Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  nyinf  >  standardBusinessDocument

StandardBusinessDocument

 1. Standard Business Document (SBD)
 2. Standard Business Document Header
 3. Sender
 4. Receiver
 5. DocumentIdentification
 6. BusinessScope

Standard Business Document (SBD)

Standard Business Document er en GS1 standard utviklet for å forenkle utveksling av dokumenter i en B2B kontekst.

For å senke risiko ved overgang har vi valt å beholde denne strukturen på forretningsmeldingen, men “oversatt” den til JSON.

Standardkonvolutten inneholder informasjon for identifisering, adressering og ruting av forretningsmeldingen. SBD er obligatorisk i neste versjon av PEPPOL infrastrukturen for fakturaformidling.

I sikker digital post blir Standard Business Document brukt til å sende:

 • informasjonen som meldingsformidler trenger for å formidle meldingen
 • identifisering og knytningen mellom forretningsmeldingen
 • informasjon som postboksen trenger for å presentere og håndtere dokumentpakken

Klassediagram

Properties

Identifikator Kardinalitet Datatype Kommentar
standardBusinessDocumentHeader 1..1 sh:StandardBusinessDocument Informasjon for å formidle postforsendelsen
melding 1..1 Melding Forretningsmelding identifisert i documentIdentification

Eksempel

{
  "standardBusinessDocument": {
    "standardBusinessDocumentHeader": {
      "headerVersion": "1.0",
      "sender": [
        {
          "identifier": {
            "authority": "iso6523-actorid-upis",
            "value": "0192:<orgnr>"
          }
        }
      ],
      "receiver": [
        {
          "identifier": {
            "authority": "iso6523-actorid-upis",
            "value": "0192:<orgnr>"
          }
        }
      ],
      "documentIdentification": {
        "standard": "urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:xsd:digital::digital##urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:schema:digital::1.0",
        "typeVersion": "1.0",
        "instanceIdentifier": "ff88849c-e281-4809-8555-7cd54952b916",
        "type": "digital",
        "creationDateAndTime": "2021-04-11T15:29:58.753+02:00"
      },
      "businessScope": {
        "scope": [
          {
            "type": "ConversationId",
            "instanceIdentifier": "37efbd4c-413d-4e2c-bbc5-257ef4a65a45",
            "identifier": "urn:fdc:digdir.no:2020:profile:egovernment:innbyggerpost:digital:ver1.0"
          }
        ]
      }
    },
    "digital": {
      "avsender": {
        "virksomhetsidentifikator": {
          "authority": "iso6523-actorid-upis",
          "value": "0192:999888999"
        }
      },
      "mottaker": {
        "personidentifikator": {
          "authority": "iso3166-1-alfa2",
          "value": "NO:17050411111"
        },
        "postkasseadresse": "ola.nordmann#9YDT"
      },
      "dokumentpakkefingeravtrykk": {
        "digestMethod": "",
        "digestValue": "5f2652040b33bccfd8c5f06e2beffc1ab822830807e8d0f0b721503e60df0eb6"
      },
      "maskinportentoken": "aølkdsølkdsj==",
      "sikkerhetsnivaa": 3,
      "virkningsdato": "2021-01-01",
      "aapningskvittering": false,
      "ikkesensitivtittel": {
        "tittel": "ikkeSensitivTittel",
        "spraak": "NO"
      },
      "varsler": {
        "epostvarsel": {
          "epostadresse": "test@epost.no",
          "varslingstekst": "Dette er en varslingstekst",
          "spraak": "NO",
          "repetisjoner": [
            1,
            7
          ]
        },
        "smsvarsel": {
          "mobiltelefonnummer": "12345678",
          "varslingstekst": "Dette er en varslingstekst",
          "spraak": "NO",
          "repetisjoner": [
            1,
            7
          ]
        }
      }
    }
  }
}

Standard Business Document Header

Identifikator  
Term StandardBusinessDocument
Definisjon Informasjon relatert til ruting og adressering av en melding. Forkortelse: SBDH. Avsender og mottaker definert i SBDH vil alltid reflektere de tekniske endepunktene i meldingsutvekslingen.
Kilde GS1

