Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  nyinf  >  oversikt

Ny transportinfrastruktur

Denne dokumentasjonen beskriver ny og kommende transportinfrastruktur for digital post til innbyggere, samt hvordan en kan ta denne i bruk og integrere egne avsendersystemer. Trenger du tilgang til tidligere/utgått DPI-dokumentasjon finnes denne her

Bakgrunn

Den proprietære transportinfrastrukturen for Digital Postkasse til innbyggere skal erstattes med en standard-infrastruktur for meldingsutvekling i det offentlige, dvs 4-hjørnes-modell med CEF eDelivery/PEPPOL. Følgende aktører inngår:

 • Hjørne 1: Avsender (og evt. avsender sin leverandør/databehandler)
 • Hjørne 2: Avsenders aksesspunkt-leverandør
 • Hjørne 3: Postkasse- og utskriftsleverandørs aksesspunktleverandør
 • Hjørne 4: Postkasse- og utskriftsleverandør

Vi ser altså at den sentraliserte Meldingsformidleren blir erstattet av et distribuert nettverk av aksesspunkt-leverandører.

Av sikkerhetsgrunner må derfor:

 • meldingsformatet i DPI endres noe

samt noen av Meldingsformidlers oppgaver flyttes til tjenesteleverandører i hjørne 4:

 • validere ende-til-ende integritet på sendte meldinger
 • validere at avsender har tillatelse til å sende digital post
 • dersom en melding er sendt av en databehandler, validere at databehandler har lov til å opptre på vegne av avsender
 • sørge for at kvitteringer blir sendt tilbake til rett system uavhengig av om avsender bruker databehandler eller ikke

Det må etableres en ny transport-protokoll mellom hjørne 1 og hjørne 2. I tradisjonell PEPPOL-tenking er dette noe som markedsaktørene selv skal ta fram - dvs i prinsippet er dette opp til aksesspunktleverandørene selv å bestemme. Siden Digdir ønsker å gjøre en anskaffelse av aksesspunktleverandørtjenester for formidling av digital post, som de fleste avsendere kommer til å benytte, er det hensiktismessig at Digdir kravstiller en protokoll som skal brukes av denne leverandøren. Det hindrer ikke andre aktører å implementere andre, egne protokoller.

Protokoll mellom hjørne 2 og 3 er bestemt av PEPPOL, og heter AS4. Protokoll mellom hjørne 3 og tjenesteleverandører i hjørne 4 bør avtales bilateralt mellom disse aktørene i samarbeid med Digdir.

Revidert meldingsformat- og transportformat i DPI

Motivasjon bak revidert meldings- og transportformat i DPI:

 • Minst mulig endringer på eksisterende format, da både avsender-systemer og postkasse-leverandører støtter dette.
 • Må ta høyde for at en aksesspunktleverandør i PEPPOL kan bli kompromittert av en angriper som vil forsøke å injisere falske meldinger
 • Fjerne ebMS 3.0 som transportformat mellom Databehandler og Meldingsformidler, da erfaring viser at denne er relativt komplisert å ta i bruk, og vil være lite attraktiv for potensielle aksesspunktleverandører å måtte implementere, og heller innføre en moderne og sikker lettvektsprotokoll som REST.
 • Gjenbrukbart format også for andre meldinger i eMeldingsinfrastrukturen
 • Utviklervenlig format med høyt rammeverk- og produktstøtte, for å gjøre det så lett som mulig å sende meldinger fra hjørne 1.

Revidert meldings- og transportformat i DPI innebærer derfor:

 1. Dokumentpakken, dvs ASiC-pakken beholdes uendret
 2. Forretningsmeldingene beholdes også stort sett uendret, men:
  • Formatet skal endres fra XML til JSON for å bli mer tilpasset vanlig REST-bruk
  • json-schema følge dagens xsd så langt det lar seg gjøre. * Strukturen er fremdeles en SBD, dvs. består av
  • Først en SBDH, nå JSON-ifisert.
  • Så selve forretningsmeldinga (eks. digitalpostmelding), også JSON-ifisert * Maskinporten-token må inkluderes i forretningsmeldinga slik at PK-leverandør kan motta dette som bevis på tillatelse til å sende post * Hele SBD’en må signeres på meldingsnivå for å sikre ende-til-ende integritet, og den må defor da bli en JWT.

