Hjem  >  eFormidling  >  Utvikling  >  Dokumenttyper

Arkivmelding

Arkivmeldingen inneholder arkivspesifikke metadata og er utformet for kommunikasjon mellom sak- og arkivsystem. Den ble spesifisert i samarbeid mellom Acos og Digitaliseringsdirektoratet. Den er også tatt i bruk hos KS og flere leverandører av sak- og arkivsystem.

Det finnes per i dag flere varianter av arkivmeldingen. Den varianten som brukes i eFormidling har tatt utgangspunkt i NOARK 5 versjon 3.1 og er definert i arkivmelding.xsd. Arkivmelding.xsd definerer typen arkivmelding.

Felt Type Påkrevd
system string ja
meldingId string ja
tidspunkt datetime ja
antallFiler heltall ja
mappe tilpasset fra NOARK mappe enten mappe eller basisregistrering
basisregistrering tilpasset fra NOARK basisregistrering enten mappe eller basisregistrering

Arkivmelding bruker typene fra NOARK med en del tilpasninger. NOARK-typene er kopiert og tilpasset fra NOARK-skjemaet arkivstruktur.xsd til arkivmelding.xsd. NOARK-skjemaet metadatakatalog.xsd brukes uendret.

eFormidlings krav til utforming av arkivmeldinger som sendes med grensesnittet eFormidling 2:

 • validerer ihht. arkivmelding.xsd
 • arkivmelding skal inneholde en saksmappe
 • saksmappen skal inneholde en journalpost
 • det tas bare hensyn til dokumentobjekt under tilhørende dokumentbeskrivelse

Ved mottak av arkivmeldingen kan en ikke basere seg på å validere mot arkivmelding.xsd fordi det i enkelte tilfeller vil mangle tilstrekkelig informasjon til å produsere en gyldig arkivmelding. Dette gjelder meldinger sendt fra eFormidlings grensesnitt BEST/EDU og meldinger mottatt fra KS SvarInn.

Eksempel

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<arkivmelding xmlns="http://www.arkivverket.no/standarder/noark5/arkivmelding" 
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  xsi:schemaLocation="http://www.arkivverket.no/standarder/noark5/arkivmelding arkivmelding.xsd">
  <system>SaMock</system>
  <meldingId>3380ed76-5d4c-43e7-aa70-8ed8d97e4835</meldingId>
  <tidspunkt>2017-05-23T12:46:00</tidspunkt>
  <antallFiler>1</antallFiler>
  
  <mappe xsi:type="saksmappe">
    <systemID>43fbe161-7aac-4c9f-a888-d8167aab4144</systemID>
    <tittel>En tittel</tittel>
    <opprettetDato>2017-06-01T10:10:12.000+01:00</opprettetDato>
    <opprettetAv/>
    <klassifikasjon>
      <referanseKlassifikasjonssystem>Funksjoner</referanseKlassifikasjonssystem>
      <klasseID>KlasseId</klasseID>
      <tittel>En tittel</tittel>
      <opprettetDato>2017-05-23T21:56:12.000+01:00</opprettetDato>
      <opprettetAv>SaMock</opprettetAv>
    </klassifikasjon>
    <klassifikasjon>
      <referanseKlassifikasjonssystem>Objekter</referanseKlassifikasjonssystem>
      <klasseID>20500</klasseID>
      <tittel>En tittel</tittel>
      <opprettetDato>2017-05-23T21:56:12.000+01:00</opprettetDato>
      <opprettetAv>SaMock</opprettetAv>
    </klassifikasjon>
    <basisregistrering xsi:type="journalpost">
      <systemID>430a6710-a3d4-4863-8bd0-5eb1021bee45</systemID> 
      <opprettetDato>2012-02-17T21:56:12.000+01:00</opprettetDato>
      <opprettetAv>SaMock</opprettetAv>
      <arkivertDato>2012-02-17T21:56:12.000+01:00</arkivertDato>
      <arkivertAv>SaMock</arkivertAv>
      <referanseForelderMappe>43fbe161-7aac-4c9f-a888-d8167aab4144</referanseForelderMappe>
      <dokumentbeskrivelse>
        <systemID>3e518e5b-a361-42c7-8668-bcbb9eecf18d</systemID>
        <dokumenttype>Bestilling</dokumenttype>
        <dokumentstatus>Dokumentet er ferdigstilt</dokumentstatus>
        <tittel>Eksempeldokument</tittel>
        <opprettetDato>2012-02-17T21:56:12.000+01:00</opprettetDato>
        <opprettetAv>SaMock</opprettetAv>
        <tilknyttetRegistreringSom>Hoveddokument</tilknyttetRegistreringSom>
        <dokumentnummer>1</dokumentnummer>
        <tilknyttetDato>2012-02-17T21:56:12.000+01:00</tilknyttetDato>
        <tilknyttetAv>SaMock</tilknyttetAv>
        <dokumentobjekt>
          <versjonsnummer>1</versjonsnummer>
          <variantformat>Produksjonsformat</variantformat>
          <opprettetDato>2012-02-17T21:56:12.000+01:00</opprettetDato>
          <opprettetAv>Landlord</opprettetAv>
          <referanseDokumentfil>test.pdf</referanseDokumentfil>
        </dokumentobjekt>
      </dokumentbeskrivelse>
      <tittel>En tittel</tittel>
      <offentligTittel>En offentlig tittel</offentligTittel>
      
