Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  forretningslag

Aktører og Roller

Aktør

Tabellen under inneholder en oversikt over hovedaktørene i prosessen med å utveksle Sikker Digital Post:

Aktør URN Identifikator Beskrivelse
Offentlig virksomhet urn:sdp:offentligvirksomhet (Her skal det være link til virksomhetsidentifikator under felles. ) Offentlig virksomhet eller annen virksomhet som utfører en offentlig oppgave på vegne av en offentlig virksomhet
Tilbyder av meldingsformidler urn:sdp:forvalter-meldingsformidler (Her skal det være link til virksomhetsidentifikator under felles. ) Virksomhet (offentlig eller privat) som tilbyr en meldingsformidlingstjeneste, enten direkte eller via underleverandør
Tilbyder av postkassetjeneste urn:sdp:forvalter-postkasse (Her skal det være link til virksomhetsidentifikator under felles. ) Virksomhet (offentlig eller privat) som tilbyr postkassetjenester, enten direkte eller via underleverandører
Tilbyder av utskriftstjeneste urn:sdp:forvalter-utskrift (Her skal det være link til virksomhetsidentifikator under felles. ) Virksomhet (offentlig eller privat) som tilbyr utskriftstjeneste, enten direkte eller via underleverandører
Sentralforvalter urn:sdp:sentralforvalter (Her skal det være link til virksomhetsidentifikator under felles. ) Ansvarlig for forvaltning/kontroll av forholdet mellom offentlig virksomheter, mottaker og tilbydere av meldingsformidler/postkassetjeneste
Innbygger urn:sdp:innbygger personidentifikator Mottaker av postforsendelsen

Begrepet Ansvarlig enhet har også blitt brukt:

- Ansvarlig enhet brukes av Behandlingsansvarlig virksomheter med et stort virkeområder som ønsker å differensiere Avsendere til Innbygger avhengig av de interne enhetene som sender posten, i de tilfeller der det ikke er mulig eller lite hensiktsmessig at interne enheten selv er identifisert som behandlingsansvarlig (ved å ha et eget sertifikat).
Ansvarlig enhet blir satt av Behandlingsansvarlig ved bruk av en identifikator. Dette gjøres som en del av klargjøring av en postmelding.
Eksempel: Behandlingsansvarlig er NAV og Ansvarlig enhet er NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus.

Roller

Rolle URN Beskrivelse
Avsender[1] urn:sdp:avsender Offentlig virksomhet som skal sende en digital postmelding til en mottaker
Behandlingsansvarlig[1] urn:sdp:behandlingsansvarlig Offentlig virksomhet som produserer informasjon/brev/post som skal fomidles. Vil i de aller fleste tilfeller være synonymt med Avsender
Databehandler[1] urn:sdp:databehandler Virksomhet (offentlig eller privat) som har en kontraktfestet avtale med Behandlingsansvarlig med formål å dekke hele eller deler av prosessen med å formidle en digital postmelding fra Behandlingsansvarlig til Meldingsformidler. Det kan være flere databehandlere som har ansvar for forskjellige steg i prosessen med å formidle en digital postmelding.
Meldingsformidler urn:sdp:meldingsformidler Ansvarlig for formidling, sporing og rapportering av postforsendelser.
Postkasse[2] urn:sdp:postkasse Ansvarlig for å tilgjengeliggjøre og oppbevare post til mottaker, samt å varsle mottaker når det er kommet ny post., eventuelt: Ansvarlig for print og forsendelse av papir post til mottaker.
Mottaker urn:sdp:mottaker Innbyggeren som er mottaker av en digital postmelding
  1. Avsenderrollen kan være en sammensatt rolle bestående av Avsender, Behandlingsansvarlig og/eller en eller flere databehandlere. For å forenkle dokumentasjonen er denne kompleksiteten skjult bak rollen Avsender, med egne kommentarer i de tilfeller der flere aktører i rollen Avsender medfører utfordringer.

  2. Printleverandør for utskrift og fysisk forsendelse av post blir i dokumentasjonen håndtert som en postkasse, med egne kommentarar der dette medfører utfordringer.