Grensesnittsdefinisjoner

REST-api mellom Avsender og Hjørne 2

Aksesspunkt-leverandør i hjørne 2 skal tilby et enkelt REST-endepunkt som Avsender bruker for å sende post og hente kvitteringer.

REST-grensesnittet skal sikres med Bearer tokens fra Maskinporten, se: https://docs.digdir.no/maskinporten_auth_server-to-server-oauth2.html. Informasjon om godkjente avsendere og deres eventuelle databehandlere blir kodet inn i dette tokenet.

Aksesspunkt-leverandør skal tilby 2 endepunkt:

Sende post

Post sendes som multipart/form-data og inneholder både forretningsmelding og dokumentpakke. Det oppfordres til å bruke strømming for å støtte sending av store filer.

POST /messages/out
Authorization: Bearer <maskinporten_token>

Body:
<multipart/form-data med forretningsmelding (JWT) og dokumentpakke (kryptert ASICE)>

Hente kvitteringer og marker som lest

URL på formen

GET /messages/in
GET /messages/in/{messageId}
POST /messages/in/{messageId}/read

Se status på en melding

Gir en statuskode på hva som har skjedd med den sendte meldingen.

GET /messages/out/{messageId}/statuses

API-definisjoner

Se DPI skjema

PEPPOL (hjørne 2-> 3)

Se DPI skjema

Se Peppol eDelivery network specifications

Hjørne 3 -> Tjenesteleverandører i hjørne 4 (postkasse- og utskriftsleverandører)

Dette avtales bilateralt mellom de to partene i samarbeid med Digdir.

Forutsetninger:

System-oppsett

Digdir oppretter maskinporten-scopet digitalpostinnbygger:send. Tilgang til dette scopet betyr at Avsender har inngått bruksvilkår for Digital Postkasse til Innbygger. Digdir settes som eier av Maskinporten-scopet, som betyr at det er Digdir som administrerer hvem som får tilgang. Faktura for konsumentene (= alle avsendere) går til Digdir selv og faktureres ikke.

Ved bruk av Altinn Autorisasjon til delegering må det opprettes et “delegationScheme” i Altinn som muliggjør at Behandlingsansvarlig kan delegere til Databehandler. Digdir blir eier av delegationSchemet, og Digdir vil motta faktura for bruk av Altinn.

Nødvendige prosesser og dokumenttyper registreres for mottaker i ELMA av mottakers Peppol-aksesspunkt.

Se prosesser og dokumenttyper

Oppsett av postkasse- og utskriftsleverandør

Tjenesteleverandørene i hjørne 4 registreres i ELMA som mottakere av aktuelle processer og dokumenttyper. Må utføres av Hjørne 3.

Oppsett av ny Avsender

Digdir gir Avsender tilgang i Maskinporten til oauth2-scopet digitalpostinnbygger:send når bruksvilkår for Digital Postkasse er inngått.

Alt 1: Avsender som skal sette opp sitt eget system, må få tilgang til Samarbeidsportalen (i Prod) og registere en maskinporten-integrasjon med det aktuelle scopet. Fagsystemet/oauth2-klieten må konfigureres med den genererte client_id og Avsender sitt virksomhetssertifikat. Avsender som bruker integrasjonspunktet trenger ikke å gjennomføre dette, men må følge de retningslinjer som gjelder for å få satt opp et integrasjonspunkt.

Alt 2: Avsender som benytter systemleverandør/databehandler må i stedet logge inn i Altinn for å delegere tilgangen til å sende DPI videre til systemleverandør. Systemleverandør må få tilgang til Samarbeidsportalen og lage Maskinporten-integrasjon på samme måte som selvstendige avsendere. Merk at systemleverandør autentiserer seg mot Maskinporten med sitt eget virksomhetsertifikat, og trenger ikke å ha sertifikatet til Avsender.

