Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  meldinger

VarslingfeiletKvittering

Term VarslingfeiletKvittering
Definisjon En Kvitteringsmelding til Avsender om at varsling til Mottaker har feilet og dermed ikke har blitt utført som forutsatt.
Kilde DIFI
Kommentar Dersom Postkasse opplever problemer med å utføre varslingen som spesifisert i meldingen, skal Postkasse informere Avsender om dette ved å sende VarslingfeiletKvittering. Det skal sendes en kvittering for hver forekomst av en feilsituasjon i en spesifisert kanal. Meldinger som angir bruk av flere varslingskanaler kan dermed medføre flere VarslingfeiletKvitteringer. Varslingfeilet kvittering skal sendes seinest dagen etter at varslingen var bestilt.

Se Varsel for mer informasjon om bruken av varsel.

Årsaken til at postkasseleverandør ikke klarer å sende en slik melding kan være en av følgende:

 • Kontaktinformasjonen som er oppgitt er ikke på riktig format.
 • e-post serveren, sms-gateway eller mobiloperatør er ikke tilgjengelig ved sendingstidspunktet slik at varslet ikke ble sendt vellykket
  • Her vil postkasseleverandør gjøre forsøk på resending, men dersom feilen ikke er utbedret innenfor avtalt tidsfrist vil en Varslingfeiletkvittering sendes.
 • Innbygger mottok ikke e-post varselet eller sms-meldingen og feilmelding om dette ble gitt til Postkasseleverandør.
  • Det er begrensninger i forhold til om Postkasseleverandør får slike feilmeldinger tilbake eller ikke. Dette er avhengig av oppsett på e-post serveren Innbyggeren bruker og mobiloperatøren Innbygger er tilknyttet.
   Postkasseleverandør vil etter beste evne tolke de Non-Delivery Reports som mottas og gi en Varslingfeiletkvittering i de tilfeller det er helt sikker at varselet ikke ble levert.

Avsender sin oppfølging av VarslingfeiletKvittering

Alle Avsendere/behandlingsansvarlige må selv gjøre en vurdering av hvorvidt de skal følge opp VarslingfeiletKvittering eller ikke.
Ved mottak av VarslingfeiletKvittering må Avsender vurdere om og hvordan dette skal følges opp mot forskriften. Posten vil være tilgjengelig i postkassen uavhengig av om varselet feilet eller ikke.
Denne vurderingen bør baseres på samme vurdering som de har gjort i forhold til fysisk post, og oppfølgingen av returpost.
Vi i Difi antar at Avsendere/behandlingsansvarlige har svært forskjellig oppfølging av returpost.

 • Her er noen eksempler:
  • Avsendere som i dag har valgt å ikke følge opp returpost men makulerer alle returpost direkte kan også gjøre det samme for VarslingfeiletKvittering.
  • Avsendere som i dag følger opp all returpost, og gjør tiltak ovenfor den personen som ikke har mottatt dokumentet bør gjøre samme tiltak ovenfor denne personen når det kommer VarslingfeiletKvittering
  • Avsendere som i dag mottar og logger returpost, men ikke gjør noe aktiv oppfølging, bør logge VarslingfeiletKvittering.

Denne anbefalingen og eksemplene baserer seg selvsagt på den forutsetning at Avsendere/behandlingsansvarlige har etablerte rutiner basert på en gjennomført vurdering.

Attributer

Identifikator Kardinalitet Datatype
Signature 1..1 ds:Signature, Enveloped XML signatur
beskrivelse 0..1 beskrivelse
tidspunkt 1..1 xs:dateTime
Varslingskanal 1..1 Varslingskanal