Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  nyinf  >  forretningsmeldinger

Forretningsmeldinger

 1. Forretningsmeldingene i Sikker Digital Post
 2. Digital
 3. Utskrift
 4. Leveringskvittering
 5. Aapningskvittering
 6. VarslingFeiletKvittering
 7. MottaksKvittering
 8. ReturPostKvittering
 9. Feil
 10. FlyttetDigitalPost

Forretningsmeldingene i Sikker Digital Post

Alle meldinger er beskrevet i Standard Business Document. Denne klassen inneholder to klasser:

 • Det ene er StandardBusinessDocumentHeader som er felles for alle meldinger.
 • Den andre er Meldingsklassen som enten er av typen Digital, Utskrift, FlyttetDigitalpost, Feil eller en kvittering. Kvittering kan være av typen LeveringsKvittering, VarslingfeiletKvittering, ÅpningsKvittering, eller MottaksKvittering.

Meldingstypene

Digital

Term Forretningsmeldinger
Definisjon Digital melding med tilhørende Dokumentpakke
Kilde DIFI
Kommentar Digital post melding med tilhørende Dokumentpakke er postforsendelsen Avsender sender til Mottaker. Denne inneholder informasjon om hvilken Avsender som er Behandlingsansvarlig, en knytning til dokumentpakken igjennom Dokumentpakkefingeravtrykk og informasjon om behandlingsregler som Postkasseleverandør skal bruke for å tilgjengeliggjøre posten.

Postkassen kvitterer for meldingen gjennom å sende Leveringskvittering til avsender. Leveringskvittering for at postkassen har tatt ansvar for å tilgjengeliggjøre meldingen.

Schema innbyggerpost_dpi_digital_1_0.schema.json

Properties

Identifikator Kardinalitet Datatype
avsender 1..1 avsender
mottaker 1..1 mottaker
dokumentpakkefingeravtrykk 1..1 dokumentpakkefingeravtrykk
maksinportentoken 1..1 maksinportentoken
sikkerhetsnivaa 0..1 sikkerhetsnivaa
virkningsdato 0..1 virkningsdato
virkningstidspunkt 0..1 virkningstidspunkt
aapningskvittering 0..1 aapningskvittering
ikkesensitivtittel 0..1 ikkesensitivtittel
varsler 0..1 varsler

Utskrift

| — | — | | Term | Forretningsmeldinger | | Definisjon | Utskrift melding med tilhørende Dokumentpakke | | Kilde | DIFI | | Kommentar | Utskrift melding med tilhørende Dokumentpakke er postforsendelsen Avsender sender til Mottaker. Denne inneholder informasjon om hvilken Avsender som er Behandlingsansvarlig, en knytning til dokumentpakken igjennom Dokumentpakkefingeravtrykk og informasjon om behandlingsregler som Postkasseleverandør skal bruke for utskrift og forsendelse. |

Postkassen kvitterer for meldingen gjennom å sende Leveringskvittering til avsender. Leveringskvittering for at postkassen har tatt ansvar for å tilgjengeliggjøre meldingen.

Schema innbyggerpost_dpi_utskrift_1_0.schema.json

Properties

Identifikator Kardinalitet Datatype
avsender 1..1 avsender
mottaker 1..1 mottaker
dokumentpakkefingeravtrykk 1..1 dokumentpakkefingeravtrykk
maksinportentoken 1..1 maksinportentoken
utskriftstype 0..1 utskriftstype
retur 0..1 retur
posttype 0..1 posttype

Leveringskvittering

Term Forretningsmeldinger
Definisjon Kvittering på at postkassen eller utskriftstjenesten har tatt ansvar for å tilgjengeliggjøre melding til mottaker. Sendes til Avsender via meldingsformideler.
Kilde DIFI
Kommentar Denne kvitteringen kan Behandlingsansvarlig oppbevare som en garanti på at posten vil bli levert til Mottaker.

For Digital meldinger

Kvitteringen sendes fra Postkasseleverandør når postforsendelsen er validert og de garanterer for at posten vil bli tilgjengeliggjort.
Kvitteringen vil bli sendt så fort Postkassleverandør kan garantere dette, det vil si at leveringskvitteringen vil bli sendt før virkningsdato.

