Hjem  >  idporten  >  oidc

Sammen med tverrsektorielt datasamarbeid foregår det en pilot med uttesting av Ansattporten som innlogging til skyplatformer. Målet er å kunne dele data ut av egen virksomhet ved å benytte de nasjonale tillittsløsningene til å bekrefte identitet og ansettelsesforhold. Ansettelsesforholdet bestemmes av roller i Altinn.

Overordna beskrivelse

Se under for status og oppsett hos den aktuelle skyleverandøren.

PT er ikke valg av organisasjon du ønsker å representer med i flyten hos noen av skyleverandørene, men dette ønsker vi å få på plass så snart som mulig. Dette forutsetter endringer i Ansattporten for å at leverandører som ikke støtter Rich Authorization Requests (RAR) Proposed Standard skal kunne være fremoverkompatible.

I Google Cloud Platform

Produktet i bruk heter workforce indentity federation og er kostnadsfritt i seg selv. Tilgang blir gitt både til en federert versjon av google cloud console og programmatisk tilgang via api eller cli. Begge disse krever informasjon om workforce_pool_provider_id, for eksempel locations/global/workforcePools/myorg-ansattportenpool/providers/myorg-ansattportenprovider

Oppsett av workforce indentity federation

Oppsett av provider pool og provider skjer på følgende måte

# gcp org
export ORG_ID=123456789012

gcloud iam workforce-pools list --location=global --organization=$ORG_ID

# Create workforce pool

export WORKFORCE_POOL_ID=ansattportenpoc

# Let session last two hours
export SESSION_DURATION="7200s"

gcloud iam workforce-pools create $WORKFORCE_POOL_ID \
	--organization=$ORG_ID \
	--description="Ansattporten workforce pool poc" \
	--session-duration=$SESSION_DURATION \
	--location=global

export WORKFORCE_PROVIDER_ID=ansattportenpocprovider

export WORKFORCE_PROVIDER_NAME=locations/global/workforcePools/$WORKFORCE_POOL_ID/providers/$WORKFORCE_PROVIDER_ID

echo "$WORKFORCE_PROVIDER_NAME"


echo "Redirect url will be:"
echo "https://auth.cloud.google/signin-callback/$WORKFORCE_PROVIDER_NAME"

export CLOUD_SIGNIN_URL="https://auth.cloud.google/signin/$WORKFORCE_PROVIDER_NAME?continueUrl=https://console.cloud.google/"

echo "Cloud sign in url will be:"
echo "$CLOUD_SIGNIN_URL"

# Inntil ansattporten-integrasjon er produksjonssatt hos DigDir kan man benytt testmiljøet ansattporten.dev:
export ANSATTPORTEN_URI=https://ansattporten.dev

Sett opp en klient i samarbeidsportalen i rett miljø: https://sjolvbetjening.test.samarbeid.digdir.no og bruk redirect url som printes over. Type er client_secret_basic.

opprettet klient

export ANSATTPORTEN_CLIENT_ID=<verdi fra nyopprettet client>
export ANSATTPORTEN_SECRET=<verdi fra nyopprettet client secret>

Se integrasjonsguide for issuer i andre miljøer.

Gi prosjekttilgang

Det er nødvendig å gi brukeren prosjekttilgang.

Vi oppnådde det ved å gi rollen storage.objectViewer. Det bør være mulig å stramme dette mer inn, og det jobber vi med å få til. Vi foreslår å forsøke med rollen roles/browser, som skal gi mindre tilgang.

For å utføre tilgangsendringen benyttes følgende kommando:

gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID \
  --role="roles/browser" \
  --member="principalSet://iam.googleapis.com/locations/global/workforcePools/ansattportenpoc/attribute.orgno/0192:311046349"

Hvis det ikke fungerer, så forsøk med storage.objectViewer. Hvis du har et bedre forslag, så si ifra til oss.

Begrens til login fra kun en spesifikk organisasjon

Tilgang til innlogging kan begrensens med attribute-condition. Dette er valgfritt, men kan være fornuftig å begrense tilgangen. Alternativt kan man benytte attributten orgno definert (attribute.orgno) under i IAM rolle-styring.

export CLIENTORGNO="0192:311046349"

Lag OIDC provider for å Ansattporten være en del av Workforce Pool (ansattportenpoc)

Scope “ansattporten:sjef”, benyttet i web-sso-additional-scopes under, trigger orgvalg hos ansattporten. Kun organisasjoner hvor du er Altinn hovedadminstrator vil vises i organisajonsvelger. DigDir vil kunne raffinere denne funksjonaliteten etterhvert, men er slik i den nåværende testfasen.


gcloud iam workforce-pools providers create-oidc $WORKFORCE_PROVIDER_ID \
	--workforce-pool=$WORKFORCE_POOL_ID \
	--display-name="GCP Ansattporten OIDC provider" \
	--description="GCP Ansattporten OIDC provider" \
	--issuer-uri="$ANSATTPORTEN_URI" \
	--client-id="$ANSATTPORTEN_CLIENT_ID" \
	--client-secret-value="$ANSATTPORTEN_SECRET" \
	--web-sso-response-type="code" \
	--web-sso-assertion-claims-behavior="only-id-token-claims" \
	--web-sso-additional-scopes="ansattporten:sjef" \ # trigger organisasjonsvelger
	--attribute-mapping=google.display_name="assertion.name","google.subject"="assertion.sub",attribute.orgno="assertion.authorization_details[0].reportees[0].ID" \
	--attribute-condition="attribute.orgno=='$CLIENTORGNO'" \ # begrenser tilgang til et spesifikt organisasjonsnummer
	--location=global

Eksempel på innhold i en id-token fra ansattporten

Feltene i tokenet kan benyttes til attribute-mapping og attribute-condition.

