Hjem  >  idporten  >  oidc

Endringer i Nye ID-porten i 2022-2023

Bakgrunn

ID-porten gjennomgår et omfattende moderniseringsløp i perioden 2020-2023, der hele kjernen i løsningen skrives om. Det er et uttalt hovedmål for prosjektet at overgangen skal skje uten negative konsekvenser for kundene. Sjå status-sida til prosjektet på Samarbeidsportalen, der det jamnleg blir publisert løypemeldingar og tidsplanar for migreringa.

Samtidig ser vi at ny løsning ikke kan bli 100%-bakoverkompatible med dagens løsning, og denne siden dokumenterer de endringene vi ser vil komme. Dette gjelder særlig proprietære mekanismer som vi har innført, eller på områder der vår bruk av protokollen skiller seg fra det som er gjengs i bransjen. For eksempel har vi vært tidlig ute med å ta i bruk noen Oauth2-spesifikasjoner selv om de var i tidlig draft-fase, og vi ser på noen områder at standardbibliotek og -programmer ikke bruker mekanismene slik vi trodde.

Dagens driftsavtale med TietoEvry om drift av ID-porten utløper høsten 2022. På ny driftsavtale ønsker vi kun å kjøre ny systemarkitektur. Den nye arkitekturen vil være basert på Kubernetes-platform der vi også trekker inn SaaS-tjenester der det er hensiktsmessig. “Hjertet” i den nye løsningen vil vært basert på en moderne Oauth2/OIDC-autorisasjonsserver fra Connect2Id.

Gjennomføring

Overgangen til ny løsning vil skje i 4 steg:

Steg Dato Beskrivelse
1: Prøvedrift November 2022 Den nye OIDC-issueren er gjennomtestet og settes i produksjon, klar for reelle tjenester. Driftsplatformen vil være godkjent for 24/7-drift, og informasjonssikkerhet vil være ivaretatt på lik linje med dagens løsning. I denne fasen kan det oppstå mindre “innkjøringsproblemer” mens vi bygger hands-on-erfaring med den nye løsningen. For at prøvedriften skal bli vellykket, er vi derfor helt avhengige av at et tilstrekkelig antall kundetjenester tar løsningen i bruk tidlig. Nye integrasjoner vil derfor blir pålagt å bruke ny løsning, men vi ønsker også at mange eksisterende integrasjoner flyttes.
2: Ordinær drift  Mars 2023 Den nye OIDC løsningen skal nå ha full funksjonalitet og ytelse. Migreringsperioden starter, og alle OIDC-integrasjoner må ila neste 6 måneder flyttes. Kunder som er avhengige av SSO med andre, må koordinere migrering seg imellom (Feks. de som har SSO til Altinn, må vente til SAML-flyttinga i neste fase).
3: SAML flyttes Mai/Juni 2023 Alle SAML-integrasjoner flyttes sømløst fra gamle openam til ny proxy-løsning. Siden gammel OIDC også benytter SAML internt idag, medfører dette i praksis at all gjenstående trafikk flyttes til å gå gjennom ny løsning denne dagen.
4: Sanering  August 2023 Den gamle OIDC-issueren skrus av. OIDC-integrasjoner som ennå ikke har migrert til ny issuer, vil slutte å fungere.

Protokoll-målbilde

Nye ID-porten tar sikte på å følge Oauth2.1-spesifikasjonen, ulikt dagens løsning som er basert på 2.0. Grunnen til denne endringen er at vi ønsker å følge de oppdaterte sikkerhetskravene som er i 2.1. Standard-flyt for alle integrasjoner blir OIDC og code-flow med tvungen bruk av PKCE og state og nonce.

SAML blir videreført kun for eksisterende tjenster, men med begrenset funksjonalitet, og fases på sikt ut.

Ny issuer

Nye ID-porten vil komme på et nytt domene, og får da en ny issuer-verdi, og vil bruke et annet signeringssertifkat enn dagens. Verdien er p.t. ikke bestemt, trolig iss=https://idporten.no/. Det å inføre ny issuer muliggjør at kunden kan gradvis migrere til den nye løsningen tilpasset egne tidsplaner.

Samtidig gjør dette det mer komplekst for API-tilbydere som bruker brukerstyrt datadeling, som da må stole på access_token fra to issuere dersom de ikke er i stand til å kreve/koordinere at sine konsumenter koordinert migrerer til Nye ID-porten samtidig med at APIet truster den nye issueren.

Ved utløp av migreringsperioden vil gammel issuer bli faset ut fullstendig. De som da ennå ikke har flyttet OIDC-integrasjonen sin, vil slutte å fungere.

