Hjem  >  idporten  >  oidc

Endringer i Nye ID-porten i 2022-2023

This page is also available in English. Changes in the new ID-porten in 2022-2023.

Status nye ID-porten

Per 10.november 2023:

 • Det er nå 1831 tjenester fra 906 virksomheter som har migrert over til den nye plattformen.
 • Nesten 35% av alle innlogginger i ID-porten skjer nå på den nye plattformen.
 • Brukerstyrt datadeling (API-klienter) kan også migrere.
  1. November ruter vi all trafikk fra oidc.difi.no over til login.idporten.no. I perioden frem til SAML proxy er klar (tentativt i Januar) er det ikke Single-Sign-On mellom SAML og OIDC.

Noe funksjonalitet fra dagens løsning er ennå ikke tilgjengelig i Nye ID-porten:

 • Authorizations-APIet
 • SAML

Hvordan migrere i praksis ?

Det er to tilfeller:

A: Kunde har OIDC-integrasjon idag

For de aller, aller fleste vil det være tilstrekkelig å gjennomføre følgende steg:

 1. Åpne evt. egen utgående brannmur til ny IP-adresse

 2. Beslutte om du vil gjenbruke eksisterende integrasjon, eller lage en ny
  • Du kan gjenbruke samme client_id som du bruker idag
  • Du kan gjenbruke samme client_secret som du bruker idag, evt. samme virksomhetssertifkat / asymmetriske nøkkel.
  • Det kan derimot være lurt å lage en ny, slik at du kan ha en glidene migrering fra gamle til nye ID-porten.
 3. Bytt til ID-portens nye issuer-URL: https://idporten.no
  • Noen IAM-produkter vil da automatisk laste ned oppdaterte metadata og etablere trust til det nye sertifikatet vårt.
  • Dersom dette steget ikke går automatisk, må du manuelt konfigurere opp de nye endepunktene som du finner i metadataene våre, samt legge inn trust. De nødvendige metadataene finnes her: https://idporten.no/.well-known/openid-configuration
 4. Konfigurere din integrasjon til å bruke PKCE
 5. Endre egen kode til å validere de nye verdiene for sikkerhetsnivå (idporten-loa-*)

B: Kunde har SAML-integrasjon idag

Dersom du ønsker å forbli på SAML må du åpne for ny IP-adresse samt verifisere at SAML integrasjonen din er kompatibel i testmiljøet i perioden august-september. Dette er spesielt viktig siden SAML proxy har redusert funksjonalitet i forhold til dagens versjon.

Vi anbefaler dog at alle migrerer til OIDC, i praksis må kunden da etablere ny OIDC-integrasjon fra scratch ihht. integrasjonsguiden vår.

Bakgrunn

ID-porten gjennomgår et omfattende moderniseringsløp i perioden 2020-2023, der hele kjernen i løsningen skrives om. Det er et uttalt hovedmål for prosjektet at overgangen skal skje uten negative konsekvenser for kundene. Sjå status-sida til prosjektet på Samarbeidsportalen, der det jamnleg blir publisert løypemeldingar og tidsplanar for migreringa.

Samtidig ser vi at ny løsning ikke kan bli 100%-bakoverkompatible med dagens løsning, og denne siden dokumenterer de endringene vi ser vil komme. Dette gjelder særlig proprietære mekanismer som vi har innført, eller på områder der vår bruk av protokollen skiller seg fra det som er gjengs i bransjen. For eksempel har vi vært tidlig ute med å ta i bruk noen Oauth2-spesifikasjoner selv om de var i tidlig draft-fase, og vi ser på noen områder at standardbibliotek og -programmer ikke bruker mekanismene slik vi trodde.

Dagens driftsavtale med TietoEvry om drift av ID-porten utløper høsten 2023. På ny driftsavtale ønsker vi kun å kjøre ny systemarkitektur. Den nye arkitekturen vil være basert på Kubernetes-platform der vi også trekker inn SaaS-tjenester der det er hensiktsmessig. “Hjertet” i den nye løsningen vil vært basert på en moderne Oauth2/OIDC-autorisasjonsserver fra Connect2Id.

Migreringsplan

Tidsplan

Se status-sida for nye ID-porten på Samarbeidsporten for utfyllende tidsplan. Når det nærmer seg, vil det også blir publisert varsel på Digdir Status

Overgangen til ny løsning vil skje i 4 steg:

Steg Dato Beskrivelse
1: Prøvedrift Oppnådd mars 2023 Nye ID-porten settes i produksjon, klar for reelle tjenester. Det er ikke SSO til gammel platform
2: Ordinær drift Oppnådd juni 2023 Den nye OIDC løsningen skal nå ha full funksjonalitet og ytelse.
3: OIDC flyttes 21. nov 2023 Gammel OIDC-provider rutes om til å bruke Nye ID-porten. Det blir SSO mellom både nye og gamle OIDC-integrasjoner. SAML-integrasjoner mister SSO til OIDC-tjenester midlertidig
4: SAML flyttes Januar 2024 Alle SAML-integrasjoner flyttes sømløst fra gamle ID-porten til ny proxy-løsning. Det blir samstidig re-etablert SSO til OIDC-tjenester.
5: Avvikling 23. feb. 2024 Den gamle OIDC-issueren skrus av.

