Ny transportinfrastruktur

Denne og flere av de sidene under “Ny infrastruktur” er under arbeide og det vil derfor kunne komme hyppige oppdateringer både på sider og i spesifikasjon. Sidene det gjelder vil ha under “Under construction” bildet. Dette bildet vil fjernes etter hvert som gjeldende side/spesifikasjon blir ferdigstilt

Bakgrunn

Den proprietære transportinfrastrukturen for Digital Postkasse til innbyggere skal erstattes med en standard-infrastruktur for meldingsutvekling i det offentlige, dvs 4-hjørnes-modell med CEF eDelivery/PEPPOL. Følgende aktører inngår:

 • Hjørne 1: Avsender (og evt. avsender sin leverandør/databehandler)
 • Hjørne 2: Avsenders aksesspunkt-leverandør
 • Hjørne 3: Postkasse- og utskriftsleverandørs aksesspunktleverandør
 • Hjørne 4: Postkasse- og utskriftsleverandør

Vi ser altså at den sentraliserte Meldingsformidleren blir erstattet av et distribuert nettverk av aksesspunkt-leverandører.

Av sikkerhetsgrunner må derfor:

 • meldingsformatet i DPI endres noe

samt noen av Meldingsformidlers oppgaver flyttes til tjenesteleverandører i hjørne 4:

 • validere ende-til-ende integritet på sendte meldinger
 • validere at avsender har tillatelse til å sende digital post
 • dersom en melding er sendt av en databehandler, validere at databehandler har lov til å opptre på vegne av avsender
 • sørge for at kvitteringer blir sendt tilbake til rett system uavhengig av om avsender bruker databehandler eller ikke

Det må etableres en ny transport-protokoll mellom hjørne 1 og hjørne 2. I tradisjonell PEPPOL-tenking er dette noe som markedsaktørene selv skal ta fram - dvs i prinsippet er dette opp til aksesspunktleverandørene selv å bestemme. Siden Digdir ønsker å gjøre en anskaffelse av aksesspunktleverandørtjenester for formidling av digital post, som de fleste avsendere kommer til å benytte, er det hensiktismessig at Digdir kravstiller en protokoll som skal brukes av denne leverandøren. Det hindrer ikke andre aktører å implementere andre, egne protokoller.

Protokoll mellom hjørne 2 og 3 er bestemt av PEPPOL, og heter AS4. Protokoll mellom hjørne 3 og tjenesteleverandører i hjørne 4 bør avtales bilateralt mellom disse aktørene i samarbeid med Digdir.

Revidert meldingsformat- og transportformat i DPI

Motivasjon bak forslaget:

 • Minst mulig endringer på eksisterende format, da både avsender-systemer og postkasse-leverandører støtter dette.
 • Må ta høyde for at en aksesspunktleverandør i PEPPOL kan bli kompromittert av en angriper som vil forsøke å injisere falske meldinger
 • Fjerne ebMS 3.0 som transportformat mellom Databehandler og Meldingsformidler, da erfaring viser at denne er relativt komplisert å ta i bruk, og vil være lite attraktiv for potensielle aksesspunktleverandører å måtte implementere, og heller innføre en moderne og sikker lettvektsprotokoll som REST.
 • Gjenbrukbart format også for andre meldinger i eMeldingsinfrastrukturen
 • Utviklervenlig format med høyt rammeverk- og produktstøtte, for å gjøre det så lett som mulig å sende meldinger fra hjørne 1.

Forslaget er derfor:

 1. Dokumentpakken, dvs ASiC-pakken beholdes uendret
 2. Forretningsmeldingene beholdes også stort sett uendret, men:
  • Formatet skal endres fra XML til JSON for å bli mer tilpasset vanlig REST-bruk
  • json-schema følge dagens xsd så langt det lar seg gjøre. * Strukturen er fremdeles en SBD, dvs. består av
  • Først en SBDH, nå JSON-ifisert.
  • Så selve forretningsmeldinga (eks. digitalpostmelding), også JSON-ifisert * Maskinporten-token må inkluderes i forretningsmeldinga slik at PK-leverandør kan motta dette som bevis på tillatelse til å sende post * Hele SBD’en må signeres på meldingsnivå for å sikre ende-til-ende integritet, og den må defor da bli en JWT.

