Hjem  >  idporten  >  oidc

eIDAS

OIDC-integrerte tjenester i ID-porten kan få pålogging fra europeiske brukere ihht eIDAS-forordningen.

Om eIDAS

ID-porten er knyttet til EUs infrastruktur for autentisering på tvers av landegrenser. Det betyr at europeiske brukere med “EU-godkjent” eID kan logge seg på norske offentlige tjenester. Per februar 2023 er følgende land koblet på i produksjonsmiljøet:

 • Belgia
 • Kroatia
 • Estland
 • Italia
 • Latvia
 • Luxembourg
 • Portugal
 • Spania
 • Sverige

For å bli integerte i produksjon, må et land bli formelt notifisert og fagfellevurdert av EU-kommisjonen. For en oppdatert status over denne prosessen, se EU-kommisjonen sin side: https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/EIDCOMMUNITY/Overview+of+pre-notified+and+notified+eID+schemes+under+eIDAS

For mer informasjon om eIDAS, se https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/pages/viewpage.action?pageId=82773030.

Hvilken informasjon får jeg om eidas-brukere ?

Ved en eIDAS-pålogging følger det med følgende kjerne-attributter:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • Fødselsdato
 • eIDAS-identifikator, unik og “as persistent as possible”

Det er ikke gitt føringer om hvilken identifikator som skal brukes som eIDAS-indentifikator. Hvert medlemsland bestemmer selv.

Dette har ført til at noen land har fokusert på interoperabilitet (som Estland) og sender en identifikator som også finnes på fysiske ID-bevis eller i registre, typisk nasjonal personnummer eller pass-nummer.

Andre land har fokusert på personvern (som Tyskland), og sender avledede identifikatorer.

I noen av landene er det slik at eidas-identifikatoren er koblet til eID’en. Dette kan medføre at for noen land med eID på nasjonalt id-kort så vil brukeren få ny eIDAS-identifikator derom vedkommende fornyer sitt nasjonalt id-kort i hjemlandet.

Kan jeg få fødsels- eller D-nummer ?

ID-porten vil normalt forsøke å finne norsk fødsels/d-nummer på den europeiske brukeren, ved å søke i Folkeregisteret etter eIDAS-identifikatoren.

En vellykka gjenkjenning er avhengig av at:

 1. Personen finnes i Folkeregisteret fra før
 2. Utenlandsk identifikator finnes i Folkregisteret fra før (typisk registrert ved søknad om d-nummer, kilde er passet/id-bevis som ble vist ved identitetskontroll)
 3. Landet sender samme identifikator i eidas-pålogging som er registrert i pkt. 2

Dersom gjenkjenning ikke var vellykka, vil ID-porten vise en feilside.

Hvordan aktivere eIDAS-pålogging?

ID-porten tilbyr to typer eidas-støtte over OIDC:

 • Enkel: Her sees eIDAS på lik linje med en norsk eID, slik at tjenesten kun vil motta innlogginger der eIDAS-brukeren er blitt entydig gjenkjent i Folkeregisteret med F/D-nummer. De fleste tjenester vil ønske denne oppførselen.
 • Avansert: Tjenesten kan selv styre hvilken eIDAS-oppførsel de vil ha, ved å sende ulike parametre som del av autentiseringsforespørselen.

Per idag er ikkje eIDAS-pålogging aktivert som standard, slik at dette må aktiveres per tjeneste.

Hva må jeg gjøre for å motta enkel eIDAS-pålogging over OIDC?

 • du må sende en mail til ID-porten og be om at OIDC-integrasjonen blir aktivert for eidas i den såkalte ‘eid-selector’

En gang i fremtiden vil ID-porten aktivere enkel eidas-støtte for alle OIDC-tjenester

Hvordan motta avansert eIDAS-pålogging over OIDC ?

P.t er avansert eIDAS kun tilgjenglig ved at du må i egen løsning lage to “innganger” til tjenesten din, dvs. en “logg på med eidas”-knapp, og en “logg på med norsk eID”-knapp. På auteniseringsforespørselen fra “eidas-knappen” har du 4 valg:

 • /autorize-kallet må inneholde eidas:true i login_hint
 • For å få du utlevert eidas-attributter, kan du forespørre om scopet eidas
 • Du kan styre gjenkjenning-prosessen mot Folkeregisteret ved å forespørre identitymatch som oidc-claims
 • Du kan be om sektor-spesifikke eidas-attributter ved å forespørre disse i som oidc-claims

Disse valgene er nærmere detaljert i egne avsnitt nedenfor:

1: eIDAS-støtte

Avansert eidas-pålogging trigges ved å sende inn eidas:true som “login_hint” i /authorize-kallet.

eIDAS sikkerhetstnivå “high” mappes til “Level4” og nivå “substantial” mappes til “Level3” i acr-claimet i id_token.