Schema JSON schema for Standard Business Document Header

Properties

Identifikator Kardinalitet Datatype Kommentar
headerVersion 1..1 string “1.0”
sender 1..1 sbdh:Sender Identifikator (organisasjonsnummer) til virksomheten som initierer (er avsender) i meldingsprosessen. Alle kvitteringer skal addresseres til denne parten som mottaker
receiver 1..1 sbdh:Receiver Identifikator (organisasjonsnummer) til virksomheten som er sluttmottaker i meldingsprosessen. Ved initiell sending av melding vil dette alltid være en postboks eller utskriftsleverandør.
documentIdentification 1..1 sbdh:DocumentIdentification Unik identifikator for meldingen, generert av Avsender
businessScope 1..1 sbdh:BusinessScope Unik identifikator for konversasjonen, knytter meldinger og tilhørende kvitteringer sammen

Kommentar

Sender/Receiver indikerer retning på meldingsprosessen. For eksempel i FormidleDigitalPostForsendelse prosessen så vil Sender være Databehandler og Receiver være Postkasse.

Merk også at Sikker Digital Post sin bruk av SBDH er strengere enn den offisielle standarden (BusinessScope er obligatorisk i Sikker Digital Post). Konsekvesen er at man kan få en forretningsrelatert feilmelding selv om XML’en validerer mot xsd.

Eksempel: Digital melding fra Databehandler til Postkasseleverandør

** En melding fra Databehandler med orgnummer: 123456789 til Postkasseleverandør med orgnummer: 987654321

** Databehandler har generert en unik DocumentIdentification.InstanceIdentifier for denne meldingen: “35e21e33-22b3-4554-9707-5fa829ee8bc0”

** Databehandler har generert en unik BusinessScope.InstanceIdentifier for hele konversasjonen: “37efbd4c-413d-4e2c-bbc5-257ef4a65a45”

*** Dette vil brukes for å knytte seinere meldinger i samme konversasjon sammen.

{
  "standardBusinessDocumentHeader": {
    "headerVersion": "1.0",
    "sender": [
      {
        "identifier": {
          "authority": "iso6523-actorid-upis",
          "value": "0192:123456789"
        }
      }
    ],
    "receiver": [
      {
        "identifier": {
          "authority": "iso6523-actorid-upis",
          "value": "0192:987654321"
        }
      }
    ],
    "documentIdentification": {
      "standard": "urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:xsd:digital::digital##urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:schema:digital::1.0",
      "typeVersion": "1.0",
      "instanceIdentifier": "35e21e33-22b3-4554-9707-5fa829ee8bc0",
      "type": "digital",
      "creationDateAndTime": "2021-04-11T15:29:58.753+02:00"
    },
    "businessScope": {
      "scope": [
        {
          "type": "ConversationId",
          "instanceIdentifier": "37efbd4c-413d-4e2c-bbc5-257ef4a65a45",
          "identifier": "urn:fdc:digdir.no:2020:profile:egovernment:innbyggerpost:digital:ver1.0"
        }
      ]
    }
  }
}

Eksempel: Leveringskvittering fra Postkasseleverandør til Databehandler

**En melding fra Postkasseleverandør med orgnummer: 987654321 til Databehandler med orgnummer: 123456789

**Postkasseleverandør har generert en unik DocumentIdentification.InstanceIdentifier for denne meldingen: “12e57bde-ea5d-43ee-96b6-e2cf73f8311e”

**Postkasseleverandør bruker den BusinessScope.InstanceIdentifier som Databehandler har generert.

{
  "standardBusinessDocumentHeader": {
    "headerVersion": "1.0",
    "sender": [
      {
        "identifier": {
          "authority": "iso6523-actorid-upis",
          "value": "0192:987654321"
        }
      }
    ],
    "receiver": [
      {
        "identifier": {
          "authority": "iso6523-actorid-upis",
          "value": "0192:123456789"
        }
      }
    ],
    "documentIdentification": {
      "standard": "urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:xsd:digital::leveringskvittering##urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:schema:leveringskvittering::1.0",
      "typeVersion": "1.0",
      "instanceIdentifier": "12e57bde-ea5d-43ee-96b6-e2cf73f8311e",
      "type": "digital",
      "creationDateAndTime": "2021-04-11T15:29:58.753+02:00"
    },
    "businessScope": {
      "scope": [
        {
          "type": "ConversationId",
          "instanceIdentifier": "37efbd4c-413d-4e2c-bbc5-257ef4a65a45",
          "identifier": "urn:fdc:digdir.no:2020:profile:egovernment:innbyggerpost:digital:ver1.0"
        }
      ]
    }
  }
}

Sender

Identifikator  
Term StandardBusinessDocument
Definisjon Avsender som har initiert en meldingsprosess mot meldingsutvekslingsrammeverket.
Kilde GS1
Kommentar Sender den som har signert Standard Business Document. Regler for hvem som opptrer som Sender er beskrevet under.