Grensesnittsdefinisjoner

REST-api mellom Avsender og Hjørne 2

Aksesspunkt-leverandør i Hjørne 2 skal tilby et enkelt REST-endepunkt som Avsender bruker å sende post og hente kvitteringar.

REST-grensesnittet skal sikres med Bearer tokens fra Maskinporten, se: https://docs.digdir.no/maskinporten_auth_server-to-server-oauth2.html. Informasjon om godkjente avsendere og deres eventuell databehandlere blir kodet inn i dette tokenet.

Aksesspunkt-leverandør skal tilby 2 endepunkt:

Sende post

Post sendes i to steg - i første steg sendes forretningsmeldinga:

POST /sendmelding/{meldingsid}
Authorization: Bearer <maskinporten_token>

Body:
<forretningsmelding i JWT-format>

og i andre steg sendes / strømmes selve dokumentet.

PUT /sendmelding/{meldingsid}
Authorization: Bearer <maskinporten_token>

Body:
<ASCI-e>

Oppdeling i to steg skaper fleksibilitet og sikrer støtte for store dokumenter, evt. flere dokumenter på samme melding (for andre meldingstyper enn DigitalPostMelding)

Hente kvitteringer:

URL på formen

GET /kvittering/{conversationid}
GET /kvittering/avsenderidentifikator/{conversationid}

Se status på en melding

Gir en statuskode på hva som har skjedd med den sendte meldinga.

GET /status/{conversationid}

API-definisjoner:

Type Definisjon
SBDH https://github.com/joergenb/dpi_transport/blob/main/Schemas/sbd.schema.json (Felles for alle meldinger)
Forretningsmeldinger  
Digital og fysisk post https://github.com/joergenb/dpi_transport/blob/main/Schemas/digitalpost_dpi_1_0.schema.json
Kvittering definisjon kommer her
API definisjon kommer her

PEPPOL (hjørne 2-> 3)

tbd - beskrivelse kommer

Hjørne 3 -> Tjenesteleverandører i hjørne 4 (postkasse- og utskriftsleverandører)

Dette avtales bilateralt mellom de to partene i samarbeid med Digdir.

Forutsetninger:

System-oppsett

Digdir oppretter maskinporten-scopet dpi:send. Tilgang til dette scopet betyr at Avsender har inngår bruksvilkår for Digital Postkasse til Innbygger. Digdir settes som eier av Maskinporten-scopet, som betyr at det er Digdir som administrerer hvem som får tilgang. Faktura for konsumentene (= alle avsendere) går til Digdir selv og faktureres ikke.

Ved bruk av Altinn Autorisasjon til delegering, må det opprettes et “delegationScheme” i Altinn som muliggjør at Behandlingsansvarlig kan delegere til Databehandler. Digdir blir eier av delegationSchemet, og Digdir vil motta faktura for bruk av Altinn.

Det opprettes processid i ELMA for de dokumenttyper som trengs støttes.

 • digitalpost
 • fysiskpost
 • dpi-kvittering
 • flytt-digitalpost

Oppsett av postkasse- og utskriftsleverandør

Tjenesteleverandørene i hjørne 4 registreres som mottakere av aktuelle processid i ELMA. Må utføres av Hjørne 3.

Oppsett av ny Avsender

Digdir gjev Avsender tilgang i Maskinporten til oauth2-scopet dpi:send når bruksvilkår for Digital Postkasse er inngått.

Alt 1: Avsender som skal setje opp sitt eige system, må få tilgang til Samarbeidsportalen (i Prod) og registere ein maskinporten-integrasjon med det aktuelle scopet. Fagsystemet/oauth2-klieten må konfigurerast med den genererte client_id og Avsender sitt virksomheitssertifikat. Avsender som bruker integrasjonspunktet, trenger ikke gjennomfør dette, men må følge de retningslinjer som gjelder for å få satt opp et integrasjonspunkt.

Alt 2: Avsender som nyttar systemleverandør/databehandlar, må istaden logge inn i Altinn og delegere tilgangen til å sende DPI, vidare til systemleverandør. Systemleverandør må få tilgang til Samarbeidsportalen og lage Maskinporten-integrasjon på same måte som sjølvstendige avsendere. Merk at systemleverandør autentiserer seg mot Maskinporten med sitt eige virksomheitsertifikat, og treng ikkje ha Avsender sitt.

