Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  forretningslag

Henting av Kvittering

For å indikere statusendring på en melding etter at denne er blitt levert så skal Postkassen benytte meldinger av typen Kvitteringer.
Disse blir gjort tilgjengelig for Avsender via Meldingsformidler. Figuren viser flyten av denne type meldinger.
Forretningsrelaterte feilsituasjoner1 benytter same flyt.

(Meldinger prefikset eb: i diagrammet tilhører transportlaget, men er tatt med for å vise sammenhengen)

Prosess for henting av kvitteringer

Prosess Fra Til Beskrivelse
Kvittering/Feilmelding Postkasse Meldingsformidler Kvitteringene som sendes er: Leveringskvittering, Åpningskvittering , VarslingfeiletKvittering, i tillegg finnes det en kvittering for feilmeldinger.
Hent Kvittering/Feilmelding Avsender Meldingsformidler Kvittering/Feilmelding ligger tilgjengelig på en kø hos Meldingsformidler. Avsender sender en forespørsel om å hente en kvittering. Meldingsformidler vil levere neste kvittering i køen uavhengig av hvilken kvitteringstype som ligger i køen. Det er en egen kø for prioriterte meldinger.

Henting av kvitteringer i parallel

Meldingsformidler støtter at Avsender kan hente kvitteringer i parallel.
Meldingformidler gjør kvitteringer som hentes utilgjengelig i 5 minutter i påvente av en eb:Reciept().

Avsender kan hente kvitteringer fra flere tråder uten vesentlig risiko for race conditions mellom trådene (man unngår at trådene jobber på samme kvittering).
Dette har også en fordel i feilsituasjoner hos avsender (intern feil for en gitt forsendelse), da den ikke vil lage en “propp” i MPCen til avsenderen som gjør at avsenderen aldri klarer å motta kvitteringer for påfølgende forsendelser
– og i verste fall ender opp med å iverksette alternativ håndtering av disse brevene fordi det aldri blir mottatt transportkvittering.

Kvittere på mottatt kvittering og hente neste kvittering samtidig

ebMS 3.0 standarden og også meldingsformdiler støtter at en Avsender kan bekrefte (eb:Reciept) forrige kvittering på neste forespørsel (eb:PullRequest).
Dette reduserer antall transportmeldinger i forbindelse med hente kvitteringer og effektiviserer dermed prosessen.

I java klienten for sikker digital post gjøres dette slik:

  SikkerDigitalPostKlient.hentKvitteringOgBekreftForrige(kvitteringForespoersel, forrigeKvittering)

——–

  1. Dette er feilsituasjoner som vil kreve manuell oppfølging fra Avsender og av en art som ikke lar seg løse automatisk. Typisk eksempel kan være at Mottaker har skiftet postboks, og at meldingen er feilsendt.