Ny IP

Nye ID-porten vil også køyre på ein annan IP-addresse enn dagens, slik at kundar som har utgåande brannmur mot oss, må opne opp.

SSO

Nye ID-porten vil som idag tilby SSO mellom alle integrasjoner både over OIDC og SAML.

Merk at i prøvedriftsperioden og i starten av migreringsfasen så vil ikke klienter som er flyttet til ny løsning få SSO til integrasjoner på gammel løsning.

SSO-fri innlogging

Nye ID-porten vil tilby SSO-fri innlogging. Hvordan dette skal realiseres er ennå ikke bestemt, det er flere mulige alternativer som å ha to issuere (med og uten sso), eller at kunden gjennom selvbetjening velger om klienten skal delta i SSO-sesjonen eller ikke.

onbehalfof

onbehalfof er en ID-porten-proprietær mekanisme. Denne blir videreført både for OIDC og SAML.

Tvungen bruk av PKCE og state og nonce

Alle klient-integrasjoner bruke PKCE-funksjonaliten og i tillegg sende med instans-unike state og nonce-verdier. I dag er dette påkrevd bare for public-klienter, men frivillig, men sterkt anbefalt, for confidential-klienter.

sub endres

Med ny løsning vil sub-verdien som en klient mottar i id_token for et gitt fødselsnummer bli endret. Selv om de aller fleste bruker av ID-portens kunde-integrasjoner forholder seg primært til fødselsnummer i pid-feltet, kan det være at deres IAM-programvare internt benytter seg av sub-verdien, og i de tilfellene der IAM-programvaren automatisk også oppretter lokale brukerbaser (Keycloak, blant annet) risikerer kundene at det vil bli generert duplikater.

I access_token vil sub også få nye verdier.

Endringer i Single Logout og revokering

Det har skjedd endringer i OIDC-spesifikasjonen mhp logout. Vi vurderer p.t. om vi skal endre dagens oppførsel til å være mer på linje her:

  • er det hensiktsmessig at revokasjon av access_token/refresh_token også fører til at SSO-sesjonen blir terminert, slik som idag?
  • er det hensiktsmessig at utlogging fra SSO-sesjon også invaliderer alle tokens til alle klienter tilhørende sesjonen?
  • bør vi, som spec’en krever, innføre en “ønsker du virkelig å logge ut”-skjermbilde i ID-porten som del av utloggingen ?
  • hvor strenge krav skal vi engentlig stille for å kunne sende brukes browser tilbake til oppgitt post_logout_redirect_uri ?

Støtte for implicit flow blir fjernet

Implicit-flow er ikke anbefalt av sikkerhetshensyn i de siste anbefalingene fra IETF. Allerede idag tilbys ikke implicit for nye integrasjoner, kun for eksisterende. I Nye ID-porten fjernes støtten for implicit helt, slik at de som bruker det idag, må skrive om sin løsning til å bruke code flow med pkce.

Innstramming klientautentisering med private_key_jwt

JWT for client_assertion-parameteret må inneholde både claim sub og claim iss. Parameteret client_id må angis mot token-endepunktet, i tillegg til client_assertion. Dette er slik det er dokumentert på gammel løsning, men nye løsning håndhever dette strengere.

Nytt parameter iss i respons fra autorisasjons-endepunktet

Responser fra autorisasjons-endepunktet vil inneholde parameteret iss med verdien fra ID-portens issuer i det aktuelle miljøet. Dette kan brukes til å unngå “mix-up-attacks” og er spesifisert i RFC 9207.

Parameter client_id påkrevd ved bruk av request_uri mot autorisasjons-endepunktet

Ved bruk av pushed authorization request, må client_id angis i tilegg til request_uri mot autorisasjonsendepunktet.

SAML

I ny løsning vil det bli tilbudt en rudimentær SAML-støtte, hvis formål kun er å videreføre eksisterende integrasjoner. Vi vil lage en enkel SAML-til-OIDC-proxy, som vi plasser foran ny OIDC-issuer.

Vi vil ikke støtte oppdatering av SAML-metadata, slik at når en kunde sine metadata går ut (typisk ved utløp av virksomhetssertifiktat), forventer vi at integrasjonen i stedet blir skrevet om til å bruke OIDC.

På sikt vil SAML blir faset helt ut.

Pseudonymisering

Pseudonymisering vil bli påvirket av byttet av sub, se ovenfor.

Selve no_pid-scopet videreføres ikke, så kunder må bruke enten opaque tokens eller pseudonymiserende scopes.