Avsender (evt. systemleverandør) inngår så en avtale med en aksesspunkt-leverandør. Fagsystemet blir konfigureret og integerert mot aksesspunktleverandør.

Avsender må bli satt opp i ELMA som mottaker av DPI-kvitteringsmeldinger. Dette gjør aksesspunktleverandør.

PK-leverandør mottar beskjed manuelt fra Digdir om at det er etablert en ny Avsender.

Meldingsflyt

(dersom du ikke ser et sekvensdiagram under her, må du åpne dokumentet i noe som kan vise mermaid inline grafikk)

sequenceDiagram participant A as Avsender participant F as Fagsystem participant MP as Maskinporten participant ELMA participant AA as Altinn Autorisasjon participant K as Kontaktregisteret participant C2 as Hjørne 2 participant C3 as Hjørne 3 participant PK as Postkasse-leverandør note over F: signeringssertikat (tilhører enten Avsender eller Databehandler) note over A, PK: Oppsett A->>MP: Digdir gir tilgang til Avsender A->>C2: Inngå avtale med aksesspunktleverandør C2->>ELMA: Hjørne 2 oppretter Avsender i ELMA A->>PK: Digdir forteller PK at ny Avsender er opprettet (manuell prosess) opt Dersom Avsender ønsker å bruke en leverandør/Databehandler A->>AA: Bemyndiget ansatt hos Avsender delegerer til Databehandler (valgfritt, asynkront) end note over A, PK: Runtime activate F F->>K: Forespør innbyggers postkasse activate K K-->>F: orgno pk-leverandør, krypteringssertifikat deactivate K F->>MP: Forespør token activate MP opt Dersom Fagsystem ikke tilhører Avsender MP->>AA: Sjekker om tilgang er delegert Databehandler end MP-->>F: maskinporten_token deactivate MP F->>C2: POST /messages/out (Forretningmelding og Dokumentpakke) activate C2 C2->>C2: validere C2-->>F: 200 OK deactivate F C2->>ELMA: oppslag (meldingstype + orgno til postkasse) activate ELMA ELMA-->>C2: adresse til Hjørne 3 deactivate ELMA C2->>C2: pakke om melding til PEPPOL-format C2->>C3: PEPPOL-melding over AS4 activate C3 C3-->>C2: akseptert deactivate C2 C3->>PK: levere melding (bilateral protokoll) deactivate C3 note over PK: validere og putte i innbyggers postkasse note over PK,A: kvitteringer PK->>C3: kvittering til Avsender (bilateral protokoll) activate C3 C3->>ELMA: oppslag (meldingstype=kvittering, orgno til avsender) ELMA-->>C3: adresse til hjørne 2 C3->>C2: PEPPOL-melding over AS4 activate C2 C2-->>C3: akseptert deactivate C3 F->>MP: Forespør token activate F activate MP opt Dersom Fagsystem ikke tilhører Avsender MP->>AA: Sjekker om tilgang er delegert Databehandler end MP-->>F: maskinporten_token deactivate MP F->>C2: poller på kvitteringer (GET /status/{conversationid} ) deactivate C2 deactivate F

1: Avsender henter token fra maskinporten

Fagsystem lager en JWT grant som etterspør digitalpostinnbygger:send-scopet, signerer denne ( se https://docs.digdir.no/maskinporten_protocol_jwtgrant.html, sender dette til Maskinporten og får et access_token i retur.

Ved utstedelse av token vil Maskinporten kontrollere:

 • at Avsender har lov til å bruka DPI.
 • Viss Avsender har databehandler, sjekkar Maskinporten mot Altinn Autorisasjon at aktuell autentisert Databehandlar har fått lov til å opptre på vegne av Avsender for sending av DPI.