*For digital post meldinger er Sender

*For digital post kvitteringer er Sender

Properties

Identifikator Kardinalitet Datatype Kommentar
authority 1..1 Henviser til identitesautoritet. For orgnr angi iso6523-actorid-upis, for personnummer iso3166-1 Peppol ICD List
identifier 1..1 https://difi.github.io/felleslosninger/virksomhetsidentifikator.html Angis i på formen :

Eksempel

{
  "sender": [
      {
        "identifier": {
          "authority": "iso6523-actorid-upis",
          "value": "0192:123456789"
        }
      }
    ],
}

Receiver

Identifikator  
Term StandardBusinessDocument
Definisjon Sluttmottaker i en meldingsprosess.
Kilde GS1
Kommentar Regler for hvem som opptrer som Receiver er beskrevet under.

*For digtal meldinger er Receiver

*For kvitteringer er Receiver

Properties

Identifikator Kardinalitet Datatype Kommentar
authority 1..1 Henviser til identitesautoritet. For orgnr angi iso6523-actorid-upis, for personnummer iso3166-1 Peppol ICD List
identifier 1..1 https://difi.github.io/felleslosninger/virksomhetsidentifikator.html Angis i på formen :

Eksempel

{
  "receiver": [
      {
        "identifier": {
          "authority": "iso6523-actorid-upis",
          "value": "0192:987654321"
        }
      }
    ],
}

DocumentIdentification

Identifikator  
Term StandardBusinessDocument
Definisjon inneholder identifikasjon om dokumentet
Kilde GS1

Attributer

Identifikator Kardinalitet Datatype Verdi
Standard 1..1 string Id til en av de gyldige meldingstypene
TypeVersion 1..1 string “1.0”
InstanceIdentifier 1..1 string - uuid Unik identifikator for meldingen (UUID). Opprettet av Databehandler
Type 1..1 string Type forretningsmelding. Skal alltid være “local-name” melding objektet Melding. Se kodeverk under
MultipleType 0..0 boolean brukes ikke
CreationDateAndTime 1..1 string - dateTime Tidspunkt for oppretting av Standard Business Document

Kodeverk: Type

I Sikker Digital Post vil type være en av følgende:

 • digital
 • utskrift
 • flyttet
 • feil
 • levertkvittering
 • varslingfeiletkvittering
 • aapningskvittering
 • mottakskvitteirng
 • returpostkvittering

Eksempel

{
 "documentIdentification": {
   "standard": "urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:xsd:digital::digital##urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:schema:digital::1.0",
   "typeVersion": "1.0",
   "instanceIdentifier": "35e21e33-22b3-4554-9707-5fa829ee8bc0",
   "type": "digital",
   "creationDateAndTime": "2021-04-11T15:29:58.753+02:00"
 }
}

BusinessScope

Identifikator  
Term StandardBusinessDocument
Definisjon inneholder identifikasjon om dokumentet
Kilde GS1

Properties

Identifikator Kardinalitet Datatype Verdi
type 1..1 string “ConversationId”
instanceIdentifier 1..1 string - uuid Unik identifikator for konversasjonen (UUID). Identifikator som binder meldinger og tilhørende kvitteringer/feilmeldinger sammen. Opprettet av Databehandler. Se format under.
identifier 1..1 string Prosess meldingen tilhører i hennold til meldingstypene

Eksempel

{
  "businessScope": {
      "scope": [
        {
          "type": "ConversationId",
          "instanceIdentifier": "37efbd4c-413d-4e2c-bbc5-257ef4a65a45",
          "identifier": "urn:fdc:digdir.no:2020:profile:egovernment:innbyggerpost:digital:ver1.0"
        }
      ]
    }
}