Det er ingen sentral tilgongsstyring i OIDC provider på kven som skal ha tilgong, alle klienter kan sende login_hint.

https://oidc-ver2.difi.no/idporten-oidc-provider/authorize?
 ...
 login_hint=eidas:true
 ...

2: Utlevere eidas kjerneattributter

Ved å sende ‘eidas’ som et scope i autentiseringsforespørsel, vil eidas kjerneattributter bli utlevert i id_token:

 • 4 obligatoriske eidas attributter (PersonIdentifier, fornavn, etternavn, fødselsdato)
 • Dersom medlemslandet også sender med noen av de valgfrie edias kjerneattributtene, vil disse også utleveres: Navn ved fødsel, fødested, nåværende addresse, kjønn.

Den aktuelle Oauth2-klienten må også registreres med ‘eidas’-scope i selvbetjeningsløsningen for at dette skal virke.

Eksempel:

https://oidc-ver2.difi.no/idporten-oidc-provider/authorize?
 ...
 scope=openid profile eidas
 login_hint=eidas:true
 ...

3: Styre gjenkjenning mot folkeregisteret

ID-porten vil alltid forsøke å finne norsk fødsels/d-nummer på den europeiske brukeren, ved å søke i Folkeregisteret etter den utenlandske identifikatoren (eidas-personidentifier). En vellykka gjenkjenning er avhengig av at:

 1. Personen finnes i Folkeregisteret fra før
 2. Utenlandsk identifikator finnes i Folkregisteret fra før (typisk registrert ved søknad om d-nummer, kilde er passet/id-bevis som ble vist ved identitetskontroll)
 3. Landet sender samme identifikator i eidas-pålogging som er registrert i pkt. 2 (noen land sender av personvernhensyn andre identifikatorer enn de som er trykt på fysiske id-bevis)

Dersom gjenkjenning ikke var vellykka, vil ID-porten vise en feilside.

For å slippe å vise denne feilsiden, for eksempel hvis din tjeneste fint kan håndtere brukere uten norsk f/d-nummer, må du eksplisitt be om alternative algoritme for gjenkjenning, såkalt identitymatch. Dette gjøres ved å bruke standard OIDC-funksjonalitet for å forespørre spesifikke claims i id_token, se http://openid.net/specs/openid-connect-core-1_0.html#ClaimsParameter . Klienten må inkludere en array over ønska identitymatch-verdier, slik:

claims=
{
 "id_token":
   {
   "identitymatch": { "values": [ "NOT_FOUND"] }
   }
}

Følgende verdier er per idag mulig å sende inn i forespørsel

 • NOT_FOUND: Deaktivere “kreve gjenkjenning”, mao: vil motta eIDAS-brukere som ikke er gjenkjent

Den algoritmen som ligger til grunn for norsk personidentifikator i reponsen vil bli utlevert i id_token som et claim eidas_identitymatch. Følgende responser er da mulige:

eidas_identitymatch Beskrivelse
UNAMBIGUOUS Entydig gjenkjenning av norsk f/d-nummer basert på utenlansk id
NOT_FOUND Vi klarte ikke finne norsk personidentifikator
ERROR Det har skjedd en feil i gjenkjenningsprosedyren og/eller integrasjonen mellom ID-porten og Folkeregisteret. Klienten kan ikke tolke fravær av norsk folkeregisteridentifikator som at eidas-brukeren ikke har F/D-nummer

Ikke-gjenkjente eIDAS-brukeres sikkerhetsnivå mappes fremdeles til norske nivåer. ‘sub’-claimet vil være en pairwise verdi basert på eidas-PersonIdentifier, som medfører at dersom samme eidas-bruker senere blir gjenkjent, vil ‘sub’ ikke endre seg.

Eksempel:

https://oidc-ver2.difi.no/idporten-oidc-provider/authorize?
 ...
 scope=openid profile eidas&
 login_hint=eidas:true&
 claims={"id_token": { "identitymatch": { "values": [ "NOT_FOUND"] }}}
 ...

4: Forespørre sektor-spesifikke attributter

eIDAS-infrasturen kan transparent overføre attributter som ikke er del av eIDAS-spesifikasjonen, såkalte sektor-spesifikke attributter. En klient forespør slike attributter ved å prefixe dem med “eidas_” og be om dem som i claims i autentiseringsforespørselen, se forrige avsnitt. Dette er kun mulig dersom scope=eidas også er forespurt.

ID-porten vil da be om disse attributtene fra den utenlandske IDP’en. Ikke alle land/IDPer kan fremskaffe attributtene, men de som ID-porten eventuelt mottar, vil bli utlevert i ID-token.