Når bør jeg migrere ?

Dersom du er avhengig av SSO til andre tjenester, som feks Altinn, må du vente til etter september 2023.

Dersom ikke, så anbefaler vi at du migrerer så tidlig som mulig ifra mars. Nasjonalt kritiske tjenester skal migrere fra mai, og Digdir vil ha direkte dialog med viktige enkelt-tjenester.

Detaljerte endringer i protokollen

Nye ID-porten tar sikte på å følge Oauth2.1-spesifikasjonen, ulikt dagens løsning som er basert på 2.0. Grunnen til denne endringen er at vi ønsker å følge de oppdaterte sikkerhetskravene som er i 2.1. Standard-flyt for alle integrasjoner blir OIDC og code-flow med tvungen bruk av PKCE og state og nonce.

SAML blir videreført kun for eksisterende tjenster, men med begrenset funksjonalitet, og fases på sikt ut.

Ny issuer

Nye ID-porten vil komme på et nytt domene, og får da en ny issuer-verdi: iss=https://idporten.no. Signeringssertifkatet blir også nytt. Det å inføre ny issuer muliggjør at kunden kan gradvis migrere til den nye løsningen tilpasset egne tidsplaner. Merk at issuer-verdi ikkje har trailing slash.

Samtidig gjør dette det mer komplekst for API-tilbydere som bruker brukerstyrt datadeling, som da må stole på access_token fra to issuere dersom de ikke er i stand til å kreve/koordinere at sine konsumenter koordinert migrerer til Nye ID-porten samtidig med at APIet truster den nye issueren.

Ved utløp av migreringsperioden vil gammel issuer bli faset ut fullstendig. De som da ennå ikke har flyttet OIDC-integrasjonen sin, vil slutte å fungere.

Ny IP-adresse

Nye ID-porten vil også køyre på ein annan IP-addresse enn dagens, slik at kundar som har utgåande brannmur mot oss, må opne opp.

SSO

Nye ID-porten vil som idag tilby SSO mellom alle integrasjoner både over OIDC og SAML.

Merk at i prøvedriftsperioden og i starten av migreringsfasen så vil ikke klienter som er flyttet til ny løsning få SSO til integrasjoner på gammel løsning.

Isolert SSO-sesjon

Nye ID-porten vil tilby ny funksjonalitet for isolert SSO-sesjon. Dette vil skje ved at kunden gjennom selvbetjening velger om klienten skal delta i ID-porten felles Circle-of-trust eller ikke.

onbehalfof

onbehalfof er en ID-porten-proprietær mekanisme for leverandører. Denne blir videreført både for OIDC og SAML.

Nye acr-verdier

Det innføres nye verdier for sikkerhetsnivå på innlogginger. De nye verdiene er idporten-loa-substantial og idporten-loa-high. Disse verdiene kan brukes av klient for å forespørre autentisering på minimum nivå v.hj.a. parameteret acr_values. ID-token vil inkludere nivå i id_token i claim acr.

“Gamle” ID-porten “Nye” ID-porten Beskrivelse
  idporten-loa-low Per nå har vi ingen eID på dette nivået
Level3 idporten-loa-substantial Tilsvarer sikkerhetsnivå “substantial” i eIDAS forordningen. I ID-porten kan vi tilby MinID på dette sikkerhetsnivået.
Level4 idporten-loa-high Tilsvarer sikkerhetsnivår “high” i eIDAS forordningen. I ID-porten kan du logge inn med BankID, Buypass og Commfides på dette sikkerhetsnivået.

Tvungen bruk av PKCE og state og nonce

Alle klient-integrasjoner bruke PKCE-funksjonaliten og i tillegg sende med instans-unike state og nonce-verdier. I dag er dette påkrevd bare for public-klienter, men frivillig, men sterkt anbefalt, for confidential-klienter. Det er mulig for kunde å aktivt nedgradere integrasjonen sin til å ikke bruke PKCE gjennom selvbetjening.

PKCE code challenge

PKCE code_challenge skal ikke bruke padding.