For Utskrift

Kvitteringen leveres når brevene er gjort klar for postlegging. Postleverandøren vil kort tid etterpå komme og hente brevene som er lagt til postlegging.
Postlegging gjøres en gang om dagen på hverdager, så denne typen kvitteringer kan forventes tilgjengelig for Avsender omtrent på samme tidspunkt for alle meldinger som postlegges samme dag.

Schema innbyggerpost_dpi_leveringskvittering_1_0.schema.json

Aapningskvittering

Identifikator  
Term Forretningsmeldinger
Definisjon En KvitteringsMelding til Avsender om at Mottaker har åpnet forsendelsen i sin postkasse.
Kilde DIFI
Kommentar Åpningskvitteringer blir bare sendt dersom dette er bestilt av Avsender i digital meldingen ved å spesifisere dette med propertien aapningskvittering. Mottaker må aksepteres at det sendes en til Avsender for å få lest den digital posten. Mangel på ÅpningsKvittering betyr at Mottaker ikke har lest dokumentet.

Bruk av ÅpningsKvittering er priset for Avsender.

Åpningskvittering vil være påkrevd helt frem til Innbygger har akseptert at kvitteringen sendes til Avsender. Det vil si at Åpningskvittering kan komme lang tid etter at digital meldingen blir sendt.

Anbefalt bruk

Åpningskvittering er en funksjonalitet som brukes av Avsendere kun etter en grundig og dokumentert vurdering.
Funksjonaliteten vil kunne oppleves som påtrengende for Mottaker da man ikke får tilgang til å lese den posten man har mottatt uten å godta at kvitteringen blir sendt.

For mer informasjon om bruk av denne funksjonaliteten kan man ta kontakt med Sentralforvalter.

Schema innbyggerpost_dpi_aapningskvittering_1_0.schema.json

VarslingFeiletKvittering

Term Forretningsmeldinger
Definisjon En Kvitteringsmelding til Avsender om at varsling til Mottaker har feilet og dermed ikke har blitt utført som forutsatt.
Kilde DIFI
Kommentar Dersom Postkasse opplever problemer med å utføre varslingen som spesifisert i meldingen, skal Postkasse informere Avsender om dette ved å sende VarslingfeiletKvittering. Det skal sendes en kvittering for hver forekomst av en feilsituasjon i en spesifisert kanal. Meldinger som angir bruk av flere varslingskanaler kan dermed medføre flere VarslingfeiletKvitteringer. Varslingfeilet kvittering skal sendes seinest dagen etter at varslingen var bestilt.

Se Varsel for mer informasjon om bruken av varsel.

Årsaken til at postkasseleverandør ikke klarer å sende en slik melding kan være en av følgende:

 • Kontaktinformasjonen som er oppgitt er ikke på riktig format.
 • e-post serveren, sms-gateway eller mobiloperatør er ikke tilgjengelig ved sendingstidspunktet slik at varslet ikke ble sendt vellykket
  • Her vil postkasseleverandør gjøre forsøk på resending, men dersom feilen ikke er utbedret innenfor avtalt tidsfrist vil en Varslingfeiletkvittering sendes.
 • Innbygger mottok ikke e-post varselet eller sms-meldingen og feilmelding om dette ble gitt til Postkasseleverandør.
  • Det er begrensninger i forhold til om Postkasseleverandør får slike feilmeldinger tilbake eller ikke. Dette er avhengig av oppsett på e-post serveren Innbyggeren bruker og mobiloperatøren Innbygger er tilknyttet.
   Postkasseleverandør vil etter beste evne tolke de Non-Delivery Reports som mottas og gi en Varslingfeiletkvittering i de tilfeller det er helt sikker at varselet ikke ble levert.