Avsender (evt. systemleverandør) inngår so ein avtale med ein aksesspunkt-leverandør. Fagsystemet blir konfigureret og integerert mot aksesspunktleverandør.

Avsender må bli satt opp i ELMA som mottaker av DPI-kvitteringsmeldinger. Dette gjør aksesspunktleverandør.

PK-leverandør mottar beskjed manuelt fra Digdir om at det er etablert en ny Avsender.

Meldingsflyt

(dersom du ikkje ser eit sekvensdiagram under her, må du få opna dokumentet i noko som kan vise mermaid inline grafikk)

sequenceDiagram participant A as Avsender participant F as Fagsystem participant MP as Maskinporten participant ELMA participant AA as Altinn Autorisasjon participant K as Kontaktregisteret participant C2 as Hjørne 2 participant C3 as Hjørne 3 participant PK as Postkasse-leverandør note over F: signeringssertikat (tilhører enten Avsender eller Databehandler) note over A, PK: Oppsett A->>MP: Digdir gir tilgang til Avsender A->>C2: Inngå avtale med aksesspunktleverandør C2->>ELMA: Hjørne 2 oppretter Avsender i ELMA A->>PK: Digdir forteller PK at ny Avsender er opprettet (manuell prosess) opt Dersom Avsender ønsker å bruke en leverandør/Databehandler A->>AA: Bemyndiget ansatt hos Avsender delegerer til Databehandler (valgfritt, asynkront) end note over A, PK: Runtime activate F F->>K: Forespør innbyggers postkasse activate K K-->>F: orgno pk-leverandør, krypteringssertifikat deactivate K F->>MP: Forespør token activate MP opt Dersom Fagsystem ikke tilhører Avsender MP->>AA: Sjekker om tilgang er delegert Databehandler end MP-->>F: maskinporten_token deactivate MP F->>C2: POST /sendmelding/{meldingsid} (Forretningmelding) activate C2 C2-->>F: 200 OK F->>C2: PUT /sendmelding/{meldingsid} (Dokumentpakke) C2->>C2: validere C2-->>F: 200 OK deactivate F C2->>ELMA: oppslag (meldingstype + orgno til postkasse) activate ELMA ELMA-->>C2: adresse til Hjørne 3 deactivate ELMA C2->>C2: pakke om melding til PEPPOL-format C2->>C3: PEPPOL-melding over AS4 activate C3 C3-->>C2: akseptert deactivate C2 C3->>PK: levere melding (bilateral protokoll) deactivate C3 note over PK: validere og putte i innbyggers postkasse note over PK,A: kvitteringer PK->>C3: kvittering til Avsender (bilateral protokoll) activate C3 C3->>ELMA: oppslag (meldingstype=kvittering, orgno til avsender) ELMA-->>C3: adresse til hjørne 2 C3->>C2: PEPPOL-melding over AS4 activate C2 C2-->>C3: akseptert deactivate C3 F->>MP: Forespør token activate F activate MP opt Dersom Fagsystem ikke tilhører Avsender MP->>AA: Sjekker om tilgang er delegert Databehandler end MP-->>F: maskinporten_token deactivate MP F->>C2: poller på kvitteringer (GET /status/{conversationid} ) deactivate C2 deactivate F

1: Avsender henter token fra maskinporten

Fagsystem lager en JWT grant som etterspør dpi:send-scopet, signerer denne ( se https://docs.digdir.no/maskinporten_protocol_jwtgrant.html, sender dette til Maskinporten og får et access_token i retur.

Ved utstedelse av token vil Maskinporten kontrollere:

 • at Avsender har lov til å bruka DPI.
 • Viss Avsender har databehandler, sjekkar Maskinporten mot Altinn Autorisasjon at aktuell autentisert Databehandlar har fått lov til å opptre på vegne av Avsender for sending av DPI.

Døme på access_token

 "iss": "https://maskinporten.no",
 "scope": "dpi:send",
 "aud": "https://api.aksesspunktleverandør.no/"
 "consumer": {
   "Authority": "iso6523-actorid-upis",
   "ID": "0192:991825827"   // Alltid Avsenders orgno
 }
 "supplier": {
   "Authority": "iso6523-actorid-upis",
   "ID": "0192:999888777"   // Eventuell Databehandler.
 }
 "iat": <timestamp>
 "exp": <iat-verdi + 30 sec>
 }

Dersom avsender er sin egen Databehandler så mangler tokenet supplier-claimet.