Håndtering av state

Parameteret state vil URL-encodes før retur til tjeneste ved authrization response og post logout redirect. Dette har størst effekt der HTML/JSON/datastrukturer brukes av tjeneste ved generering av state. Disse bør da gjøre en URL decode ved mottak av state.

sub endres

Med ny løsning vil sub-verdien som en klient mottar i id_token for et gitt fødselsnummer bli endret. Selv om de aller fleste bruker av ID-portens kunde-integrasjoner forholder seg primært til fødselsnummer i pid-feltet, kan det være at deres IAM-programvare internt benytter seg av sub-verdien, og i de tilfellene der IAM-programvaren automatisk også oppretter lokale brukerbaser (Keycloak, blant annet) risikerer kundene at det vil bli generert duplikater.

I access_token vil sub også få nye verdier.

Endringer i Single Logout og revokering

Det har skjedd presiseringer i OIDC-spesifikasjonen mhp logout.

 • Dersom en klient er registrert for front channel logout, vil klienten få kall til registrert uri også når klienten selv initierer utlogging. På gammel platform mottok initierende klient ikke frontkanalskallet, men denne oppførselen var ikke ihht. spec.
 • Det er viktig å legge login.idporten.no / login.test.idporten.no som lovlig frame-ancestors i Content Security Policy

Endepunktet for utlogging støtter både GET og POST.

sid kun for frontchannel-klienter

sid blir inkludert i id_token berre viss klienten er registrert for å motta frontchannel-logout kall.

Hyppigere redirect tilbake til klient med feil

I gammel OIDC-løsning så vil feilsituasjoner ofte føre til at brukeren får feilside i ID-porten og stopper hos oss. I den nye løsningen vil i større grad enn tidligere brukeren bli redirecta tilbake til klienten med en beskrivende feilmelding.

Støtte for implicit flow blir fjernet

Implicit-flow er ikke anbefalt av sikkerhetshensyn i de siste anbefalingene fra IETF. Allerede idag tilbys ikke implicit for nye integrasjoner, kun for eksisterende. I Nye ID-porten fjernes støtten for implicit helt, slik at de som bruker det idag, må skrive om sin løsning til å bruke code flow med pkce. Vi vurderer om vi skal innførere støtte for DPop på sikt.

Claim at_hash fjernes fra id_token

Claim at_hash fjernes fra id_token. at_hash er påkrevd i implicit flow. I authorization code flow er at_hash overflødig.

Innstramming klientautentiseringsmetode

Klientautentiseringsmetoden som er registrert på klient, må benyttes mot autentiswerte endepunktet (f.eks. token-endepunktet).

Innstramming klientautentisering med private_key_jwt

JWT for client_assertion-parameteret må inneholde både claim sub og claim iss. Parameteret client_id må angis mot token-endepunktet, i tillegg til client_assertion. Dette er slik det er dokumentert på gammel løsning, men nye løsning håndhever dette strengere.

Nytt parameter iss i respons fra autorisasjons-endepunktet

Responser fra autorisasjons-endepunktet vil inneholde parameteret iss med verdien fra ID-portens issuer i det aktuelle miljøet. Dette kan brukes til å unngå “mix-up-attacks” og er spesifisert i RFC 9207.

Parameter client_id påkrevd ved bruk av request_uri mot autorisasjons-endepunktet

Ved bruk av pushed authorization request må client_id angis i tilegg til request_uri mot autorisasjonsendepunktet.

Token introspection krever eget scope og klientautentisering

Ved bruk av token introspection-endeounktet må det oppgis klientautentisering. Samme metode som mot token-endepunktet skal benyttes. Klienten må også være registrert med scope idporten:token.introspection. Kontakt oss for hjelp med scopet.

SAML

I ny løsning vil det bli tilbudt en rudimentær SAML-støtte, hvis formål kun er å videreføre eksisterende integrasjoner. Vi vil lage en enkel SAML-til-OIDC-proxy, som vi plasser foran ny OIDC-issuer.

Denne vil støtte SAML Web Browser SSO 2.0 med Artifact Resolution-binding. Det vil bare være støtte for 1 AssertionConsumerURL, og ett kombinert signerings- og krypteringssertifikat.

NameID-verdier vil endre seg ved overgangen. Den faktiske verdien vil være persistent (lik for samme bruker hver gang), selv om SP skulle be om en transient verdi.

Det vil ikke lenger utleveres kontaktopplysninger fra KRR som del av Assertion.

På sikt vil SAML blir faset helt ut.

Pseudonymisering

Pseudonymisering vil bli påvirket av byttet av sub, se ovenfor.

Selve no_pid-scopet videreføres ikke, så kunder må bruke enten opaque tokens eller pseudonymiserende scopes.

Alternativ innloggings-lenke

Funsksjonaliteten blir ikke videreført.