{
 "sub" : "A_-1aaa....",
 "amr" : [ "TestID" ],
 "iss" : "https://ansattporten.dev",
 "pid" : "10850199405",
 "locale" : "nb",
 "nonce" : "A_Bcd1.....",
 "aud" : "testclient_ansattporten_openshift_azure",
 "acr" : "substantial",
 "authorization_details" : [ {
  "resource" : "urn:altinn:resource:2480:40",
  "type" : "ansattporten:altinn:service",
  "resource_name" : "Produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene",
  "reportees" : [ {
   "Rights" : [ "Read", "ArchiveDelete", "ArchiveRead" ],
   "Authority" : "iso6523-actorid-upis",
   "ID" : "0192:311046349",
   "Name" : "EKTE TOPP TIGER AS"
  } ]
 } ],
 "auth_time" : 1706617032,
 "name" : "NEPE SKRAVLETE",
 "exp" : 1706617159,
 "iat" : 1706617039,
 "jti" : "61pDTNwdOy0"
}

pid er personnummer. Om det er ansvarlig å benytte dette i google.subject må vurderes av tilbyderen. Vi har valgt å benytte sub for å unngå at personnummer flyter rundt i GCP.

Gi BigQuery tilgang til brukere innlogget via Ansattporten

Man kan spesifisere rettigheter til federerte brukere ved å referere til principalSet i IAM policies. Se dokumentasjon.

Dette kan f.eks. gjøres med kommandolinje-verktøyet bq, eller direkte i BigQuery-grensesnittet.

Dette må gjøres med en json-definisjon. Først bør man hente ned eksisterende rettigheter i json for prosjektet og datasettet.

Vi forutsetter at et datasett som heter navn_2022 finnes i GCP prosjektet ditt.

# PROJECT_ID er GCP prosjektnavn
export PROJECT_ID=skyportendemo
# DATASET er bigquery dataset
export DATASET=navn_2022

Se eksisterende json:

bq show --format=prettyjson "$PROJECT_ID:$DATASET"
{
 "access": [
  {
   "role": "WRITER",
   "specialGroup": "projectWriters"
  },
  {
   "role": "OWNER",
   "specialGroup": "projectOwners"
  },
  {
   "role": "OWNER",
   "userByEmail": "foo@foo.com"
  },
  {
   "role": "READER",
   "specialGroup": "projectReaders"
  }
 ],
 "datasetReference": {
  "datasetId": "navn_2022",
  "projectId": "skyportendemo"
 },
 ...
}

Til denne json-strukturen må det legges til noen rader under access.

Gi tilgang kun til ansatte fra organisasjon med orgnr. 311046349

Man kan gi tilgang til alle fra en workforce pool, eller avgrense med orgnr. Her er eksemplet for å gi tilgang begrenset til orgnr. Andre attributter kan også benyttes. Se dokumentasjon.

Husk at vi over allerede har begrenset workforce deltakelse på organisasjonsnummer.

 ...
 "access": [
 ...
  {
   "iamMember": "principalSet://iam.googleapis.com/locations/global/workforcePools/ansattportenpoc/attribute.orgno/0192:311046349",
   "role": "READER"
  },
  {
   "iamMember": "principalSet://iam.googleapis.com/locations/global/workforcePools/ansattportenpoc/attribute.orgno/0192:311046349",
   "role": "roles/bigquery.user"
  }
 }
 ...

Her er eksemplet for å gi tilgang til alle fra en workforce pool:

 ...
 "access": [
 ...
  {
   "iamMember": "principalSet://iam.googleapis.com/locations/global/workforcePools/$WORKFORCE_POOL_ID/*",
   "role": "READER"
  },
  {
   "iamMember": "principalSet://iam.googleapis.com/locations/global/workforcePools/$WORKFORCE_POOL_ID/*",
   "role": "roles/bigquery.user"
  }
 }
 ...

Lagre den nye json-strukturen i dataset_access.json.

For å utføre tilgangsendringen benyttes følgende kommando:

bq update --source dataset_access.json "$PROJECT_ID:$DATASET"

Ferdig innlogget bruker med synlig navn

Innlogging kan testes på følgende URL:

echo "$CLOUD_SIGNIN_URL"

Her er et screenshot som viser bruker ferdig innlogget i google cloud (https://console.cloud.google):

Ansattporten innlogget i GCP

I Azure

Testet ut med PowerPages og PowerBI-embedded.

I AWS

Ikke påbegynt