Avsender sin oppfølging av VarslingfeiletKvittering

Alle Avsendere/behandlingsansvarlige må selv gjøre en vurdering av hvorvidt de skal følge opp VarslingfeiletKvittering eller ikke.
Ved mottak av VarslingfeiletKvittering må Avsender vurdere om og hvordan dette skal følges opp mot forskriften. Posten vil være tilgjengelig i postkassen uavhengig av om varselet feilet eller ikke.
Denne vurderingen bør baseres på samme vurdering som de har gjort i forhold til fysisk post, og oppfølgingen av returpost.
Vi i Difi antar at Avsendere/behandlingsansvarlige har svært forskjellig oppfølging av returpost.

 • Her er noen eksempler:
  • Avsendere som i dag har valgt å ikke følge opp returpost men makulerer alle returpost direkte kan også gjøre det samme for VarslingfeiletKvittering.
  • Avsendere som i dag følger opp all returpost, og gjør tiltak ovenfor den personen som ikke har mottatt dokumentet bør gjøre samme tiltak ovenfor denne personen når det kommer VarslingfeiletKvittering
  • Avsendere som i dag mottar og logger returpost, men ikke gjør noe aktiv oppfølging, bør logge VarslingfeiletKvittering.

Denne anbefalingen og eksemplene baserer seg selvsagt på den forutsetning at Avsendere/behandlingsansvarlige har etablerte rutiner basert på en gjennomført vurdering.

Schema innbyggerpost_dpi_varslingfeiletkvittering_1_0.schema.json

Properties

Identifikator Kardinalitet Datatype
beskrivelse 0..1 string
varslingskanal 1..1 string epost/sms

MottaksKvittering

Identifikator  
Term Forretningsmeldinger
Definisjon En Kvitteringsmelding til Avsender om at utskrift og forsendelsestjenesten har mottatt forsendelsen og har lagt den klar for utskrift.
Kilde DIFI
Kommentar Denne Kvitteringen leveres tilbake så fort utskrift og forsendelsestjenesten har mottatt forsendelsen og validert at den kan skrives ut. Forsendelsen vil så legges i kø og tas med i neste utskriftsjobb for denne type post.

Schema innbyggerpost_dpi_mottakskvittering_1_0.schema.json

ReturPostKvittering

Identifikator  
Term Forretningsmeldinger
Definisjon En Kvitteringsmelding fra Utskriftstjenesten til Avsender om at post ikke kunne leveres til Mottaker.
Kilde DIFI
Kommentar Dette er Kvittering på at posten har kommet i retur og har blitt makulert.

Kvitteringen leveres når brevene er mottatt i retur av utskrift og forsendelsestjenesten, registrert og makulert. Dette forutsetter at avsender har valgt å benytte denne tjenesten i feltet (Link til /felles/returPostStrategi.md) i opprinnelig melding.
Kvitteringen vil komme flere dager etter at en forsendelse er sendt til utskrift og forsendelsetjenesten, dette er overordne de steg som skal gjennomføres før Avsender får ReturpostKvittering

Steg Beskrivelse Antatt tidsbruk
Utskrift Brevet skrives ut og postlegges 1 dag
Forsendelse Brevet forsendes til Avsender 2 til 5 dager
Retur til EA tjeneste Brev som ikke kan leveres vil bruke noe tid tilbake til retur tjenesten 1 til 2 dager
Behandling av returpost Brev makuleres og kvittering skapes 2 - 4 dager
Retur av kvittering Kvittering gjøres tilgjengelig i meldingsformidler Umiddelbart

Schema innbyggerpost_dpi_returpostkvittering_1_0.schema.json

Feil

Beskrivelse

Feilmelding sendes fra Postkasseleverandør når det oppstår en uventet feil som ikke kan håndteres av postkasseleverandør innenfor SLA krav.
Feilene kategoriseres overordnet i to typer, enten som klient feil som Avsender må rette opp i eller som server feil som oppstår hos postkasseleverandør.

Håndtering av klient feil

Feil kategorisert som klientfeil vil komme dersom Avsender har sendt en digital postmelding som ikke kan behandles av Postkasseleverandør.
Dette kan være feil som f.eks:

 • Adresseringen til Mottaker er feil
 • Postkasseleverandør kan ikke dekryptere dokumentpakken
 • Varslingreglene bryter med forretningsregler
 • Virkningsdato er satt for langt frem i tid

Generelt vil dette være alle feil med Digital meldignen Utskrift meldingen og Dokumentpakken.