2: Avsender sender post-melding

Avsender slår opp i KRR og finner hvilken PK-leverandør som innbygger benytter - og vet derigjennom om det skal sendes digital eller fysisk post.

Avsender kan nå konstruere korrekt forretningsmelding (DigitalPostMelding) etter dagens regler, men med følgende tillegg/endringer:

 • Format skal være JSON, og følge skjema-definisjonen her: https://github.com/joergenb/dpi_transport/blob/main/Schemas/digitalpost_dpi_1_0.schema.json
 • Strukturen er fremdeles en SBD, dvs. består av
  • Først en SBDH, nå JSON-ifisert.
  • Så selve forretningsmeldinga (eks. digitalpostmelding), også JSON-ifisert
 • Token mottatt fra Maskinporten inkluderes i et felt maskinporten_token under digitalpost
 • Hele SBD’en må signeres på meldingsnivå for å sikre ende-til-ende integritet, og den må defor da bli en JWT.
  • Databehandler må signere forretningsmeldingen med samme sertifikat som benyttes til å signere Dokumentpakke.

Regler for hvilke organisasjonsnummer som skal på ulike steder i meldingsstrukturen videreføres, se eksempelet om Bunadsrådet og Acos i eksisterende dokumentasjon.

Eksempel på forretningsmeldinger:

 • Se https://github.com/joergenb/dpi_transport/blob/main/Samples/DIGITALPOST_DPI_1_0_Sample.json for et eksempel med digital post. receiver er her PK-leverandør sitt orgno.
 • Se https://github.com/joergenb/dpi_transport/blob/main/Samples/FYSISKPOST_PRINT_1_0_Sample.json for eksempel med fysisk post. receiver er her org.no til printtjeneste-leverandør.

Avsender lager nå til slutt en unik meldingsid, og sender så posten i to steg - i første steg sendes forretningsmeldinga:

POST /sendmelding/{meldingsid}
Host: api.aksesspunktleveradandør.no
Content-Type: application/jwt
Authorization: Bearer <maskinporten_token>

Body:
<forretningsmelding i JWT-format>

og i andre steg sendes / strømmes selve dokumentpakka.

PUT /sendmelding/{meldingsid}
Host: api.aksesspunktleveradandør.no
Content-Type: vnd.etsi.asic-e+zip
Authorization: Bearer <maskinporten_token>

Body:
<ASCI-e>

3: Aksesspunkt-leverandør mottek melding

Aksesspunktleverandør (APL) må gjennomføre ei teknisk validering av Maskinporten-tokenet ihht Oauth-standarden (ustedet av Maskinporten, gyldig signatur, ikkje utløpt).

 • Utgått token medfører 401-respons
 • Gyldig token men som mangler “dpi:send”-scope eller avsender med manglande avtale med APL -> 403 repons

Aksesspunktleverandør må videre validere at:

 • consumer-claimet i token stemmer med Avsender i forretningsmelding.
 • aud-claimet i token stemmer med eget API-endepunkt
 • maskinporten_token i forretningsmelding er identisk med det som ble brukt som Bearer token det aktuelle API-kallet
 • meldingsid ikkje er forsøkt brukt tidlegare.

Aksesspunktleverandør lagrer converstation-id og tilhørende avsender/databehandler og avsenderidentifikator, slik at kvitteringsmeldinger og feilmeldinger relatert til meldingen kan håndteres, og fagsystemet kan etterspørre status.

4: Aksesspunkt-leverandør i hjørne 2 sender meldinga vidare til hjørne 3

APL mapper documentIdentification/type i SBDH-delen av forretningmelding til riktig processid ihht PEPPOL APL slår opp i ELMA på processid og PK-leverandørs orgno (=receiver i SBDH-delen av forretningsmeldinga) og får hvem som er hjørne 3 for den aktuelle PK-leverandøren.

