få de sektor-spesifikke identifikatorene de ønsker

  • t.d idporten:utland:fhnummer dersom klienten ønsker Nasjonalt Felles Hjelpenummer

  • dersom forespurt informasjon ikkje finst tilknytta brukar-kontoen’en frå før, so vert det rekvirert frå autorativ kjelde der&då.

  • openid profile er ein gyldig kombinasjon, dvs. lov å logge inn utan noko beriking eller kobling

 • Klienter må håndere et bredt mulighetsrom av “sikkerhetsnivå”, dvs. en innlogget bruker kan ha:

  • svak eller sterk identitetskontroll

  • svake eller sterke autentiseringsmekanismer

  • svake eller sterke koblinger til nasjonale/sektorvise norske identifikatorer

 • OP-initiert logout (både front-channel og back-channel) er p.t. ikkje støtta

*

Autentiseringsforespørsel (/authorize)

Følgende scopes støttes utover openid profile:

scope claims IdAA-verified-struktur Beskrivelse Forklaring
idporten:utland:fhnummer fhnummer Nei Nasjonalt Felles Hjelpenummer FH-nummer finnes i Personregisteret til Norsk Helsenett. idporten-utland vil rekvirere et nytt FH-nummer for hver ny eID første gang den logger på.

Følgende claims er viktige å få korrekt i requesten:

claim eksempel Navn Forklaring
acr low Authentication Context Class Reference. Forespurt sikkerhetsnivå. Apple/Google-id har verdien low.

Autentiseringsrespons (id_token)

Claims i id_token

claim eksempel Navn Forklaring
sub   subject identifier Basert på klient-konfigurasjon, enten en pairwise verdi (dvs forskjellige sub-verdier mellom ulike klienter for samme brukerkonto ), eller public verdi lik bruker-id i idporten-utlands brukerdatabase.
acr low Sikkerhetsnivå Apple/Google-id har verdien low. MinID har Level3, og BankID/Buypass/Commfides har Level4. Klient må alltid validere at innlogging har det sikkerhetsnivået som man forespurte.
amr ["Apple"] Innloggingsmetode Enten Google eller Apple. Merk at klient bør ikke validere på disse verdiene, og heller sjekke acr.
fhnummer 80012054321 Felles Nasjonalt Hjelpenummer  Revirert fra Personregisteret (PREG) til Norsk Helsenett
mobile +4799998888 Mobilnummer Bruker sitt selv-registrerte mobilnummer. Alltid inkludert utenlandsprefix (+) og landkode ihht E.164. Innhentes av idporten-utland ved første gangs innlogging.
email email@example.com Epost Bruker sitt selv-registrete epost-adresse. Innhentes av idporten-utland ved første gangs innlogging.

I tillegg er det selvsagt standard OIDC / oauth2 claims i tokenet, som valideres ihht reglene i spesifikasjonen.

Eksempel på id-token

I dette tilfellet har klienten forespurt scope openid idporten:utland:fhnummer

  {
   "sub" : "en pseodonym identifikator",
   "iss" : "https://idporten-utland-test.digdir.eon.no/c2id",
   "aud" : "b7198ea6-14f0-488f-bb9a-206993ad28bc",
   "iat" : 1616765456,
   "exp" : 1616765576,
   "auth_time" : 1616765455,
   "nonce" : "qDHodUys-yzbA961atMXwfk3gBefUn27i7m4m-bEc_4",
   "sid" : "n3ss5nXYYkLRm8J_KZqP-pjsPli5AuKGDiAwRAn5nxE"
   "locale" : "nb",

   "acr" : "low",
   "amr" : [ "Apple" ], 
   "fhnummer": "80012054321",
   "mobile": "+4799998888"
   "email": "email@example.com"

  }