Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  nyinf  >  forretningsmeldinger

Feil

Beskrivelse

Feilmelding sendes fra Postkasseleverandør når det oppstår en uventet feil som ikke kan håndteres av postkasseleverandør innenfor SLA krav.
Feilene kategoriseres overordnet i to typer, enten som klient feil som Avsender må rette opp i eller som server feil som oppstår hos postkasseleverandør.

Håndtering av klient feil

Feil kategorisert som klientfeil vil komme dersom Avsender har sendt en digital postmelding som ikke kan behandles av Postkasseleverandør.
Dette kan være feil som f.eks:

  • Adresseringen til Mottaker er feil
  • Postkasseleverandør kan ikke dekryptere dokumentpakken
  • Varslingreglene bryter med forretningsregler
  • Virkningsdato er satt for langt frem i tid

Generelt vil dette være alle feil med Digital meldignen Utskrift meldingen og Dokumentpakken.

Feilen må utbedres og ny meldin må sendes.

Håndtering av server feil

Feil kategorisert som serverfeil vil oppstå dersom postkasseleverandør har interne feil som stopper behandlingen av den digitale postmeldingen.

Schema

innbyggerpost_dpi_feil_1_0.schema.json

Properties

| Identifikator | Kardinalitet | Datatype | | — | — | — | | avsender | 1..1 | avsender | | mottaker | | maksinportentoken | 1..1 | maksinportentoken | | tidspunkt | 1..1 | tidspunkt string - date-time iht RFC 3339, section 5.6 | | feiltype | 0..1 | feiltype string KlIENT/SERVER| | detaljer | 0..1 | detaljer string|

Kodeverk for feiltype

feiltype kan ha følgende verdi:

Kodeverdi Beskrivelse
KLIENT Feilen kommer pga. feil på input eller andre feil der Avsender må rette opp i årsaken til feilen
SERVER Feilen kommer av feil på sentral infrastruktur. Avsender må ta kontakt med Sentralforvalter for å få rettet opp i feilen.