Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  sikkerhet

Sikkerhet

Kryptografisk beskyttelse av digital post

Sikker digital post skal etablere tillit mellom avsender og mottaker, slik at avsender med rimelig sikkerhet kan stole på at posten som sendes havner i riktig postkasse, og innbygger kan vite hvem som har sendt posten, og stole på at den er autentisk. Begge parter ønsker å vite at ingen uvedkommende har lest eller endret den digitale posten som formidles mellom dem. Her beskrives overordnet løsning for å sikre integritet og konfidensialitet i overføringen av digital post fra avsendervirksomhetene til innbyggernes digitale postkasser.

Formatet på digitalt post er detaljert på https://docs.digdir.no. Løsningen legger opp til at all post sikres på samme nivå, og er tiltenkt å kunne beskytte informasjon av særlig følsomme taushetsbelagte opplysninger, herunder de fleste sensitive personopplysninger, stigmatiserende opplysninger m.v. Eksempelvis opplysninger om sykdom. Det er hver enkelt avsendervirksomhet som må vurdere om løsningen er dekkende for deres informasjon, men det vil utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyser som vil hjelpe avsendervirksomhetene i denne vurderingen.

Integritet

Det er flere forhold som ivaretas ved integritetsbeskyttelse. Aksesspunktleverandør, postkasseleverandør og utskriftsleverandør vil kontrollere og verifisere identiteten til avsender for å hindre uautoriserte avsendere, og for å etablere et trygt sporings- og fakturaregime. Videre kan innbygger være trygg på at posten faktisk er fra den som har utgitt seg for å sende den.

God integritetssikring hindrer at postens innhold eller metadata endres underveis i transporten mellom avsender og mottaker, og sørger for at posten kommer frem til riktig postkasse.

Virksomhetssertifikater er den løsningen som har størst utbredelse og sikrer integritet på best måte, spesielt for autentisering av avsendervirksomheter.

Associated Signature Container er et pakkeformat som er designet for å ivareta integritet til innholdet over lang tid. Kort fortalt definerer standarden hvordan man skal sette sammen en zip-fil med en filstruktur der man lager en digital signatur over innholdet.

Avsendervirksomheten pakker dokumentene til mottakeren i en dokumentpakke og signerer den med sitt eget virksomhetssertifikat. (En avsendervirksomhet kan også benytte sertifikatet til en Databehandler etter nærmere avtale.)

I tillegg er det en signatur på formidlingen som dekker både ukryptert metadata som skal være tilgjengelig under formidlingen, inkludert avsenders virksomhetssertifikat, varslingsinformasjon og dokumentpakken som er kryptert.

Det vil være behov for å endre algoritmer og protokoller over tid, men i første versjon vil signaturen i dokumentpakken være http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256 (PKCS #1 v1.5) i henhold til XAdES-standarden.

For å sende digital post må en avsendervirksomhet være registrert med organisasjonsnummer hos sentralforvalteren av sikker digital post, og må inneha et virksomhetssertifikat som benyttes for å signere all digital post. Aksesspunktleverandør, postkasseleverandører og utskriftsleverandør vil validere signaturen, og undersøke om avsendervirksomheten er registrert for utsending av digital post eller meldinger til utskrift.

Innbyggere kan ha behov for å gjenbruke dokumenter utenfor postkassen, der en tredjepart ønsker å validere ektheten av dokumentet. Signaturen i dokumentpakken kan valideres av en tredjepart, eller avsender kan signerer dokumentene som legges i dokumentpakken helt uavhengig av Sikker digital post.

Konfidensialitet

Avsendervirksomheten benytter oppslagstjenesten for digital kontaktinformasjon for å få levert innbyggerens digitale postkasseadresse og tilhørende X.509 sertifikat. Postkasseleverandørene må gjøre sertifikatet tilgjengelig for oppslagstjenesten, og det kan enten være et unikt sertifikat tilhørende innbyggeren eller innbyggerens postkasse, eller det kan være postkasseleverandørens virksomhetssertifikat. Løsningen er valgt med tanke på fleksibilitet, der postkasseleverandørene kan konkurrere på sikkerhet, uten at avsendervirksomhetene må endre sine systemer for utsendelse av digital post. Postkasseleverandøren kan tilby beskyttelse under samme virksomhetssertifikat for alle sine kunder, eller de kan tilby unike sertifikater per innbygger, enten i egen kontroll, eller hvor innbyggeren selv sitter på den private nøkkelen som er nødvendig for å se innholdet. Sertifikatene postkasseleverandøren gjør tilgjengelig kan kostnadsfritt valideres opp mot en sertifikatutsteder. I første omgang har begge postkasseleverandørene valgt å beskytte posten med eget virksomhetssertifikat.

Avsendervirksomheten validerer sertifikatet og benytter dette for å kryptere den symmetriske nøkkelen som benyttes for å kryptere selve innholdet i den digitale posten. Krypteringen er i henhold til Cryptographic Message Syntax (CMS). Det vil være behov for å endre algoritmer og protokoller over tid, men i første versjon krypteres dokumentpakken med AES-CBC-PKCS5Padding og den symmetriske nøkkelen krypters med PKCS #1 v2.1.

Det sensitive innholdet i en digital forsendelse krypteres med symmetriske nøkler. Disse nøklene genereres tilfeldig og gjenbrukes ikke.

Noe metadata må være tilgjengelig under flytting av digital post fra avsender til mottaker, og denne kan ikke være innenfor det som er kryptert. Selv om denne informasjonen er utenfor det krypterte innholdet, så er den beskyttet under overføringen, fordi i tillegg til innholdskryptering er det også kanalkryptering i form av TLS mellom avsendervirksomheten og aksesspunktleverandøren, og mellom aksesspunktleverandøren og postkasse-/utskriftsleverandøren.

Her kan du lese mer om sikkerhetsarkitekturen