APL kan nå konstrurere en PEPPOL-melding. Dvs:

 • Pakke forretningmelding og dokumentpakke om til avtalt payload-format *
 • Lage PEPPOL-konvolutt (“ytre” SBDH)
  • SBDH Receiever settes lik pk-leverandør orgno (?)
  • SBDH processid settes lik processid
  • SBDH Sender settes lik (TODO: Avsender eller Databehandler)?

Eksempel: Et mulig transport-format i PEPPOL kan se ut som her: https://github.com/joergenb/dpi_transport/blob/main/Samples/DIGITALPOST_DPI_1_0_Minimal_Sample.xml

5: Hjørne 3 mottek meldinga, og sender vidare til hjørne 4

Leverandør i C3 og mottaker i hjørne 4 avtaler protokoll seg i mellom i samarbeid med Digdir.

De står fritt til å bruke PEPPOL payload-formatet direkte, eller dele opp forretningsmelding/dokumentpakke slik det er gjort over Avsender->Hjørne 2-grensesnittet, eller andre hensiktsmessige protokoller. Det må dog være enkelt og entydig for PK-leverandør å koble dokumentpakke og forretningsmelding sammen.

Partene bestemmer selv hvilken sikringsmekanisme de vil ha (feks egen oauth2 autorisasjonsserver, bruke 2-vegs tls, eller noe annet). Vi anbefaler ikke at de bruker maskinporten-tokenet, da dette kan ha utløpt undervegs.

6: Hjørne 4 mottar meldingen og putter i postkassen til innnbygger eller skriver ut og sender meldingen

Ved mottak av melding, må postkasse-leverandør/utskriftsleverandør validere ende-til-ende integritet, dvs:

a: at DigitalPostMelding er signert av Avsender(eller Databehandler) og inneholder en digest for tilhørende dokumentpakke b: at dokumentpakken er signert av Avsender(eller Databehandler) c: regne ut digest av dokumentpakken og kontrollere at utrekna digest stemmer med påstått verdi i forretningsmeldinga

d: validere at Avsender i forretningsmeldinger stemmer med consumer-claimet i maskinporten_token i forretningsmeldinga. e: validere at virksomhetssertifikatet som er brukt til å signere både Dokumentpakke og DigitalPostMelding stemmer med autorisert avsender (dvs maskinporten-token)

 • lik suppliers orgno, dersom dette claimet finnes i maskinporten_token
 • lik consumers orgno ellers

Kvitteringer

PK-leverandør må kunne asynkront sende kvittering tilbake i C3 -> C2 -> C1. (dvs C3 må tilby et API eller mekanisme der PK-leverandør kan overføre kvitteringer, og dette må ta høyde for at slik kvitteringslevering skal kunne skje asynkront ifht levering av digitalpostmelding C3->C4.)

Feltet conversation_id kobler sammen en kvittering med tilhørende DigitalPostMelding. Det er lov å sende flere kvitteringer tilhørene en og samme conversation_id.

PK-leverandør lager en forretningsmelding (LeveringsKvittering, VarslingFeilet, Mottak, ReturPost) etter dagens regler, men med endring tilsvarende det som ble skissert i steg 2. Dvs.:

 • Format skal være JSON, og følge skjema-definisjonen.
  • PK-leverandør legger til Avsenders orgno i feltet Avsender
  • PK-leverandør legger til evt. Databehandlers orgno i feltet Databehandler
 • Strukturen er fremdeles en SBD, dvs. består av
  • Først en SBDH, nå JSON-ifisert.
  • Så selve forretningsmeldinga (eks. leveringskvittering), også JSON-ifisert
 • Hele SBD’en må signeres på meldingsnivå for å sikre ende-til-ende integritet, og den må defor da bli en JWT.
 • PK-Leverandør må signere forretningsmeldingen med sitt virksomhetssertifikat.

PK-leverandør ber så om at C3 sender kvitteringa til Avsender.

C3 slår opp i ELMA og finner hvem som er C2 for Avsender. C3 lager en PEPPOL-melding til C2. C2 mottar kvitteringa, og legger den i kø. Venter på at Avsenders system poll’er på kvitteringer med riktig conversation-id. Verifiserer at Avsender som forsøker å hente kvittering, er den samme som sendte digitalpostmeldinga.

2-vegs svar

TODO - Beskrivelse av 2-vegs-svar vil komme dersom funskjonaliteten vedtas og utvikles.