      <virksomhetsspesifikkeMetadata>
        <forvaltningsnummer>20050</forvaltningsnummer>
        <objektnavn>Objektnavn</objektnavn>
        <eiendom>200501</eiendom>
        <bygning>2005001</bygning>
        <bestillingtype>Materiell, elektro</bestillingtype>
        <rammeavtale>K-123123-asd</rammeavtale>
      </virksomhetsspesifikkeMetadata>
      
      <journalposttype>Utgående dokument</journalposttype>
      <journalstatus>Journalført</journalstatus>
      <journaldato>2017-05-23</journaldato>
      <korrespondansepart>
        <korrespondanseparttype>Mottaker</korrespondanseparttype>
        <korrespondansepartNavn>Mottakers navn</korrespondansepartNavn>
      </korrespondansepart>    
    </basisregistrering>
    <saksdato>2017-06-01</saksdato>
    <administrativEnhet>Admenhet</administrativEnhet>
    <saksansvarlig>Saksansvarlig</saksansvarlig>
    <saksstatus>Avsluttet</saksstatus>
  </mappe>
</arkivmelding>

Tilpasninger til NOARKs typer

I arbeidet med arkivmeldingen ble en del NOARK-typer fjernet fordi de ikke ble vurdert som relevante ved meldingsutveksling: arkiv, arkivskaper, arkivdel, klassifikasjonssystem, moetemappe, moetedeltaker, moeteregistrering, konvertering, kassasjon, utfoertKassasjon, sletting, elektroniskSignatur og klasse.

Av samme grunn er en del element fra de gjenværende NOARK-typene fjernet:

 • mappe.kassasjon
 • saksmappe.utlaantDato og saksmappe.utlaantTil
 • registrering.kassasjon
 • dokumentbeskrivelse.kassasjon, dokumentbeskrivelse.utfoertKassasjon, dokumentbeskrivelse.sletting og dokumentbeskrivelse.elektroniskSignatur
 • dokumentobjekt.format, dokumentobjekt.formatDetaljer, dokumentobjekt.sjekksum, dokumentobjekt.sjekksumAlgoritme, dokumentobjekt.filStoerrelse, dokumentobjekt.elektroniskSignatur og dokumentobjekt.konvertering

Av samme grunn er en del element fra de gjenværende NOARK-typene gjort frivillige:

 • mappe.mappeID, mappe.avsluttetDato, mappe.avsluttetAv, mappe.mappe og mappe.registrering
 • journalpost.korrespondansepart

For å unngå risiko for kollisjoner på tvers av system er mappe.systemID, registrering.systemID, dokumentbeskrivelse.systemID og klasse.systemID omgjort til å kreve UUID istdenfor en vilkårlig string.

I tillegg er det gjort noen strukturelle endringer:

 • Registrering er omgjort fra at referanseArkivdel er frivillig til å kreve at en av referanseArkivdel, referanseForelderMappe (ny) eller referanseKlasse (ny) må oppgis
 • Mappe er utvidet med ReferanseForeldermappe og klassifikasjon (ny type)
 • mappe.registrering er endret til mappe.basisregistrering
 • basisregistrering.registreringsID er flyttet til registrering.registreringsID
 • registrering er omgjort fra å inneholde en liste av enten dokumentbeskrivelser eller dokumentobjekt til å inneholde en liste av dokumentbeskrivelser og dokumentobjekt blandet

Se gjerne relevante XSDer