Døme på payload i JWT access token

{
 "iss": "https://maskinporten.no",
 "scope": "digitalpostinnbygger:send",
 "aud": "https://api.aksesspunktleverandør.no/"
 "consumer": {
   "Authority": "iso6523-actorid-upis",
   "ID": "0192:991825827"   // Alltid Avsenders orgno
 }
 "supplier": {
   "Authority": "iso6523-actorid-upis",
   "ID": "0192:999888777"   // Eventuell Databehandler.
 }
 "iat": <timestamp>
 "exp": <iat-verdi + 30 sec>
}

Dersom avsender er sin egen Databehandler så mangler tokenet supplier-claimet.

2: Avsender sender post-melding

Avsender slår opp i KRR og finner hvilken PK-leverandør som innbygger benytter - og vet derigjennom om det skal sendes digital eller fysisk post.

Avsender kan nå konstruere korrekt forretningsmelding (DigitalPostMelding) etter dagens regler, men med følgende tillegg/endringer:

 • Format skal være JSON, og følge skjema-definisjonen her på https://docs.digdir.no/schemas/dpi/innbyggerpost_dpi_digital_1_0.schema.json
 • Strukturen er fremdeles en SBD, dvs. består av
  • Først en SBDH, nå JSON-ifisert.
  • Så selve forretningsmeldingen (eks. digitalpostmelding), også JSON-ifisert
 • Token mottatt fra Maskinporten inkluderes i et felt maskinporten_token under digitalpost
 • Hele SBD’en må signeres på meldingsnivå for å sikre ende-til-ende integritet, og den må defor da bli en JWT.
  • Databehandler må signere forretningsmeldingen med samme sertifikat som benyttes til å signere Dokumentpakke.

Regler for hvilke organisasjonsnummer som skal på ulike steder i meldingsstrukturen videreføres, se eksempelet om Bunadsrådet og Acos i eksisterende dokumentasjon.

Eksempel på forretningsmeldinger:

Avsender lager nå til slutt en unik meldingsid, og sender så posten :

POST /messages/out
Host: api.aksesspunktleveradandør.no
Content-Type: application/jwt
Authorization: Bearer <maskinporten_token>

Body:
<forretningsmelding (JWT) og dokumentpakke (kryptert ASICE)>

3: Aksesspunkt-leverandør mottek melding

Aksesspunktleverandør (APL) må gjennomføre en teknisk validering av Maskinporten-tokenet ihht Oauth-standarden (ustedt av Maskinporten, gyldig signatur, ikke utløpt).

 • Utgått token medfører 401-respons
 • Gyldig token men som mangler “digitalpostinnbygger:send”-scope eller avsender med manglende avtale med APL -> 403 repons

Aksesspunktleverandør må videre validere at:

 • consumer-claimet i token stemmer med Avsender i forretningsmelding.
 • aud-claimet i token stemmer med eget API-endepunkt
 • maskinporten_token i forretningsmelding er identisk med det som ble brukt som Bearer token det aktuelle API-kallet
 • meldingsid ikke er forsøkt brukt tidligere.

Aksesspunktleverandør lagrer meldingsid, konversasjonsid og tilhørende avsender/databehandler og avsenderidentifikator, slik at kvitteringsmeldinger og feilmeldinger relatert til meldingen kan håndteres, og fagsystemet kan etterspørre status.

4: Aksesspunkt-leverandør i hjørne 2 sender meldingen videre til hjørne 3

APL mapper documentIdentification/type i SBDH-delen av forretningmelding til riktig processid ihht PEPPOL APL slår opp i ELMA på processid og PK-leverandørs orgno (=receiver i SBDH-delen av forretningsmeldinga) og får hvem som er hjørne 3 for den aktuelle PK-leverandøren.

APL kan nå konstrurere en PEPPOL-melding. Dvs:

 • Pakke forretningmelding og dokumentpakke om til avtalt payload-format *
 • Lage PEPPOL-konvolutt (“ytre” SBDH)
  • SBDH Receiever settes lik pk-leverandør orgno (?)
  • SBDH processid settes lik processid
  • SBDH Sender settes lik (TODO: Avsender eller Databehandler)?