Eksempel på request

https://oidc.difi.no/authorize?       
  ...       
  &scopes=openid eidas       
  &login_hint=eidas:true       
  &claims={"idtoken":{"eidas_sector_att_1":null, "eidas_sector_att_2":null, "identitymatch": { "values": [ "NOT_FOUND"] } }}   
  ...                     

Autentiserings-respons

Ved enkel eidas-oppførsel vil tjenesteeier kunne identifisere eidas-pålogginger ved å se at claimet acr har verdien “eidas”:

claim verdi beskrivelse
acr eidas Pålogging utført av eIDAS-bruker

Brukers folkeregisteridentifikator utleveres i pid-claimet på vanlig måte.

eIDAS kjerneattributter

Se eIDAS eID Profile for beskrivelse av eIDAS kjerneattributter.

Kjerneattributtene prefixes av ID-porten med “eidas_”. Det er 4 obligatoriske attributter som alltid vil være tilstede:

claim eIDAS attributt beskrivelse
eidas-personidentifier PersonIdentifier eidas-identifikator (“as persistent as possible”)
eidas-dateofbirth DateOfBirth Fødselsdato
eidas-firstname FirstName Fornavn
eidas-familityname FamilyName Etternavn

og 4 valgfrie attributter som kanskje vil følge med:

claim eIDAS attributt beskrivelse
eidas-birthname BirthName Fullt navn ved fødsel
eidas-placeofbirth PlaceOfBirth Fødested
eidas-currentaddress CurrentAddress Nåværende addresse
eidas-gender Gender Kjønn

Kjerneattributter utleveres kun for eIDAS-brukere.

Benyttet gjenkjenningsalgoritme

Dersom en tilleggsgjenkjenningsalgoritme ikke var forespurt, vil ID-porten alltid bruke entydig gjenkjenning ( UNAMBIGUOUS ).

Dersom en tilleggsgjenkjenningsalgoritmer var forspurt, vil claimet identitymatch fortelle hvilken algoritme som ligger til grunn for gjenkjenning:

IdentityMatch forklaring
UNAMBIGUOS Identifikator fra utenlandsk eID’en har en entydig kobling mot identitet i Det Sentrale Folkeregister
CACHED Kobling mot norsk personidentifikator er basert på lagret informasjon i ID-porten, og ikke som del av denne innloggingen. (dette kan typisk skje ved midlertidige integrasjonsfeil mellom ID-porten og DSF)
ERROR Det oppstod en feil ved forsøket på å koble utenlandsk eID mot norsk personidentifikator (Dette kan skje feks ved feil i kommuniksajonen mellom ID-porten og Det Sentrale Folkeregisteret
NOT_FOUND Ingen treff ved forsøk på kobling av utenlandsk eID mot norsk personidentifikator i Det Sentrale Folkeregister)
SELF_DECLARED Norsk personidentifikator er basert på opplysninger som brukeren selv har oppgitt (Brukeren har for eksempel koblet sin Facebook-konto med ID-porten

Ved bruk av tilleggsgjenkjenningsalgoritmer vil tjenesteeier kunne motta to identifikatorer på brukerne:

acr eidas-personidentifier pid Beskrivelse
eidas xx/NO/yyyyy… Personen har autentisert seg med europeisk eID. Norsk D-nummer ble ikke funnet.
eidas xx/NO/yyyyy… norsk folkeregisteridentifikator Personen har autentisert seg med europeisk eID og har norsk D/F-nummer.
En av disse norsk folkeregisteridentifikator Personen har autentisert seg med vanlig norsk eID.

Merk av ved bruk av tilleggsgjenkjenningsalgoritmer, vil fravær av verdi i feltet pid ikke garantere at personen ikke har fått tildelt d/f-nummer.

Utenlandske testbrukere

Det er dessverre ikke mange land som tilbyr dedikerte testbrukere ennå. Vi anbefaler tjenesteeiere å velge Sverige som innloggingsland, og deretter velge “Test ID-tjänst”, her vil man få en nedtrekksliste med tilgjengelige testbrukere.

Den først i lista, Mohamed Al Samed, er hardkoda i den norske eIDAS Noden til å bli entydig gjenkjent med norsk D-nummer 591255*****. ID-token for en autentisering på eidas-nivå ‘substantial’ vil se slik ut:

 "amr" : [ "eIDAS" ],
 "pid" : "591255*****",
 "eidas-identitymatch" : "UNAMBIGUOUS",
 "eidas-personidentifier" : "SE/NO/199008199391",
 "eidas-firstname" : "Mohamed",
 "eidas-familyname" : "Al Samed",
 "eidas-dateofbirth" : "1990-08-19",
 "acr" : "Level3",

I testmiljøet har vi for tiden 19 land integrert.