Feilen må utbedres og ny meldin må sendes.

Håndtering av server feil

Feil kategorisert som serverfeil vil oppstå dersom postkasseleverandør har interne feil som stopper behandlingen av den digitale postmeldingen.

Schema innbyggerpost_dpi_feil_1_0.schema.json

Properties | Identifikator | Kardinalitet | Datatype | | — | — | — | | avsender | 1..1 | avsender | | mottaker | 1..1 | mottaker | | maksinportentoken | 1..1 | maksinportentoken | | tidspunkt | 1..1 | tidspunkt string - date-time iht RFC 3339, section 5.6 | | feiltype | 0..1 | feiltype string KlIENT/SERVER| | detaljer | 0..1 | detaljer string|

Kodeverk for feiltype

feiltype kan ha følgende verdi:

Kodeverdi Beskrivelse
KLIENT Feilen kommer pga. feil på input eller andre feil der Avsender må rette opp i årsaken til feilen
SERVER Feilen kommer av feil på sentral infrastruktur. Avsender må ta kontakt med Sentralforvalter for å få rettet opp i feilen.

FlyttetDigitalPost

Identifikator  
Term Forretningsmeldinger
Definisjon En digital melding med tilhørende Dokumentpakke som flyttes fra en postkasseleverandør til en annen
Kilde DIFI
Kommentar Denne meldingstypen brukes kun imellom Postkasseleverandørene og ikke av Avsender. Den brukes dersom Innbygger velger å flytte sin post over til en annen postkasseleverandør.

Det er den opprinnelige Dokumentpakken som skal sendes til ny postkasse ved flytting av post. Denne pakkes inn i en FlytteDigitalpostMelding.
Dette er en forretningsmelding som likner DigitalPostMelding, men med noe informasjon om statusen på posten.
Postkasseleverandøren som sender denne posten står som databehandler for meldingen.

Regler for hvilken post som kan flyttes

Post med følgende tilstander kan flyttes:

 • Post innbygger har behandlet.
 • Post som opprinnelig krevde varsling, der varsling er utført eller avsluttet som følge av innbyggers behandling.
 • Post som opprinnelig krevde åpningskvittering, som nå er åpnet og åpningskvittering er sendt.
 • Post som opprinnelig ikke kom med krav om åpningskvittering eller varslinger kan flyttes.

Post med følgende tilstander ikke kan flyttes:

 • Post som har en virkningsdato frem i tid.
  • Denne posten er ikke tilgjengelig/synlig for innbygger og kan dermed ikke flyttes.
 • Post som krever åpningskvittering, der innbygger ikke har åpnet brevet er ikke å betrakte som tilgjengelig
  • Postkasseleverandøren som mottar flyttet post kan ikke sende kvitteringer til opprinnelig avsender.
  • Dermed skal postkasseleverandøren først sikre at åpningskvittering sendes til Avsender før det er mulig å flytte posten.
 • Post der det er bestilt Varsling og varslingene ikke er ferdig utført
  • Postkasseleverandøren som mottar flyttet post kan ikke sende kvitteringer til opprinnelig avsender.
  • Dermed skal opprinnelig postkasseleverandør først sikre at alle bestilte varslinger blir utført eller at Avsender blir informert om at varsling har feilet før posten kan flyttes.

Schema innbyggerpost_dpi_flyttet_1_0.schema.json

Properties

Identifikator Kardinalitet Datatype
avsender 1..1 avsender
mottaker 1..1 mottaker
dokumentpakkefingeravtrykk 1..1 dokumentpakkefingeravtrykk
maksinportentoken 1..1 maksinportentoken
sikkerhetsnivaa 0..1 sikkerhetsnivaa
virkningsdato 0..1 virkningsdato
virkningstidspunkt 0..1 virkningstidspunkt
aapningskvittering 0..1 aapningskvittering
ikkesensitivtittel 0..1 ikkesensitivtittel
varsler 0..1 varsler
mottakstidspunkt 0..1 string - date
aapnet] 0..1 boolean