Eksempel: Transport-format i PEPPOL ser ut som her: https://github.com/joergenb/dpi_transport/blob/main/Samples/DIGITALPOST_DPI_1_0_Minimal_Sample.xml

5: Hjørne 3 mottar meldingen, og sender videre til hjørne 4

Leverandør i C3 og mottaker i hjørne 4 avtaler protokoll seg i mellom i samarbeid med Digdir.

De står fritt til å bruke PEPPOL payload-formatet direkte, eller dele opp forretningsmelding/dokumentpakke slik det er gjort over Avsender->Hjørne 2-grensesnittet, eller andre hensiktsmessige protokoller. Det må dog være enkelt og entydig for PK-leverandør å koble dokumentpakke og forretningsmelding sammen.

Partene bestemmer selv hvilken sikringsmekanisme de vil ha (feks egen oauth2 autorisasjonsserver, bruke 2-vegs tls, eller noe annet). Vi anbefaler ikke at de bruker maskinporten-tokenet, da dette kan ha utløpt undervegs.

6: Hjørne 4 mottar meldingen og putter i postkassen til innnbygger eller skriver ut og sender meldingen

Ved mottak av melding, må postkasse-leverandør/utskriftsleverandør validere ende-til-ende integritet, dvs:

a: at DigitalPostMelding er signert av Avsender(eller Databehandler) og inneholder en digest for tilhørende dokumentpakke b: at dokumentpakken er signert av Avsender(eller Databehandler) c: regne ut digest av dokumentpakken og kontrollere at utregnet digest stemmer med påstått verdi i forretningsmeldingen

d: validere at Avsender i forretningsmeldinger stemmer med consumer-claimet i maskinporten_token i forretningsmeldingen. e: validere at virksomhetssertifikatet som er brukt til å signere både Dokumentpakke og DigitalPostMelding stemmer med autorisert avsender (dvs maskinporten-token)

 • lik suppliers orgno, dersom dette claimet finnes i maskinporten_token
 • lik consumers orgno ellers

Kvitteringer

PK-leverandør må kunne asynkront sende kvittering tilbake i C3 -> C2 -> C1. (dvs C3 må tilby et API eller mekanisme der PK-leverandør kan overføre kvitteringer, og dette må ta høyde for at slik kvitteringslevering skal kunne skje asynkront ifht levering av digitalpostmelding C3->C4.)

Feltet conversation_id kobler sammen en kvittering med tilhørende DigitalPostMelding. Det er lov å sende flere kvitteringer tilhørene en og samme conversation_id.

PK-leverandør lager en forretningsmelding (LeveringsKvittering, VarslingFeilet, Mottak, ReturPost) etter dagens regler, men med endring tilsvarende det som ble skissert i steg 2. Dvs.:

 • Format skal være JSON, og følge skjema-definisjonen.
  • PK-leverandør legger til Avsenders orgno i feltet Avsender
  • PK-leverandør legger til evt. Databehandlers orgno i feltet Databehandler
 • Strukturen er fremdeles en SBD, dvs. består av
  • Først en SBDH, nå JSON-ifisert.
  • Så selve forretningsmeldinga (eks. leveringskvittering), også JSON-ifisert
 • Hele SBD’en må signeres på meldingsnivå for å sikre ende-til-ende integritet, og den må defor da bli en JWT.
 • PK-Leverandør må signere forretningsmeldingen med sitt virksomhetssertifikat.

PK-leverandør ber så om at C3 sender kvitteringa til Avsender.

C3 slår opp i ELMA og finner hvem som er C2 for Avsender. C3 lager en PEPPOL-melding til C2. C2 mottar kvitteringa, og legger den i kø. Venter på at Avsenders system poll’er på kvitteringer med riktig conversation-id. Verifiserer at Avsender som forsøker å hente kvittering, er den samme som sendte digitalpostmeldingen.

2-vegs svar

TODO - Beskrivelse av 2-vegs-svar vil komme dersom funskjonaliteten vedtas og utvikles.